1424565_538136546276630_1557177557_nBukvalni prijevod riječi Guna označava “ono što vezuje kao konopac”. Drugo značenje te riječi je Dharma ili Svojstvena Karakteristika. Drugim riječima, Karakteristika Vode je da je vlažna, Karakteristika Vatre je da gori. Karakteristika Čovjeka je da ispuni Unutrašnju Dharmu koja je težnja ka Sjedinjenju, koja je Osjećaj duboke Intimnosti sa Najvišim. Ta težnja unutar Čovjeka naziva se Bhagavata Dharma.
S druge strane riječ Tattva označava takvoću, kakvoću, esenciju nečeg. Vatra=Vatrenost. Dharma Vatre je da gori, a to znači da je njena Kakvoća ili Takvoća Vatrenost, Gorljivost.. itd.
Kakvoća Dharme je u značenju riječi Dharmasysa Tattvam ili Esencija same Dharme.
S druge strane Esencija Gune je vezivnost, tj. ograničavanje. To je Sila Ograničenja, ili tzv. Tri Sile koje stvaraju ali samim stvaranjem Ograničavaju Stvoreno. To je ujedno Dharma Gune, njena Svrha, njena Kakvoća ili Esencijalnost.

“Stvarna Esencija Dharme leži u Esencijalnom ili Istinskom Ja.”
Sva živa Bića u Univerzumu imaju Individualno Ja koje se gradi Djelovanjem Guna i njegova Takvoća ili Esencija ovisna je o Prvobitnoj Guni ili Sili koja je dovela do ispoljenja Samskare – potencijalnog Psihičkog momentuma – i Karme – zbiru ispoljenih (Karma=Akcija, Fizičko) Samskara na materijalnom nivou, fizičkom nivou.

Što je Biće Razvijenije, što mu je Mental (Emocija i Intelekt, Inteligencija) Razvijeniji, njegov Osjećaj Ja i njegova Unutrašnja Svjesnost su razvijeniji.
Osjećaj Ja Jesam ili Osjećaj Ja Postojim prisutan je u Razvijenom Čovjeku i upravo u tom Osjećanju Ja leži sama Esencija Dharme. Najviše leži skriveno u vašem Unutrašnjem Osjećaju Ja. Svako “ja”, čak i mala “ja” u sebi moraju da imaju Esenciju Istinskog Ja, a samim tim i Esenciju samog Stvaraoca.
U samom srcu sjemena leži Kreativna Sila, Esencija Božanskog, koja stvara Kosmos Sjemena koje svojim Razvojem Ispoljava samu Volju i stvara drvo ili neki drugi određeni Plod putem Dharme koja je skrivena u samom Sjemenu. Vatra skriva svoju Vatrenost, Gorljivost. Voda skriva svoju mokrinu, vlažnost. Svaki dio Univerzuma u sebi sadrži Dharmu Ispoljenja, Silu ili Gunu koja ga Razvija ali i vezuje, ali i samu Esenciju Apsoluta.
Skriveno u Čovjeku, u njegovom Esencijalnom ili Istinskom Ja leži mogućnost Ostvarenja ove Istine, ali je prikrivena njegovim potencijalnim psihičkim momentumima koji su ograničeni djelovanjem Sila ili Guna, a određeni zbirom Kvalitete ili Dharme Prvobitne Gune koja je zbir svih momentuma ili Samskara koje dovode do ispoljenja Karme, tj. rađanja na Fizičkom Planu i manifestacije tih potencijala ili Samskara unutar Čovjeka. Ukoliko je on obuzet ili Identifikovan sa samom manifestacijom Guna u sebi, kao i oko sebe, on Spasenje ili Oslobođenje traži u spoljašnjem, ali samim tim i Svrhu njegova Života traži u Spoljašnjem, koje je manifestacija samih Guna. Unutrašnja Manifestacija Guna odražava se i na isti način u Spoljašnjoj Manifestaciji Guna. Takvoća ili Esencija Gune ne može se razlikovati u ničem drugom do u relativnoj veličini u odnosu na Svijetove u kojima se Manifestuje.
No, svaka Guna u sebi sadrži Esenciju prvobitnog Stvaranja ili Esenciju samog Stvaraoca, Apsoluta. Koliko god ona bila Mehanična u svom ispoljenju na nižim razinama ona u sebi sadrži Prvobitni Impuls Stvaranja ili Volju Apsoluta ili Ljubav Apsoluta. Na isti način, svaki aspekt Stvorenog, tj. svaki i najmanji dio u Univerzumu, stvoren Djelovanjem Sila ili Guna, u skladu sa Prvobitnom Kvalitetom Gune ili Sile sadrži u sebi sam Prvobitni Impuls Stvaranja, ili Volju Apsoluta. Na taj način dolazimo do toga da je sve ono što smatramo Mehaničnim, sve što smatramo lošim, ili pod Zakonima Mehaničkog Ispoljenja u sebi sadrži Impuls Stvaranja ili Volju ili Ljubav Apsoluta. Ništa nije odvojeno od te Volje i ništa ne može biti odvojeno od Njega.

