338c36cca2cbf1351e8d163d76051d8fNedavno smo imali jednu finu prepisku na faceu u vezi Manipulacije i jedna face prijateljica je spomenula Uzročno-Posljedični plan, djelovanje unutar odbacivanja Manipulacije. Manipulacija nije problem, tj. ona me trenutno ne zanima niti ću pisati o njoj, to je dio koji čovjek mora sam razumijeti na osnovu skupljenog Znanja i Iskustva u praktičnom dijelu, no Uzročno-Posljedični plan ili djelovanje je ono što želim malo bolje da pojasnim u ovom tekstu, kao i doticanje Karme koja je u duhovnosti veoma loše prezentovana i razumljena tako da tragaoci koji pokušavaju da Razumiju Učenje i manifestaciju Biće na ovoj razini ne shvataju do kraja Ideju Karme.

Prije svega, Karma nije sudbina niti ima ikakve veze sa tim, iako se koristi kao pojašnjenje određene manifestacije Zakona koji vladaju u Univerzumu. Na isti način Zakon, koji često pominjem, nema veze sa nekim konzilcijem koji donosi Zakone kao na primjerima vlade u državnom aparatu, iako se i taj primjer može iskoristiti za bolje razumijevanje Uzročno-Posljedičnog plana. Zakon koji pominjem je upravo ono što bi se moglo nazvati Uzročno-Posljedičnim planom, jer Zakoni po kojima se Univerzum manifestuje uvezuju u sebi i gornji svijet i donji svijet u skladu sa Trima Gunama te manifestaciji na svijetu između ta dva kao manifestaciji Zakona Višeg i Nižeg Svijeta. U tom smislu, Uzročno-Posljedični plan uključuje u sebi dva Svijeta kao Uzročna za svijet koji nastaje njihovim međudjelovanjem koji je Posljedični Svijet. No, Uzročno-Posljedični plan nije jednostran. Drugim riječima Novonastali Svijet itekako dijeli Uzročno-Posljedični plan zajedno sa druga dva Svijeta tako da i on postaje Uzročni plan za njih kao Posljedicu.


Riječ, “Karmendriya” (Karma – Akcija; Indriyas – čula) ili organi djelovanja u koje je uključeno pet organa djelovanja, ispoljenja, u sebi sadrži odgovor na određeno Razumijevanje Karme i šta je ona u stvari. Karma nije samo sudbina, kako to mnogi tumače, iako se tako može protumačiti sa laičke strane gledišta, ali niti Uzročno-Posljedični Zakon iako ju možemo i tako protumačiti u nekim slučajevima. Ona označava određenu Akciju, Manifestaciju na nivou materijalnosti. U Tantri kažemo da je tjelesno djelovanje, ispoljenje u stvari Karma i upravo tu je nastala pogrešna interpretacija ove riječi. Tako da su mnogi, čak i tzv. autoriteti na ovim poljima, davali pogrešna tumačenja Karme jer ni sami nisu razumijeli tu riječ, niti ono na što ona upućuje. Dok su neki drugi povezivali Karmu sa Samskarom, Vasanom i Vritijima što je mnogo ispravnije i dublje tumačenje koje daje određeno Razumijevanje kada razumijemo svaku riječ i njen odnos na Manifestaciju. Ako ovo troje povežemo na ispravan način tada shvaćamo Uzročno-Posljedični plan koji se manifestuje kao broj 4 što znači manifestaciju, tj. Akciju na ovom planu, planu na kojem živimo.
Samskare, Vasane i Vritiji ne mogu da se manifestuju, u odnosu na čovjeka, ukoliko nema čula koja provode Akciju, jer sama riječ Karma označava Akciju, Djelovanje, ili ono što dovodi do Djelovanja, a to je ljudsko tijelo. Misao i Emocija nisu Djelovanje u odnosu na ljudsko tijelo, to je Uzrok Djelovanja. Tek kada se oni manifestuju kroz naše tijelo u svijetu oko nas, tada kažemo da je izvršeno određeno Djelovanje, tj. Karma. Otuda se tjelesni ili fizički nivo u Tantri često puta naziva Karmički nivo, ili Tijelo Karme.

