205837_292284324228411_289990776_nČovjek, u skladu sa svojom ljudskom prirodom, često puta ako ne i stalno prihvata ili odbacuje stvari na jedan veoma mehaničan način, bez da Razumije o čemu se radi, ili koja je svrha nečeg što mu se daje kroz Religiozno-Spiritualne Metode i Učenja. Taj dio ljudske prirode nije ono što je sposobno primiti Učenje, ili Razumijeti ga, jer čovjek ne razumije da se on dijeli na nekoliko dimenzija koje u njemu koegzistiraju i funkcionišu, svaka na svoj specifičan način, ali u kojem svaka od njih čini čovjeka upravo ovakvim kakav on jeste. Čovjeka možemo podjeliti na, minimum, tri dijela koja su međuzavisna a opet svaki od tih dijelova može, i upravo radi, zasebno ali i kao cijelina. Ono što povezuje te dijelove, ta tri dijela Čovjeka je Svijest koju u svom najosnovnijem obliku nazivamo njegovom, ljudskom prirodom, i koja memoriše rad svakog dijela u nečem što Gurđijev uslovno naziva Centar, Tantra Čakre i slično, a najosnovnija Svijest iščitava tu memoriju kroz koju gradi život koji živimo ili za kojeg smo ubjeđeni da živimo.
Tri dijela možemo nazvati raznim imenima kako to i razne škole nazivaju, ali ćemo koristi jedan od dva naziva. Prvi je: fizičko, emotivno (vitalno) i umno (intelektualno); a drugi naziv je Karma, Bhakti i Gjana. Iako u ovom drugom svaki naziv je ujedno i naziv discipline pa da ne bude nejasno koristiću ove prve nazive, nama mnogo približnije od Tantričkih izvornih naziva. Svaki od ta Tri Dijela dijeli se na dodatna Tri Dijela, ali i ta dodatna Tri Dijela djele se još jednom na nova Tri Dijela u skladu sa Zakonom Tri, tj. Zakonom Trijade Sila, u Tantri je ta Trijada poznata kao Trijada ispoljenja Brahme; Vishnu, Shaeva i Brahman. No, nećemo ulaziti u zadnju podjelu jer bi to nepripremljenom Umu bilo previše zbunjujuće. Držaću se više prve podjele i djelomično druge podjele u nekim pojašnjenjima teme ovog teksta.

Svaki od Tri Dijela “u” Čovjeku podjeljen je na Tri pod-dijela koji nose isti naziv. I svaki od ta Tri pod-dijela upravo u sebi sadrže odbljeske osnovnih Funkcija ili Centara ali i određenu međuvezu sa ostalim Centrima u osnovnoj Funkciji. Fizički Um (motoričko-instinktivni centar po Gurđijevu) stoga u sebi sadrži Tri pod-dijela: Čisti Fizički (Motorički), Emotivni (Vitalni) i Umni (Intelektualni) pod-dio. Stoga možemo reći da je svaki taj dio određena vrsta pod-uma osnovnog Uma određene Funkcije ili Centra koja sadrži obljesak druga dva Centra ili Funkcije ali i svoj dio kao pod-dio ili pod-funkciju ili pod-um. Emotivni i Intelektualni (Umni) također imaju istu podjelu.