Nijedna Ćelija u Organizmu nije odvojena od Organizma i Duše Organizma, tj. Esencijalnog Ja u Čovjeku. Kao što je Duša Čovjeka Stvaraoc za Ćelije tako je i Duša Apsoluta Stvaraoc, Održavatelj i Razaratelj Univerzuma a samim tim i Čovjeka. Kao što svaka Ćelija ne može da opstane sama za sebe, čak ni ćelija Raka koja je određena pobuna protiv Organizma i ostalih Ćelija, tako ni Čovjek, ni Zakoni, ni Mehanično ne može da postoji izvan Apsoluta, izvan Prvobitnog Uzroka Postojanja, i sve oko Čovjeka, baš kao i svaka Ćelija u Organizmu odražava samu Volju Apsoluta.
Šta god da se u Organizmu dešava, dešava se jer postoji Esencija Postojanja ili ono što nazivamo Ja. Mogu reći i Sunce Organizma. Na isti način, sve oko nas Manifestacija je same Esencije Univerzuma i Njegova je Volja. Sada, određene Filozofije, Učenja, Teorije govore o tome da ovu zemlju nije stvorio Apsolut, doli zakoni koji vladaju, tj. Manifestacija Guna ili Sila u svom ispoljenju. Mogu se složiti sa tim u nekoj mjeri, ali ako ostanemo na ovom onda ćemo doći do zaključka da je cijeli univerzum određena manifestacija Raka koji se odvaja od svog izvora. No, ako pratimo Kosmologiju, primjećujemo da je sve započeto Prvobitnim Impulsom Stvaranja ili Ljubavlju ili Voljom Apsoluta. Tri Gune ili Sile ne mogu da izađu, a ni da uđu, u Ravnotežu ukoliko nema te Volje. One same odražavaju samu Volju, na Svijetu 3 ili Svijetu Guna, Sila. Ono što se dešava dalje je određena Mehanizacija Stvaranja, ali samo ako to gledamo na površinskom niovu. Gune reflektuju jedna drugu, reflektuju Stvoreno, odrađuju određene kombinacije koje su sve komplikovanije i gušće kako se Stvaranje nastavlja ka dole u skladu sa Silom Saincare ili Silom Ispoljenja. I možemo reći da one to rade Mehanično, ali Sila nije Mehanična. Sila je Inteligencija. Unutar svake Sile manifestuje se Esencija Apsoluta, kao prvobitnog Stvaraoca Sila. Površina Sila ili njihovog mješanja i Ispoljenja može biti pojašnjena Mehaničnošću, kao što to i jeste slučaj, ali Unutrašnjost same Sile ne. Reći da je Sila Mehanična značilo bi negirati sam proces Stvaranja i Prvobitni Impuls ili Njegovu Volju ili Ljubav. A Kosmologija govori da je to ono što na kraju Sile dovodi u Ravnotežu, jer same Sile ne mogu da uđu u Ravnotežu svojom Voljom, prosto zato što one NISU KONTROLOR ESENCIJE. One ne gospodare Esencijom. Esencija je pozadina svake Sile ili Gune.