U BhG se kaže: “Karmanyevadhikaraste ma phalesu kadacana; Ma karmaphalaheturbhuma te saungo’stvakarmani.” – “Imaš pravo na akciju ali ne i na posljedice (plodove) akcije. Ne smiješ činiti akciju koja će da te zarobi, ali također, ne smiješ ni imati averziju prema akciji.”

Riječ “Karma” u sanskrtu izgrađena je od korjena KR i sufiksa MAN. Glagol “KR” znači “činiti nešto”, “Raditi nešto”, “promjeniti poziciju”, “pokret”. “Promjeniti određenu poziciju objekta” naziva se Karma, ona je segment vječnog toka Vremena. Tijelo vrši Akciju, “promjenu mjesta objekta”, otuda se tijelo povezuje sa Karmom kao “ono što vrši promjenu mjesta određenog objekta”. No tijelo da bi djelovalo mora da u odnosu na sebe ima Uzročni Plan, jer ono je prosto Reakcija, Posljedica koja nastaje Uzročnim planom. Laički rečeno, uzročni plan za tijelo su vaše misli i emocije (vitalne sile u čovjeku, ovdje ne mislim na više emocije). Stoga je riječ Karma uvijek povezana sa Posljedičnim Planom te se na taj način i tumačila niz vijekova unutar tumačenja Učenja. S obzirom da je tumačenje riječi Karma povezano sa onima kojima se tumači, ona je dobila značenje koje bi se reklo malom  djetetu ili nekom idiotu ili ludaku i njegovoj moći razumijevanja. Tako da dolazimo do toga zašto je ta riječ prevedena kao Sudbina. Riječ Sudbina bi označavala pojašnjenje zašto se neke stvari dešavaju a neke druge ne dešavaju, tj. da su stvari uvijek pod djelovanjem nečeg višeg od nama spoznatog ili znatog. Nekom se desi nešto a nekom drugom ne. Najlakši način pojašnjenja je reći Sudbina, “takva ti je sudbina” koja označava nemoćno prihvaćanje određenog dešavanja na koje ne možemo da utičemo. Upravo uz pomoć te riječi mi sebi pravimo odbojnik koji služi neaktivnosti, tromosti, prepuštanju, inerciji.
Akcija i Reakcija su povezane i ne može postoji Akcija ako ne postoji Reakcija, naravno to su Dve Sile ili Gune, Rajah i Tamah, Sila Akcije i Sila Reakcije, Akcija i Otpor, Aktivnost i Pasivnost, Pozitivno i Negativno. Njihovim međudjelovanjem nastaje određeno Ispoljenje kao Rezultat (Sattvaguna, Neutralna Sila, Razriješenje, Kvalitet). Također, i djelovanje Guna je pogrešno pojašnjeno i često imamo slučaj unutar duhovnosti da se one prihvaćaju kao i samo pojašnjenje, da je Tamah negativan, inertan, trom, ljen, loš, zlo, i slično. Rajah je Akcija, strast, djelovanje u određenom dijelu koji može da vodi Sattvi ili Tamahu u svom ispoljenju. I da je Sattva najviši kvalitet, dobro, ravnoteža i slično. One se prihvataju kao statične i nepromjenjive, ali to nije tako. One u svakom momentu zamjenjuju mjesta Djelovanja u raznim kombinacijama koje se ispoljavaju određenom Manifestacijom ili Karmom (Promjenom mjesta određenog objekta). Duhovnost pokušava manipulisati čovjekom kada ga prosuđuje kao tamaističnog, rajaističnog ili sattvičnog čovjeka, iako je to samo određena odrednica pomoću koje uviđamo određeni tip Akcije i Uzročnog plana Akcije prilikom dubljeg načina Rada na Sebi. Drugim riječima ovo se može koristiti u smislu otkrivanja unutrašnje Motivacije i Cilja i različitosti djelovanja koje vršimo. Naravno, možemo prosuditi o nekom čovjeku na osnovu Sile koja u njemu djeluje, ali to prosuđivanje ne može biti kruto, jer u svakom čovjeku djeluju sve Tri Sile ili Gune u svakom momentu, kao što one Djeluju na svim razinama Univerzuma kao Djelatni organ Apsoluta – Energija, Sila, Shaktii, Prakrti (nazivi za djelatni organ ili Silu Djelovanja). Ali to je isto tako samo jednostrano pojašnjenje Djelovanja Guna jer na svakoj razini unutar Čovjeka Gune djeluju na drugačiji način i samim tim čine mogućnost ili Uzročnost određene Posljedice. No, ovo bi bila preširoka tema o kojoj mogu biti napisane knjige i u Radu postoji posebni dio Rada koji se bavi Djelovanjem Guna i njihovim Razumijevanjem, jer kroz njihovo Razumijevanje možemo izvršiti posebnu podjelu Čovjeka i Univerzuma i samim tim doći do Oslobođenja. Kao što cjelokupno Učenje traži oko 7 života (oko 300 godina kako kaže Mr. G.) kako bi se čovjek Oslobodio, tako i ovaj dio Učenja traži skoro cijeli život kako bismo ga Razumijeli u potpunosti i pomoću njega Radili na Sebi. Ali ono nije odvojeno od drugih dijelova Tantričkog Učenja.