Iako je svaki od tih tzv. centara, ujedno zaseban Um oni zajedno učestvuju u manifestaciji čovjeka i njegove ljudske prirode. Pod-dijelovi povezuju svaki pod-dio u svakom centru. No, čovjekova svijest i znanje o tome ne zna ništa, otuda i problem prenosa određenih informacija ili Učenja uslovljenom čovjeku. Čovjek je Uslovljen jer su njegovi centri ili Umovi razvijeni do određene mjere, ali daljnji razvoj se zaustavlja veoma rano u njegovom životu. Veoma su rijetki slučajevi u kojima čovjek razumije da mora da Uči cijeli život i da razvija svaki dio sebe, ne samo određeni dio kao kod većine Učenja koja su stvorena za Uslovljenog Čovjeka. Čak i u tim Učenjima koja su produkt mnogo većeg i komplikovanijeg Učenja ne uči se zašto je to tako, zašto se većina razvija na jedan ograničen način i da većina ima samo ideje ili im se daju te ideje, kao što je Ideja o Prosvjetljenju i da većina neće ni doći na prag tzv. Prosvjetljenja već nečeg što se samo tako naziva ali je još uvijek udaljeno od Prosvjetljenja, ili možda neće doći ni do tog praga. No, razlog zašto je to prihvaćeno i zašto to postoji nije u Prosvjetljenju kako naš Uslovljeni Čovjek misli, ili kako mu se govori kako bi se natjerao da nešto sa sobom učini, već je smisao u tome da on krene u Proces Oslobođenja koji će trajati niz života u kojem će on postepeno dolaziti do mogućnosti da se Cjelovito razvije i na kraju Oslobodi, postane Slobodno Biće, a o tome se još manje govori doli određene Fantazije s prvobitnim Ciljem Rasta i Razvoja ili Evolutivnog Razvoja Svijesti, njene Kristalizacije.

Većina Učenja govori o tome da Emotivni Centar mora biti pročišćen kako bi se mogla spustiti određena Sila, ali i kako bi čovjek mogao da napreduje dalje u svojoj Evoluciji koja uključuje Cjeloviti Razvoj i da Emotivni Centar mora biti zamjenjen Magnetskim Centrom kako bi se preko njega spustila određena Sila Viših Centara ili ljudskih Funkcija, prvenstveno Budnosti, a onda i još Višeg Centra koji bi simbolizirao Objektivnu Svijest (koja jako fino zvuči, ali još je niko nije objasnio niti približno pojasnio). Objektivna Svijest bi bila Potpuno Probuđen Čovjek, ili da kažem nešto drugo, to više ne bi bio Čovjek, jer je Čovjek Transformisan i više nema ničeg u Posudi koja se naziva Tijelo i Um što bi simboliziralo Čovjeka određenog imena i prezimena koji je nekad krenuo na neki Put ka Sebi.

No, Emotivni Centar nije samo emocija kako mnogi misle, iako se može sve svesti na određeni riječnik koji je Gurđijev koristio, ali po meni on je podosta i ograničen, i danas se o svemu tome priča više nego prije, ali još nisam sreo Živog Čovjeka u tim Učenjima, a o fanaticima da ne pričam. Otuda u Tantričkom Učenju naziv “Emotivni Centar” se rijetko koristi i umjesto njega koriste se jedan od dva termina, a to je Vital ili Bhakti kako bi se naznačilo da se radi o tome što se negdje naziva Emotivni Centar. No, iako se koriste razni nazivi za taj Centar, koristiću najobičnije nazive na koje ste navikli i pokušati pojasniti temu o kojoj pišem. Ovo je bilo kao “uvod” kroz koji ćemo i kasnije da se vraćamo u nekim drugim tekstovima i pojašnjenjima Učenja.

Sada da se vratim na Devociju.
Koja je svrha Devocije u Tantričkom Učenju i drugim Učenjima? Šta ona radi i kakve procese odrađuje i zašto je nezaobilazna u Cjelovitom Razvoju svih potencijala koje čovjek ima kao mogućnost? Šta je taj Proces i zašto je bitan unutar nas?

