tumblr_mzf8neX1B81s2ixjeo1_500Tantrički tekstovi kažu da “nijedna akcija, bila ona rađena radi zadovoljenja čula ili bila povezana sa Spiritualnom Praksom, ne može da se desi ukoliko nema Milosti Najvišeg. Ali njegova Milost ne može doći automatski – već čovjek mora zaslužiti tu Milost stječući Vrline.”

Ovo ima niz značenja koja ostaju van domašaja Istinskog Razumijevanja ukoliko čovjek nema Ezoteričan način pristupa Učenju ili ukoliko njegov Um nije do određene mjere Usavršen s ciljem Razumijevanja koje stoji iza ovakvih instrukcija i poruka ili Tantričke Filozofije.
Prije par dana sam pričao o tome da tantrička filozofija često puta govori o jednom a misli na drugo, ili da govori u skladu sa prosječnom sviješću čovjeka a misli na Razumijevanje na Višem nivou, izvan ograničenja religiozne misli, ili izvan ograničenja svakodnevne spiritualnosti. Iako se ovo može razumjeti na jedan način koji je povezan sa obožavanjem ili vjerovanjem u višu realnost, tj. Boga, također može biti razumljivo i na spiritualnom nivou u kojem bi došlo do određenog, nižeg, poistovjećenja sa Apsolutom kroz Ideju da je čovjek Iskra Božanskog. Tako da bi ovo onda imalo drugačije značenje od religioznog načina kako se inače razumije. No, ni to nije kraj. Ne mogu da vam pojašnjavam nešto što zahtjeva Posvećenog Učenika, ali mogu da pojasnim na jedan drugačiji način od toga tako da vidite koliko je ovo Objektivno Učenje iako se može shvatiti na Subjektivan način.
Ali prije toga dvije riječi: “Objektivan” i “Subjektivan”.

Riječ “Objektivno” razumijete na jedan način a to je da je nešto primjenjivo na materijalnom ili Spoljašnjem planu, ili da je nešto objektivizirano znači vidljivo, korisno, sa mogućom upotrebom, ili objektivno tj. svakodnevnim čulima dokazivo. U zavisnosti na što se misli, riječ “objektivno” se koristi i u Učenjima, ali ne mora biti čulima dokazano onima koji nemaju sposobnost da to vide, u tome je određena razlika u toj riječi između svakodnevnog tumačenja i unutrašnjeg tumačenja.
Sa druge strane riječ “Subjektivno” isto razumijete a to znači da je nešto individualno spoznato, unutrašnje poznato, unutrašnje razumljivo i ne mora biti dio razumijevanja ostalih. No, “Subjektivno” ne znači da nešto nije ostvareno u Čovjeku, tj. da on nije Razumio o čemu se radi, ali još uvijek nema moć Objektivizacije Subjektivnog doživljaja Višeg. Čovjek može spoznati Sebe i imati Subjektivno Znanje o tome, ali da još nije Realizovao to na Objektivnoj razini, tj. on ne može to znanje upotrijebiti, ne može ga objektivizirati i materijalizovati. A tu je problem i današnja duhovnost koja misli da se Subjektivna Spoznaja ne može Objektivizirati i to je jedna od većih zabluda Duhovnosti i ljudi u njoj.