Drugačije rečeno, Karma ili Akcija bi bila Reakcija na reakciju reakcije. Jer ona je krajnja manifestacija određenih Reakcija na Reakciju unutar sistema Čovjeka, ali i Univerzuma. To su upravo Zakoni koji djeluju na različitim Razinama Stvaranja i koji dovode do Manifestacije i opterećenja na tim Razinama. Upravo Oslobođenje je ukratko Oslobođenje od Zakona koji vladaju određenom Razinom na kojoj čovjek živi ali i Oslobođenje od Zakona koji postoje u čovjeku. Jer Čovjek nije ništa drugo do manifestacija različtih Zakona kojima upravlja Zakon Guna ili Tri Gune koje se multipliciraju na svakoj sljedećoj razini koja postoji unutar čovjeka, tzv. višim tijelima (fizičko, astralno-vitalno, mentalno i kauzalno).

Vratimo se sada nekoliko koraka nazad. Rečeno je: “Imaš pravo na akciju ali ne i na posljedice (plodove) akcije. Ne smiješ činiti akciju koja će da te zarobi, ali također, ne smiješ ni imati averziju prema akciji.” U delfima postoji jedan od tri savjeta Učeniku u Ezoteričnom, a on kaže “Ničeg previše”. Tj. on govori o Krajnosti i ljudskoj osobini da ide od krajnosti do krajnosti. Upravo na isti način, ali drugačijim riječima i ova izreka iz BhG djelomično govori o Krajnosti. Akcija je nešto što moramo da vršimo na ovoj razini, i ona je Zakon koji vlada ovom razinom ispoljenja, kao i na višim razinama ali na drugačije načine. Čovjek mora da Čini, tj. Djeluje i on u svakom momentu Djeluje pod uticajem Uzročnog Plana. Otuda je Gurđijev rekao da čovjek ne može da Čini, Djeluje, već mu se sve dešava. Dešava mu se jer on ne vlada Uzročnim planom, tj. taj plan ne može da se dostigne sa sadašnjim stanjem svijeti. To je ujedno i odgovor onima koji me često pitaju o promjeni ljudske svijesti na planeti. To nije promjena ljudske svijesti jer promjena može nastati samo Svjesnim Djelovanjem, a to je Radom na Sebi. To je promjena određenih Zakona Kreiranja koje djeluju na čovjeka te mjenjaju njegov način Ispoljenja, ali stvarne promjene u Čovjeku nema, to je obična zabluda onih koji ne poznaju Učenje niti Manifestaciju Sila u Univerzumu. Duhovnost nije ništa drugo do promjena Djelovanja Sila na Uzročnom planu koje kao Posljedicu imaju određeno interesovanje ka Duhovnosti, Religiji i Ezoteričnom. No, i ovo je teško razumijeti na prvu, tako da neću dalje da pojašnjavam, barem ne u ovom tekstu.