Devocijom se naziva Emotivno Usmjerenje ka nečem što smo nazvali Više, Bog, Apsolut, Majstor kroz koje čovjek ulazi u određenu povezanost sa Objektom Devocije, ali i kroz koji on doživljava određeno pročišćenje Emotivnog Centra ili Emocije ili čišćenje cijelog Vitala koje uključuje u sebi i Emocije po Tantričkom Učenju. Svrha Devocije je upravo razvoj onog što nazivaju Emotivnim Centrom, ili Aktiviranje Višeg Vitala, kao i čišćenje Nižeg Vitala (negativne emocije, želje, potrebe, određene vrste reakcija na spoljašnje djelovanje, sitničavost, tvrdoglavost, samovolja, sebeljublje, itd.) ali i usmjerenje drugih centara putem pod-centra u njihove Više pod-dijelove, otvaranje Psihičkom Biću ili Umu (Istinsko Ja, Viši Emotivni Centar, Svjedok, Budno Biće) koji je određena veza sa Bićem a koji je manifestacija Bića (Atme) na nižem stepenu ili silaznom stepenu, koja je samo Više u Čovjeku i koje je Iskra Boga ili Apsoluta putem koje se manifestuje Najviše kroz Posudu koju nazivamo Čovjek.
U Ritualno-Tehničkom Učenju ovo se vrši pjevanjem Kiirtana, vršenjem obrednih službi (Puja), Molitvama ili određenim tehnikama Meditacije, Pranayame, Prana Vidye i slično, kroz koje Učenik Obožava, Emocijom stupa u kontakt sa Objektom svoje Devocije.

Pošto se zna da je teško djelovati na Emociju ili Vital direktno, u tu svrhu upravo služi Devocija koja je određeni produžetak Umnog ili Intelektualnog Usmjerenja, kao i produžetak Fizičkog Usmjerenja ili Uma. Devocija je upravo određeni Alhemijski Proces kroz koji Čovjek doživljava pročišćenje Vitala, Transformaciju nižih Vitalnih Sila u Viši Vital ili Emotivno Usmjerenje koje je pod određenim Interesom, Idejom, Usmjerenjem (Gurđijevov Magnetski Centar, tj. jedan dio samog Centra) ka Najvišem. Kako taj Unutrašnji Interes ili Usmjerenje postaje sve bitnije, Devocija kao Alat ili Način služi sve dubljem okretanju Višem Cilju od svakodnevnih životnih ciljeva (A Uticaja; Magnetski Centar se gradi od B Uticaja ili Uticaja Religije, Spiritualnosti ili Ezoteričnog i ide ka C Uticajima, tj. Uticajima Budnog ili Živog Čovjeka), ali i još nečemu, povezivanju sa Psihičkim Umom radi manifestacije Višeg u Posudu koja je Čovjek. Ukoliko Niže nije pročišćeno, ukoliko nije nad njim Gospodar (Psihičko Biće) Više ne može da se spusti ili manifestuje u Čovjeku, ili se manifestacija dešava duboko na Unutrašnjem bez djelovanja na Spoljašnje ili Površinske dijelove Umova (dijelovi povezani sa fizičkim ili materijalnim životom i percepcijom). Psihičko Biće uvijek Manifestuje Više i uvijek je u kontaktu sa Višim, ali Čovjek nije u kontaktu sa Psihičkim Bićem, ili Istinskim Ja “u” njemu. S druge strane, mogu reći da je Devocija Način kako obrnuti Procese od vitalnog usmjerenja ka Spoljašnjem Životu u kojem želja, potrebe, i sve vrste Nižih Vitalnih Sila usmjeravaju Čovjeka i zarobljavaju ga u svakodnevnom životu u kojem on misli da je uspjeh, borba za preživljavanje, strahovi, uslovljenost jedina svrha života.

Putem Devocije Vital se usmjerava u određenom smijeru koji je obrnut od smijera A Uticaja ili Uticaja svakodnevnog života te samom Devocijom Vital se čisti i oslobađa svih Sila koje djeluju pod onim što mi nazivamo “naše” emocije i želje. Transformacijom nižih, životnih želja, očekivanja, reakcija Vitala putem Devocije omogućuje se dodatno gorivo za unutrašnju Kristalizaciju Svijesti i jačanje Psihičkog Bića koje je manifestacija Bića Čovjeka (Atme) i koje se razvija Unutrašnjim Radom, Kristališe se i omogućava Manifestaciju Najvišeg kroz Čovjeka.