Akcija odražava određeno ispoljenje putem organa akcije (Karmendriya) a to ispoljenje nazivamo Karmom, jer Karma je povezana sa Ispoljenjem ili Manifestacijom unutrašnjeg Procesa koji dolazi kao proces manifestacije Samskare, Vritija i Vasana (a ovo sam već pojašnjavao šta znači). Akciju čine Tri Gune manifestacije i nijedna akcija ili nijedna situacija ili događaj ne može biti ispoljen bez Sila koje iza njega stoje, jer upravo su to Sile Djelovanja koje u sebi sadrže Pod-Sile ili niže manifestacije Sila unutar jedne Gune. Akcija može biti odrađena uz pomoć spoljašnjih organa akcije ili uz pomoć unutrašnjih organa akcije (uma, emocije, unutrašnjeg pokreta, itd.). Ono što stvara Gune je Milost Apsoluta, jer bez njega kao Temelja Gunama ili Mahashaktii ne može biti manifestacije Guna. Mahashaktii se manifestuje kao izdvojena Shaktii ili određena Sila ili Guna manifestacije. U saradnji sa druge dvije Gune ili Shaktii dolazi do manifestacije određenog djela, stvari, ili misli, emocije i slično. Ništa u ovom Univerzumu ne može da se manifestuje izvan Djelovanja Guna ili Shaktii. Svako vaše ispoljenje bilo ono spoljašnje ili unutrašnje, misao ili emocija, “ja” ili Identitet ne može postojati bez podrške Guna ili Shaktii koje u vama djeluju i koje čine da osjećate osjećaj “ja”, ili “moje” i tome slično.
Kada Tantričko Učenje kaže da nijedna Akcija ne može biti izvedena bez Milosti Apsoluta ili Brahmana ono upravo misli na ovo što sam pojasnio ovdje. Tantrička Nauka zna za postojanje Guna ili Shaktii i zna način njihove manifestacije. Otuda i dio o kojem je Gurđijev govorio u svom Učenju kada je spominjao Tri Sile, ali u skladu sa Mističnim Hrišćanstvom, no tumačenje tih Sila je isto u svojoj biti, ali je prilagođeno tadašnjem stanju čovjeka. Naravno, postoje dijelovi u Tantri koji idu mnogo dublje od onog što je, barem javno, rečeno u Četvrtom Putu o Silama. Kada je riječ o Milosti koja dotiče Unutrašnji Razvoj onda je tu riječ o suptilnom shvatanju Sila Djelovanja ali na način da se čovjekova svijest prosuptiljuje te na taj način dolazi u kontakt sa suptilnijim ili Višim razinama Djelovanja Guna koje ga vode putem Saincare – uzlazni put manifestacije Apsoluta od ruba ka centru – dok je niže djelovanje Sila ili čak i čovjekovog djelovanja, ka spolja, u prenesenom značenju Pratisaincara ili djelovanje Sila od centra ka rubu. Milost ovdje označava određeno usaglašavanje sa suptilnijim Zakonima i Silama koje nazivamo Božanskim, ali to je samo način pomoću kojeg se daje određena simbolika ali i različitost pojašnjenja Učenja na nekoliko razina u skladu sa razumijevanjem određenih nivoa svijesti kod čovjeka.
Sa Ezoterične strane gledišta Milost označava određeno samo-usaglašavanje sa Silama i Zakonima Višeg Reda a Apsolut se posmatra kao Najviša Razina Vibracije ili Najsuptilniji oblik svijesti i njene manifestacije oslobođen manifestacije univerzuma i zakona, te sila koje njim vladaju. “Zaslužiti” tu Milost je dovesti sebe u vibratorno Stanje koje je sposobno podesiti se sa tom Vibracijom na određenom nivou te putem nje transformisati sile i zakone Nižeg Reda i Sile i Zakone Višeg Reda putem određenog načina življenja, ponašanja, poimanja, subjektivne spoznaje (spiritualna Sadhana). Objektivizacija Subjektivne Spoznaje je već nešto drugo i ona ne može da dođe sve dok je sistem tijela i uma pod Djelovanjem Sila i Zakona Nižeg Reda. Otuda naredba da čovjek koji je krenuo ka sebi mora sebe dovesti u određeno Stanje u kojem on zadobija mogućnost manifestacije na mnogo suptilnijem nivou od dotadašnjeg a taj nivo ispoljenja naziva se Milost Apsoluta. Vrline su visoko-vibratorne formacije koje odgovaraju promijenjenoj Svijesti ili Svijesti koja je usaglašena sa Višim Nivoima Manifestacije. No, koncept Vrline shvaćen u Spiritualnosti ne mora biti takav kakvim se predstavlja a Tantrička Sadhana često puta govori o Konceptu Kvaliteta umjesto o konceptu Vrline. Kvalitet je iznad Vrline i direktno je povezan sa mnogo dubljim djelovanjem Shaktii ili Guna nego sama Vrlina. Vrlina može da se imitira kao što je slučaj u spiritualnosti, ali Kvalitet ne može, jer Kvalitet je direktno povezan sa Stanjem Svijesti koje je povezano sa Istinskom Prirodom i njenim Ostvarenjem, tj. Razotkrivanjem. Otuda Kvalitet ne može biti imitiran ili oponašan. Vrlina je povezana sa Umom dok je Kvalitet povezan sa Bićem, sa Sviješću koja ima svoje temelje iza Uma i Identiteta. Kada se ta Svijesti iz Subjektivnog pretvori u Objektivno Stanje dolazi do manifestacije Kvaliteta na ovoj razini koji tada može imati svoju negativnu i pozitivnu stranu, tj. manifestaciju ali i dalje da je povezan sa Kvalitetom čak i dalje povezan sa Vrlinom na jednom nivou. Kvalitet nema potrebu da bude ni pozitivan ni negativan, jer on je izvan kategorije Guna ovog svijeta i samim tim kategorije Razumijevanja ovog Svijeta. Vrlina ne može biti drugačija od ovog svijeta i pripada samo njemu ili djelomično Višem svijetu iznad ovog, ali daleko niže od Svijeta Kvaliteta. Kvalitet je Kakvoća nečeg. Kvalitet u pozadini čaše je staklo. A taj Kvalitet može biti korišten i na pozitivan način i na negativan način u zavisnosti od Svijesti koja ga koristi ili potrebe da bude korišten na određen način. Vrlina ima samo jedan način korištenja i on ne može biti korišten na nijedan drugi način do tog načina.
U nižoj duhovnoj praksi na nivou religije Milost Boga se gleda kao na Milost nekog Entiteta koji stoji iza sve materijalizacije ili manifestacije u univerzumu. U spiritualnosti se to posmatra kao na Boga čiji smo mi dio ili iskra ali se i dalje daje određena mistifikacija tome, u skladu sa nemoći Objektivizacije Subjektivnog Iskustva. U Ezoteričnom, jedno od pravila je upravo Objektivizacija Subjektivnog. Zato se često puta nasmijem onom što mnogi spiritualni ljudi nazivaju Subjektivnim ili Apsktraktnim. To je kao da kažete da je staklo u pozadini čaše Subjektivno ili Apstraktno i da samim tim ne može biti pojašnjeno. Ne može onom koji nema sposobnost Objektivizacije Spoznaje. Da bi ta Sposobnost ili Moć ili Snaga (Shaktii – što dovodi do određene Kvalitete) bila moguća potrebno je naučiti kako Objektivizirati Stanje tj. Um mora biti Objektiviziran u određenoj mjeri Subjektivnim Znanjem i Spoznajom tj. on mora biti očišćen od nižih kvaliteta kojima sada robuje. Tada Milost Apsoluta može biti spuštena ili manifestovana u čovjeku i svijetu u kojem živi.
Kada se kaže “da Milost ne može doći automatski već je čovjek mora zaslužiti” znači da on mora da se dovede u Stanje u kojem Milost može da djeluje. Bilo to na mističan, religiozan ili Ezoteričan način Razumijevanja. Ali svaki od njih ima svoje ograničenje. Čak i Ezoterično Razumijevanje. U momentu kada nestane razlike između onog koji ide Putem i cilja tog Puta ili Apsoluta tada Razumijevanje, iako je još uvijek Subjektivno ima mogućnost da bude manifestovano ili Objektivizirano i Razumijevanje izlazi iz ranga Ezoteričnog Učenja.
Tantričko Učenje govori o potrebi da se ograničena svijest ili Jiivatma sjedini sa Najvišom Sviješću ili Paramatmom i taj proces naziva Yoga. Yoga nije splet ili niz instrukcija kao što danas većina misli, već je Stanje Sjedinjenja. Ali Yogom možemo nazvati i niz instrukcija koje vode Cilju ili Yogi ili Sjedinjenju ali da bi bili precizni, Tantričko učenje taj skup instrukcija naziva “Yoga Sadhana”. To je jedan od konačnih ciljeva Tantričkog Učenja a onda nakon toga cilj je Objektivizacija Stanja na ovoj Razini postojanja, tj. moći njegove upotrebe ali sa Razumijevanjem šta to znači i šta u stvari Djeluje u nama ili kroz nas. To već zalazi u Spoznaju i Realizaciju tako da sada neću o tome govoriti. Jer ono što mislite da ste vi i da će ostati nakon Spoznaje, ako je do nje došlo na Cjelovit način, nije ono što stvarno biva tako.
Jasno je da postoji i drugačije tumačenje ovog stiha ili dijela Tantričke Nauke, ali ga ne mogu tumačiti na taj način javno. Ovo tumačenje traži Posvećenje u kojem pojedinac dobija drugačije tumačenje Tantričkog Učenja a to tumačenje već je javno, ali ga niko ne prepoznaje.