“Imajući pravo na Akciju” čovjek se poistovjećuje kroz Djelovanje Guna u njemu. Zato Shrii Krsna kaže da čovjek ima pravo na Akciju ali ne i na plodove Akcije. Ukoliko Tragaoc sa žudnjom teži plodovima Akcije on stvara novu Uzročnu vezu koja ga ponovo zarobljava, tj. ona postaje Uzročna za sljedeću Reakciju ili Posljedicu uživanja u plodovima Akcije. Jer Sile Djelovanja ili Gune su u stalnoj Refleksiji. To je Zakon po kojem one djeluju. One reflektuju Prvobitno Sjeme Manifestacije ili Volju Apsoluta, tumačeći to kao Kosmologiju. Sam Čovjek u sebi uvijek sadrži i Prvobitnu Gunu koja je dovela do Inkarnacije koja se Reflektuje Gunama u njemu i stvara određenu strukturu ličnosti, misli, emocije, tijelo, vitalne sile i slično. Samim tim one vode i određenoj vrsti Akcije koju on može da vrši, što je odgovor onima koji su me pitali “šta mislim pod tim da je Znanje o Gunama pogrešno pojašnjeno?”, tj. ono što sam napomenuo kao manipulaciju unutar Duhovnosti kada se neki čovjek prosuđuje kao tamaističan, rađaističan ili satvičan. Laički možemo reći da je Čovjek Reakcija na Djelovanje Guna, ali ovo je suviše ograničeno pojašnjenje i možemo ga uzeti samo površno, bez da sada ulazim u srž ove definicije Čovjeka.
U momentu poistovjećenja ili “žudnjom za plodovima Akcije”, što je djelovanje Rajahgune unutar Čovjeka, on upravo čini novu Uzročnu vezu koja ga zarobljava i čini da on ponovo vrši Akciju u skladu sa svojom Žudnjom ili Strašću. Kada Shrii Krsna kaže da “čovjek nema pravo na plodove Akcije” on izriče to u odnosu na Čovjeka koji aktivno Radi na Sebi. On mora biti odvojen od Reakcije ili Ploda Akcije. Čovjek je pod stanjem moranja da nešto čini, djeluje, vrši akciju. Ali ako je u njemu dovedena Svijest on shvata da ga i sama Akcija koju je morao da izvrši zarobila, ali onda može da prekine krug, Vječno Vraćanje (o kojem Buddha govori), koji ga zarobljava Svjesnim Odvajanjem (Čin Svjesnosti i Ne-poistovjećivanja) jer je njegova Istinska Priroda sam Svjedok. Čovjek ne može da Čini, Djeluje, kako kaže Gurđijev. Ali on može iskoristiti Znanje koje ima kao i Svijest koju je “skupio” da djeluje na način koji je iza Zakona Akcije i Reakcije na ovoj razini i da Sviješću promjeni Zakon te da Višim djeluje na Niže. To je Istinska Moć Svijesti (Siddhi). Otuda i moja kritika svoj spiritualnosti i religiji, čak i jeftinom ezoteričnom učenju, koje ne pojašnjava srž niti je zna, već MANIPULIŠE informacijama s nepotpunim Znanjem i Razumijevanjem koje samo dodatno zarobljava  jer je pod činom “uživanja u plodovima Akcije”, tj. novog Zarobljavanja Čovjeka. Čovjek u Radu, Ezoteričnom Radu, mora Znati kako bi mogao Djelovati u skladu sa onim kamo je krenuo. Svako opravdanje je samo opravdanje ljenčine i prevladavanje Nižih Sila u njemu.