Niži Vital ili Emotivno djeluje u predjelu stomaka ili tačnije u predjelima prve tri Čakre, ili u regionu oko pupka i samom pupku prema sredini grudi. Srednji Vital djeluje u predjelu Grudi, Srcu, kroz Emociju koja nema klasičnu suprotnost, Emocije ljubavi, povezanosti, radosti, ali i tuge, unutrašnjeg emotivnog bola i slično. Viši Vital djeluje u predjelu od sredine grudi ka grlu i zadužen je upravo kao i Vishuddha Chakra za ispoljenje Istine o Sebi i označava određenu vrstu Manifestacije Psihičkog Bića kroz Suosjećanje i Empatiju, ali i poznavanje Psihičkog Bića koje je u tom dijelu istupilo ispred onog što bi nazvali Ličnost, kao Svjedok ili Svijest o Sebi koja je Aktivna, ne Pasivna kao u Uslovljenom Čovjeku. Iznad predjela Grlene Čakre, Vital prelazi u Umno, ili Intelekt koji isto kao i Vital ima Tri regije te njegovim pročišćenjem aktivira se “prolaz” ka Psihičkom “u” Čovjeku, tj. Psihičkim Bićem koje se tada može manifetovati kao Gospodar “u” Čovjeku. To je ujedno prolaz i kontakt sa Višim Umom kako to neka Učenja nazivaju, ili prolaz ka Višem Intelektualnom Centru kako bi se to kod Gurđijeva nazvalo, ili osnovno Probuđenje Čovjeka, ali ne i njegovo Oslobođenje, jer to dvoje nije isto. Nakon toga Čovjek započinje sljedeću etapu svog Razvoja koja uključuje Više dijelove iznad glave, ulazak u Nirvanu u nekim Učenjima, ili Manifestaciju Božanske Volje (iznad Nirvanički nivo, Nadumno kod Aurobinda) na nivou tijela u nekim oblicima Tantričkog Učenja koja i nisu toliko javna (ovo je pokušaj da vam što jednostavnije objasnim Procese Oslobođenja ali i svrhe Devocije u Učenju, inače je malo komplikovaniji opis procesa i razina iznad glave).
Upravo Procesom Devocije prema Majstoru, Božanskom, Biću, Shaktii kao Kreatoru, Apsolutu ili kako god hoćete to da nazovete, omogućujete Transformaciju ili Vatru koja vrši Transformaciju Nižeg u Više. Proces Devocije je Usmjerenje Srednjeg i Višeg Vitala ka Psihičkom ali i Transformacija Nižeg Vitala putem oduzimanja Energije ili sprečavanja Vitalnih Sila koje postoje na toj Razini da uđu u Vitalni Um kako bi ga usmjerile u drugom pravcu od Pravca Oslobođenja. Drugačijim jezikom rečeno, to je Emotivno Usmjerenje koje ojačava Posmatrača i spaja dva Centra, plus Fizički Um ili Motorički Centar – Karmičko ispoljenje u Tantri – u Svjesnost koja je poveznica sa Psihičkim Bićem ili Istinskim Ja. Pomoću nje omogućuje se i Manifestacija Višeg u Nižem koje pročišćava, dodatno vrši Transformaciju i na kraju dovodi čovjeka pred vrata Probuđenja u Cjelovitom Procesu Transformacije Niže ljudske Prirode u Višu, u pripremanju Adhara (posude koja je čovjek) kao Manifestacije Božanskog na ovom nivou.