Rg Veda kaže: “Ovaj Parama Puruša (Apsolut) poznaje sve tri faze Vremena: prošlost, sadašnjost i budućnost. Ništa nije izvan Njegova Poznavanja.”
Vratimo se sada za tren na početak. Rekao sam: Bukvalni prijevod riječi Guna označava “ono što vezuje kao konopac”. Drugo značenje te riječi je Dharma ili Svojstvena Karakteristika. Drugim riječima, Karakteristika Vode je da je vlažna, Karakteristika Vatre je da gori. Karakteristika Čovjeka je da ispuni Unutrašnju Dharmu koja je težnja ka Sjedinjenju, koja je Osjećaj duboke Intimnosti sa Najvišim. Ta težnja unutar Čovjeka naziva se Bhagavata Dharma.”

Povežimo to sa Kosmologijom o kojoj sam ovdje govorio i povežimo to sa ovim citatom Rg Vede. Dobićemo zaključak da je Volja ili Ljubav ono što Ispunjava svaki atom Univerzuma u samoj dubini, tj. Esenciji Atoma. No, ukoliko je Čovjek Identifikovan sa spoljašnjim, sa manifestacijom Guna unutar i izvan sebe, on ne može da vidi Esenciju Manifestacije. Samim tim kažemo da je Čovjek Sljep i da ne vidi Esenciju ili Suštinu. Put ka Sebi ima nekoliko faza i da ih sada ne nabrajam mogu samo reći da je svaka faza u stvari stepenica u nizu koja vodi ka sagledavanju Esencije Univerzuma. Ideje Rada su stepenice, alat koji vodi sagledavanju Esencije i kao što sam rekao ranije u tekstovima to nije sama Bit, niti može biti na prvom mjestu unutar Unutrašnjeg Razvoja. Na prvom mjestu je Sjedinjenje, Osvešćenje – dovođenje Svijesti u najniže i najmehaničnije, a samim tim Osvešćenje ili Sjedinjenje je Manifestacija Najvišeg ili Objektivne Svijesti putem Osjećaja Ja ili Budnosti ili još niže putem Svjesnosti u manifestaciju unutar i izvan Čovjeka.
Da u Čovjeku ne postoji Mogućnost Svjesnosti on ne bi mogao da učini ništa povodom toga, on ne bi mogao da bude Svjestan ni jedne sekunde. Upravo Svjesnost je poveznica sa Istinskim Ja ili Esencijalnim Ja a on je Manifestacija Prvobitne Gune, ali i samog Apsoluta. Stoga, Osveštavanje jeste prepoznavanje Apsoluta unutar Sebe i izvan Sebe. Probuđenje jeste Osveštavanje ili Spuštanje Svijesti kroz Ja i Svjesnost u sve aspekte Čovjeka. Otuda, Probuđenje nije Cilj, već je Cilj Svijest o Sebi, ili Istinskom ili Objektivnom ili Apsolutu, a Probuđenje je posljedica Osveštavanja i nije neki zaseban čin, već manifestacija Svijesti unutar Mehaničnosti svakodnevice.
Svaka Guna nosi Izvorni “program” ili Manifestaciju Apsoluta, iako je njena Priroda dvojaka, kao i sam Univerzum. Tj. ona ima svoje tijelo i svoju Esenciju koja je Jedno sa Apsolutom. Ukoliko je čovjek Identifikovan on vidi “tijelo” Guna. A to je materijalna, emotivna i mentalna konstrukcija Guna. Ukoliko teži Osvešćenju on mora da vidi Volju Apsoluta u svakoj Manifestaciji. On se odvaja od značenja koja je dao manifestaciji, od identifikacija, od reakcija unutar njega, ali u isto vrijeme mora da vidi Esenciju manifestacije, identifikacije, reakcije. Drugim riječima, ništa od toga ne postoji ukoliko ne postoji Esencija Ispoljenja. Ili trećim riječima, ništa od toga ne postoji ukoliko ne postoji njegov osjećaj Postojanja ili Osjećaj Ja.