Shrii Krsna također kaže: “Ne smiješ činiti akciju koja će da te zarobi, ali također, ne smiješ ni imati averziju prema akciji.”
Reakcija koju čovjek od Znanja može da ima, ako ne Razumije u potpunosti jeste da ima drugu krajnost, a to je averziju prema Akciji koja se dešava u starim Učenjima i njihovim povlačenjem iz svijeta Akcije i Reakcije. Zašto?
Averzija je također Djelovanje Guna koje kao Uzročnik djeluju na čovjeka čije određeno ponašanje tada biva Posljedično. Averzija ga gura u drugi vid Akcije jer i Averzija je Akcija koja nastaje na nivou Reakcije na jednostrano Znanje koje je skupio. Izbjegavanjem Akcije koja je prirodna njemu, u skladu sa Samskarama, Vritijima i Vasanama koje u njemu djeluju, on stvara nove Samskare (psihički reaktivni momentum; ono što stoji kao sjeme buduće Akcije) koje ga dodatno zarobljavaju. Otuda i moja reakcija na Ideju Manipulacije o kojoj smo taj dan govorili. Drugim riječima, Čovjek ima svoju Dharmu koju mora da izvrši, kao na primjeru Arjune u BhG. Njegova Dharma je bila zaštita Pravednosti, tj. djelovanje koje je vodilo u rat. Svo pojašnjenje Shrii Krisne je vodilo dubljem Razumijevanju Zakona i Guna te Oslobađanjem od istih. Umjesto Averzije čovjek treba da ima Razumijevanje Zakona Guna, ali i Uzročno-Posljedičnog Plana koje mu daje mogućnost Oslobođenja.

Vratimo se sada na početak teksta i njegov sam naslov.
Karma je Akcija, tj. Manifestacija, finalna manifestacija Uzročnog na ovom Posljedičnom Planu. Ukoliko želimo da se Oslobodimo i naš Put vodi tome, a ne uživanju u Posljedicama Akcije ili ti Duhovnosti, moramo poznavati “neprijatelja” i na Mudar način djelovati u odnosu na njega. Karma može biti Akcija koja Zarobljava Čovjeka i Čovjeka u neznanju ona zarobljava. Ali “ono što druge Zarobljava Tantrika Oslobađa”, samo ako u to što druge Zarobljava Tantrik unese nešto što ima Moć Oslobođenja. A to je Znanje, Biće i Ispravno Djelovanje. On mora Znati (imati Um koji je osposobljen), mora imati skupljenu Supstancu Svijesti (ali ne misliti da je i to njegovo), i mora Ispravno Djelovati (odvojen od Reakcije tj. žudnje ili strasti za plodom Akcije). I to je jedan nivo njegovog Djelovanja. No, on mora Osvijestiti Sile u sebi obrnutom Akcijom koja postaje Uzročna i siječe sjeme Djelovanja ili Karmu, kako na najnižem dijelu svoje manifestacije tako i na najvišem u vidu Samskare, Vasane i Vritija.
Samskara je Psihički Reaktivni Momentum, tj. određeno Sjeme budućeg Ispoljanja. Vritti (vriti) Mentalne ili Psihičke propozicije, tj.  mogućnosti koje čovjek može da ima ili manifestuje. U potencijalu postoji 50 vrittija i one mogu biti ispoljenje u deset pravaca, ili kroz deset organa – pet senzornih i pet fizičkih – koji se ispoljavaju kako na unutrašnjem tako i na spoljašnjem. Oni su temelj Uma. Gurđijev je rekao da čovjek ima oko 986 (ne znam sada tačan broj) malih “ja”, a to odgovara onom što Tantričko Učenje kaže za Vrittije, jer njihov broj mogućih kombinacija je 1000, što odgovara Sahasrari. 50x10x2=1000. (50 vrttija x deset senzornih organa x ispoljenje na unutrašnjem i spoljašnjem). Vasanu možemo prevesti kao žudnju, strast ili prošle impresije koje nas tjeraju na određenu akciju, rekaciju.
Ukratko rečeno, ili jednostavnije rečeno, Sjeme određene mogućnosti, u kombinaciji sa predispozicijama uma te pojačano od impresija koje smo skupili čine našu Karmu ili Ispoljenje na fizičkom ili samo fizičko kao Karmičko pod kojim djeluju naša čula ili ograni djelovanja. To bi bilo puno pojašnjenje Karme i njenog djelovanja. Sada, da li je to sudbina ili samo Uzročno-Posljedični plan kako vam to neki prevode? Da i ne u isto vrijeme.