Još jedan dio Tantričke Sadhane kaže da “Znanost transformacije Mikrokosmičnog u Makrokosmičko naziva se Spiritualna Sadhana”. Mikrokosmičko u ovom slučaju a povezano sa gornjim pojašnjenjima je čovjek i sve što je u njemu ili oko njega, ali karakteristika toga je ograničeno i Uslovljeno Sopstvo ili Jiivatma. Tantra je, malo drugačije tumačenje, upravo Znanost Transformacije Mikrokosmičkog u Makrokosmičko. A ono nije moguće bez poznavanja Prirode Čovjeka, jer samo Priroda Čovjeka koja je sama Svijest ima moć Transformacije kao Agens ili Transformator između Nižeg – Mikrokosmičkog – i Višeg – Makrokosmičkog. Da bi ta Transformacija bila moguća čovjek mora promijeniti tačku Percepcije Djelovanja Guna u Višu tačku Percepcije ili drugim riječima osloboditi se ograničenog Sopstva ili ograničenog “ja”. Upravo Svjesnost sebe je Put oslobođenja ograničenog ka Neograničenom, Mikrokosmičkog ka Makrokosmičkom. I tu nema nikakve mistifikacije ili tajne, već je sve moguće Objektivizirati a samim tim i pojasniti. No, proces mora biti odrađen Individualno.
Često puta kažem da su poneke riječi povezane sa Učenjem jasno razumljive ako se zna da je sama riječ Ključ razumijevanja. Tako je i sa riječju “Individualno” koja u svom pojašnjenju znači Nepodijeljenost u podijeljenom ili Dualnom. Kao što se nalazimo u Dualnom Univerzumu tako je i naš Mikrokosmos Dualan, Podjeljen. Upravo ucjelovljenjem Mikrokosmosa kroz Sadhanu omogućava se Nepodijeljenost u Dualnom ili Mikrokosmičkom. Na neki način Makrokosmos mora “ući” u Mikrokosmos kroz Sadhanu na Subjektivnom nivou prije nego što bude moguća Objektivizacija Subjektivnog Iskustva Nepodijeljenosti. Nad mnogim riječima i izrekama i instrukcijama u svim Učenjima mora se duže vremena kontemplirati kako bi one bile shvaćene a pogotovo Razumljene. I zbog toga povremeno govorim da je potrebna Posvećenost. Ali Posvećenost nije samo titula kako to možete pomisliti. To je određeno Stanje Otvaranja ka onom što je Cilj Sadhane a to je Sjedinjenje Ograničenog Sopstva ili Jiivatme sa Paramatmom. Postoji prečica za to, ali to ne znači trenutnost ostvarenja već to znači određeno i dugotrajno podešavanje aparata Svijesti u skladu sa Ciljem Sadhane. Tantričko Učenje je, u stvari, ta prečica. Ali ukoliko Identitet nije očišćen ta prečica će trajati mnogo dugo za neku prečicu, ali i postaće sama za sebe prepreka Učeniku koji će otići u drugom pravcu od onog kamo ona treba da vodi. A osnovno je da čovjek polako prevazilazi svoj Identitet ili umjetno stvoreno “ja” za koje misli da on jeste. Svjesnost je najbliži opis tog prevazilaženja, ali ne na način kako to većina shvaća, tj. kako shvaćaju tu riječ “svjesnost”. Svjesnost je pojačana Pažnja ili moć Posmatranja u dva smjera istovremeno. Ovdje riječ “istovremeno” ne smije biti shvaćena na svakodnevan način, ali ću vama ostaviti da malo to istražite.