“Ja nisam manifestacija, nisam tijelo, nisam um, nisam misao, nisam reakcija, nisam identifikacija, nisam ovo što percepiram, nisam .. Ja sam Sama Suština toga. Na kraju ni Osjećaj Ja ne postoji, ni to nisam ja, Ja sam ono što ispunjava, ono što Omogućava sam Osjećaj Ja.” – ako ovo razumije Čovjek ima alat kojim će i može da manifestuje Sebe, da Vidi Sebe (Apsolut), da Čuje Sebe, da Dodirne Sebe, da Okusi Sebe, da omiriše Sebe.
Esencija Ne-dualnog Učenja, samim tim i Tantre je upravo u ovom shvaćanju. Dok ostali ostaju paralisani nemoći, nerazumijevanju dubine, gubeći se u Dualnosti onaj koji ovo zna ima Moć Ispoljenja, jer Razumije da je njegova Esencija sam Apsolut, i da je Esencija Univerzuma i Svijeta oko njega sam Apsolut. Dok drugi ne mogu da Djeluju, dok su nemoćni i zarobljeni Zakonom, onaj koji ovo Zna i Manifestuje u Sebi biva Gospodarem Djelovanja, nesputan Zakonom.
Nemojte misliti da ovo isključuje Samo-Posmatranje, De-Identifikacije i slično, kako Rad na Sebi nalaže, dapače. Ovo sve uključuje.