Uzočno posljedična veza nije statična kako se misli, jer nije ni statično djelovanje Guna koje čine uzročno posljedičnu vezu, a Um čovjeka također nije statičan i stalan, već je pod stalnim djelovanjem Sila koje upravljaju njime spolja, ali upravo preko sila koje on u sebi sadrži kao dio kreacije ove razine. Ako čovjek ima pogled, koji nije parcijalan već širok, na Unutrašnji svijet, Uviđa da uzročno-posljedični plan nije jednostran kako se to inače misli, već je obostran i vezan za ono što bi se nazvalo Samskarom (kao i ostalim dijelovima koje sam spomenuo da se ne ponavljam) kao odgovorom na Karmički nivo ispoljenja prethodne Samskare (potencijala koji stoji u psihičkom – supstancijelnom – dijelu duše koji je potencijal buduće Karme). Samim tim Samskara koje je dovela do Karmičkog ispoljenja ili manifestacije na najnižem nivou materije, i koja je bila Uzročna za manifestaciju na nivou Karme (fizičkog, ispoljenog, djelatnog, akcijskog, materijalnog), biva ponovo stvorena ovaj put sa Karmičkim djelovanjem koje postaje Uzrok, a Posljedica stvaranje nove Samskare ili buduće manifestacije. Time imamo stalno vrćenje u krug. Krug koji je pojašnjen riječima Shrii Krsne: “Imaš pravo na akciju ali ne i na posljedice (plodove) akcije. Ne smiješ činiti akciju koja će da te zarobi, ali također, ne smiješ ni imati averziju prema akciji.”
Unošenjem nečeg što ne pripada ovom svijetu, a to je Svjesnost mi prekidamo Uzročno-Posljedični plan na ovoj razini djelovanjem Više Razine te zadobijamo mogućnost Oslobođenja OD ali i Oslobođenja ZA. OD nižih sila robstva i ZA višu manifestaciju ili osveštavanje Prakrtii na ovom nivou kao Djelovanje Svijesti na Prirodu. Rad nije jednostran u smislu da čovjeka samo Oslobađa od nečeg, već je obostran i koliko Oslobađa toliko spušta Više Uticaje na ovu razinu i čini ovu razinu Svijesnijom, što vodi do toga da se ova razina podigne na višu vibratornu Razinu. Kako to Snivači nazivaju, prelazak na viši nivo postojanja koji se dešava upravo sada – rečeno kako oni to govore i misle. Ne dešava se nikakav prelazak, jer nema dovoljan broj Svjesnih Bića na ovoj planeti. Ali je problem riječ “svjestan” koji ne znači svjestan u svakodnevnom smislu ljudske svijesti kao vida pamćenja ili proširenje Uma da sagleda veći opseg informacija koje prihvata ili odbacuje. Svjestan ne znači ono što čovjek misli da znači. Također “svjestan” nije odvojen od Guna, jer Gune čine Svjesnost, već je to Viši red Guna od ovih koje ovdje vladaju. Tj. manja reflekcija unutar Zakona Guna. Samo Viša Svijest (ono što mnogi nazivaju tako) ili Svjesnost unutar Tantričkog Učenja je ono što vodi Promjeni sveukupne “svijesti” na planeti koja je San. A takvih ljudi je malo. Svijest uključuje i Znanje i Manifestaciju tj. Akciju u skladu sa Sviješću. Ako u Djelovanje ne učestvuju Tri Gune u ovom slučaju manifestovane unutar Svijesti određenog Svjesnog Čovjeka, tj. samo jedna ili dvije nisu u ravnoteži i ne reflektuju Prirodu Bića čovjek ne može da Djeluje, ili ne Zna kako da Djeluje iako ima Svijest kojom Vidi. Vid, Znanje, Djelovanje – Tri viša Reda Guna. A mogu reći to i ovako: Biće, Volja, Kreacija; Svjesnost, Volja, Manifestacija; Biće, Znanje, Ispoljenje; itd. Viši Red Guna koji se spušta u Nižu Razinu i Prosvjetljuje ju i to je Finalno Oslobođenje.