Kroz ovaj tekst koji je na neki način nastavak od prije nekoliko dana i tema na SamayaTantra Sampradayi – Facebook grupa – pomoću kojeg možete shvatiti da postoji niz načina Razumijevanja nekog dijela Tantričkog Učenja ili bilo kojeg drugog Učenja. I kao što Shankacharya kaže:

 “Manobuddhyahaḿkáro cittáni náham.
Na ca shrotra jihve na ca ghráń netre
Na vyoma bhúmirńa tejo na váyuh.
Cidánanda rúpo shivo’haḿ shivo’haḿ.”

“Ja nisam ni um, ni Buddhitattva (‘Ja jesam osjećaj’), ni Ahamtattva (osjećaj ‘ja djelujem’), ni Citta (ispoljeno ‘ja’). Također, ja nisam ni oči, ni nos, ni jezik, ni koža; kao ni eter, zrak, vatra, voda, niti zemlja. Onda ko sam ja ili šta sam ja? Ja Sam Shiva-Svijest personificirana kroz blaženstvo (Ananda).”

Ovdje je jedno od pojašnjenja Kosmologije ili same Manifestacija čovjeka i njegovog osjećaja “ja” od Apsoluta ka rubu u skladu sa procesom Pratisaincare. Saincara je proces vraćanja u Izvorno Stanje obrnutim procesom u kojem dolazi do razgradnje svijesti Nižeg nivoa Djelovanja Shaktii ili Guna ka Višem nivou Shaktii ili Guna sve do samog neutralisanja tog procesa koji se često naziva i Milost Brahmana, jer Gune, ili Shaktii ne mogu same sebe da neutrališu.

Namaskar

Oglasi