Nedavno je neko rekao da ne razumije nešto što sam rekao u vezi Prošlosti, Sadašnjosti i Budućnosti. Pa odgovor se krije u ovom: “Ovaj Parama Puruša (Apsolut) poznaje sve tri faze Vremena: prošlost, sadašnjost i budućnost. Ništa nije izvan Njegova Poznavanja.” – sa svim pojašnjenjem koje sam dalje dao. Kada nemate Razumijevanje kompletnog Procesa, kada je vaše Znanje orijentisano na fragment, tada ne možete da povežete dublje dijelove.
Svaki Čin, svaka Manifestacija je manifestacija Gune. Apsolut ne Kreira dalje od Triju Guna ili Sila. One su te koje kreiraju. One su Energija Kreiranja. Ali Energija ima svoju Esenciju. Apsolut. To je najdublji, najintimniji dio svake Energije. Ukoliko smo opčinjeni Energijom, kažemo da smo Identifikovani, da smo pod djelovanjem Guna ili tačnije Zarobljeni smo njihovom Prirodom. Ali sjetite se da je iza njih sama Volja i Ljubav Apsoluta. To je zadnji Šok koji mora da ujedini sve, a naročito da se temelji na pročišćenim Emocijama. Ako znam da je iza svake Manifestacije – a tome služi Učenje, da vas upozna sa tim – Apsolut, Njegova Volja i Ljubav, da je Esencija svakog Atoma sam Apsolut, onda znam da je iza djelovanja Guna sama Esencija Apsoluta, te samim tim Znanjem, pa makar i Informacijom omogućeno mi je da to “vidim” ili Vidim. To je ono što se naziva Vjera. To je ono što se naziva Učenje. To je Ideja svog Ezoteričnog Učenja, Tantre, najviših učenja, teorija i filozofija. Ali i PRAKTIČNA PRIMJENA TOGA u svakom momentu.
To je Esencija Vremena, Prostora i Manifestacije. To je ono IZA vremena, prostora i manifestacije. Osjećanje Ja ili Manifestacija Esencije Apsoluta – svako ja, a samim tim i Istinsko Ja je manifestacija Prvobitne Gune, a Esencija svake Gune je Apsolut kao Temelj, ili Objektivno Stanje iza Energije, te oni ne mogu biti razdvojeni – je ono što postoji kroz cijelu vašu Prošlost, Sadašnjost i Budućnost. Osjećaj Ja u najdubljem nivou je ISTI ZA SVE LJUDE, sva Bića u Univerzumu. Stoga čak i djela počinjena u ko zna kojem životu, djela koja su počinili drugi, itd. u sebi sadrže isti patern, ili Esenciju.
Kada ste Identifikovani, kada ste Zaboravili Sebe, vi ste manifestaciju Gune i njihov poredak prepoznali kao Sebe, iluziorno dajući vlast toga nad vama. Iluziorno jer NIKADA SEBE NISTE NI IZGUBILI, niti možete. Čak i da nestane Duša, da vam je oduzmu Esencija same Duše, ili ti vaša Istinska Priroda ne može nestati. Nestaće vaša Ličnost, nestaće Impresije koje su je stvorile, ali Esencija neće. To je tzv. Tajna o kojoj Ezoterična Učenja govore, a spiritualci i new ageri pogrešno razumiju.
Svaki trenutak ispunjen je tom Esencijom. A veza sa tom Esencijom je Svjesnost, Ljubav, Najdublji osjećaj Postojanja. Jer to je izvan vreman, prostora i manifestacije. Samim tim vraćanjem u prošla zbivanja, sagledavanjem ponašanja, reakcije, identifikacije, mišljenja, emocija, programa koji iza toga stoji – kao što i Lazarev sam kaže – te mjenjanjem Ubjeđenja, Ideje, Koncepta koji je doveo do toga mjenjate vašu prošlost, sadašnjost i budućnost.
Vaša sadašnjost je ispoljenje prošlosti ali i budućnosti. Da bi se ovo razumijelo treba Razumijeti ovo što sam ovdje rekao. Mogu pojašnjavati ali to je razrijeđivanje Informacije i samim tim gubitak njene snage. Biće, ili vi, ili vaše Istinsko nije u vremenu, prostoru i manifestaciji. Ono je TEMELJ TOGA.
Kao što je vaša sadašnjost određena prošlim tokovima, vaša budućnost je određena sadašnjošću, ali i sadašnjost je određena prošlim i budućim u isto vrijeme. Ono čemu sada težite, to je vaša budućnost, samim tim ona već sada djeluje na vas. Već sada vi ste Sjedinjeni, već sada se dešava prvobitni “prasak” Kreiranja Univerzuma, već sada se dešavaju sve njegove manifestacije. I u svakom trenutku u prošlosti i budućnosti se dešava upravo ova Sadašnjost. Vrijeme, prostor i manifestacija temelje se na Apsolutu. Vi ste sama manifestacija Apsoluta. Vama je Esencija Apsolut. U Radu na Sebi zaboravite na prošlost, sadašnjost i budućnost kakvu poznajte. Zaboravite na Vrijeme, Prostor i Manifestaciju i znajte ovo što sam rekao. Kretanjem kroz određene Linije sjecišta možete diskreirati Prošlost, ali i Sadašnjost i Budućnost. Već sada možete zamisliti Prošlost, Sadašnjost i Budućnost u jednoj jedinoj misli, spojiti ih, pretpostaviti budućnost i spojiti je sa prošlim i sadašnjim, zar ne?
Možete svaku današnju reakciju, cijeli dan, vrijeme, prostor, manifestaciju stopiti u jednoj jedinoj misli, zar ne? U jednom jednim osjećanju? A temelj svih Osjećanja je Ljubav koja je iznad Istine. A Ljubav je Manifestacija Apsoluta. Temelj Stvaranja. To je njegova Volja. A njegova Volja je i Ljubav i Svjesnost. To Troje nije razdvojeno. To je Jedno te Isto. To je najjači metod Kreiranja. To je najjači način Promjene. To je ekspresni metod diskreiranja Samskara, Karme, djelovanja na svoj život, ali i djelovanja na sve događaje, Moć Kreiranja, Moć Manifestacije.
Ako možete osjetiti da ste vi Volja i Ljubav Apsoluta, da je to vaša Esencija, onda možete promjeniti se. No, nikada ne smijete zaboraviti da ste i fizičko, ljudsko koliko i Apsolutno. I da fizičko ima inerciju i da mora da se duže vrijeme djeluje na njega kako bi se trenutnost Razumijevanja ovog mogla Manifestovati u Prostoru, Vremenu i Manifestaciji.

I da dalje ne pišem, jer se razvodnjavam.
Vratite se na početak teksta. A prije toga, zatvorite oči na par minuta i osjetite da ste Manifestacija Apsoluta, Osjetite Ljubav prema Njemu, ili Tome (kako želite). Osjetite kako ste povezani sa Tim. A onda otvorite oči i sa tim Osjećanjem duboko u Sebi i sa Svjesnošću koja nije različita od toga, jer to je na kraju i vaša Svjesnost, pročitajte ovaj tekst. Mnogo će vam biti jasniji.
A onda, trudite se da to osjetite tokom dana, tokom spoljašnje manifestacije. Budite Svjesni, Pažljivi i Osjećajte Ljubav – povežite Emotivni Centar – prema Tome i uđite u spoljašnju Manifestaciju. To će vam biti dokaz ovog što sam ovdje napisao.

Namaskar

Oglasi