Uzročno-Posljedično nije strašilo kako se inače u Duhovnosti spominje Karma i Ego. Nije Đavo u Religiji. Time straše oni nerazvijeni koji vam glume visoko probuđene ljude, a nemaju ni Svjesnost u punom smislu te riječi, već u ko zna kojem značenju koje njima odgovara. I ono nije jednostrano, već dvostrano, trostrano, mnogostrano. I ovisi od niza faktora Manifestacije i zbogo toga je potrebno znati Kosmologiju i Djelovanje Sila kako biste mogli imati kompletno Znanje koje je ugrađeno u Svjesno Biće. Jer samo takvo Biće može donijeti Promjenu i izvući Čovjeka iz Sna Uslovljenosti. Puko ponavljanje Ezoteričnih citata i razumijevanje ili preciznije rečeno, intelektualno shvatanje, emotivno podržavanje pogrešnog shvatanja ne vodi Oslobođenju i vi ne možete biti Učitelj nekom ukoliko ne poznajete Zakone i to da ih poznajete SOBOM. Vi ste onda samo zakržljali primjerak koji se kiti Znanjem i Moći onih koji su Znali, koji Znaju, Mogu i Hoće da Djeluju u skladu sa Oslobođenjem Čovjeka ali i Manifestacijom Više Sile na ovoj Razini. Nema veće zablude od zablude znanja u Spiritualnosti koja misli da zna.
Znanje se ne može pojašnjavati jednostrano, već mora uključivati NIZ RAZINA na kojima se čovjek ispoljava i na kojima postoji kao Biće. Ukoliko se orijentišete samo na jednu razinu vi zarobljavate čovjeka upravo po Uzročno-Posljedičnom Planu i sprečavate Oslobođenje iako mislite da ga dajete. Istinsko Znanje nije djelomično znanje, niti znanje dijela. Već je znanje i Dijela i Cjeline istovremeno. Dio u odnosu na Cjelinu. Čovjek koji ne Poznaje Cjelinu ne može da govori o Dijelu. To je dodatno zarobljavanje i robstvo onom kojem dajete djelomično Znanje. Otuda i potreba da se stalno Uči. Ali i potreba da se ostavi mogućnost dodavanja Znanja onom kojem predajete isto. Zato ne možemo da prosuđujemo samo sa jedne razine ili Razine Materije, jer ona nije zasebna i odvojena.

Meni je jasno o čemu se radi u tom prenosu i Hijararhiji Učenja. I jasno mi je šta čovjeka tjera da daje Znanje, Informacije i slično. Ali to ne smije biti ZATVORENI krug u kojem određenim informacijama zatvarate mogućnost daljnjeg Razvoja Čovjeka. Lično, nikada nemam osjećaj da nešto Znam, jer u svakom drugom momentu, kada Uvidim nešto novo, cijelokupna Razina mog Znanja i Bivanja se mjenja. Tako da ono što danas govorim ne znači da sutra neću demantovati. Jer Cjelina, koliko god bila odvojena, spojena je sa Dijelom kao što je Dio spojen sa Cjelinom koja je promjenjiva u svakom momentu baš kao i Dio. Otuda dolazi Znanje da se nikada ne smije zatvarati nešto tvrđenjem i nepoznavanjem kompletne Cjeline koja nije Statična kako se inače misli, već je Aktivna i u svakom trenutku je sklona promjeni što samim tim mjenja i Dio.

Uzročno – Posljedični Plan nije statičan već je u stalnom Pokretu i stalno se mjenja, jer Gune Reflektuju ono ispred sebe i stalno mjenjaju Djelovanje ka Nižem i ka Višem ISTOVREMENO.
Toliko o ovoj temi u ovom trenutku.

Namaskar
Baherava Kaala

Oglasi