Na facebook grupi smo danas malo raspravljali o Devociji i svi ste dali jako dobre odgovore, ali to nije bilo pojašnjenje Devocije i njene Funkcije u Čovjeku. Predana Devocija, Poštovanje prema Majstoru, Usmjerenje ka Simbolu koji ste uzeli kao Puju (obožavanje koje je Proces Devocije), ili Simbolu koji koristite kao Simbol Božanskog (Ishvara, Ishta Devata) te prema kojem osjećate Emocije Ljubavi, Poštovanja, Predanosti, kojem se Otvarate, sve to je Proces kojim Devocija, Bhakti djeluje kao Način Transformacije Vitalnog ali i Intelektualnog i Fizičkog, koji kao Vatra Transformiše Čovjeka u Božansku Manifestaciju (nadam se da vam je ovo jasno i da znate da to ne znači ono što većina misli pod ovim, tj. da je čovjekova priroda, ovakav kakav jeste, sam bog, već da znači da je Supstanca koja je sam Apsolut preuzima tijelo i um Čovjeka kao Adhara), aktivira Viši Vital i Emociju kao dio Vitala, Energiju Želje kao dio Vitala, sprečava ulazak Nižih Vitalnih Sila ili Avidya Sila čija svrha nije Unutrašnji napredak Čovjeka, spaja sve Centre u njemu, ili sve Umove u njemu u jednu Cjelinu te povezuje sa Psihičkim Bićem koje svojom Kristalizacijom i dostizanjem krajnjeg stadija te Kristalizacije Manifestuje preko Atme (onog što bi bila Istinska Duša Čovjeka koja je stvorena na “sliku Boga”, Njegove Iskre u Čovjeku) Božansku Prirodu koja oplemenjuje i Spušta Božansku Silu na ovu razinu te je kroz osveštavanje i Usmjerenje Tjelesnog, Fizičkog, Materijalnog Manifestuje tu Silu u ovom svijetu. To je upravo jedan od Procesa Devocije i njena svrha.

Kiirtani, Puja (obožavanje i rituali obožavanja), Pranayame, Prana Vidya, razne Meditacije, Koncentracije i slično, služe upravo tome da se usmjeri najjača Sila u čovjeku ka Psihičkom ili Istinskom Ja kako bi se Manifestovala Istinska Priroda Čovjeka, ili Božanska Sila. Sve tehnike, načini, rituali, Svjesni Rad i slično služi tome, i Devocija ili Emotivno Usmjerenje je jedan od nezaobilaznih Procesa u tom Velikom Alhemijskom Djelu pretvaranja Olova u Zlato, ili sticanja Besmrtnosti.

Opet, svi ste bili u pravu u onom što ste opisali kao prepoznavanje ili znanje u vezi Devocije, ali to nije bilo dovoljno da se pojasni Proces koji ona vrši i čemu Istinski Služi. Ovo je određeni opis tog Procesa koji sada morate provjeriti u svom životu, probati ga, raditi sa njim kako bi uvidjeli šta se zbiva i na koji način sami za sebe.

Kao što sam jučer napisao: “Iskustvo osjećaja “čvrste kičme” ili Osjećaja Stuba u Tantričkoj Sadhani ukazuje na spuštanje postojane Snage i Mira u spoljašnje Biće, ili Božanske Sile koja se manifestuje na Vitalnom i Fizičkom. Osjećaj koji se javlja u momentu manifestacije Božanskog u predjelu tzv. “trećeg oka” kao pritisak jeste povezivanje Uma sa Višim Umom i djelomično Spuštanje Sile. To je u biti Manifestacija Božanske Sile ili Shaktii kao čiste Sile, izvan niže manifestacije kroz Gune. Taj osjećaj može da se pojačava, da treperi, da bude kao Tok, da se osjeti kao brz prolaz vreline prije Unutrašnjeg Suba, kao naglo ispravljanje kičme, čak i nekada trzaji koji se javljaju kako Sila se Spušta i Manifestuje. Ono što se savjetuje jeste da nema blokiranja, da nema straha ili bojazni jer sve to su blokiranje same Sile, već Otvorenost i Devocija prema Božanskom kao i još dublja Manifestacija Božanske Shaktii kao Sebe.”

Ako ste Devociju dobro shvatili ili Razumijeli i provjerili u svom Životu i Radu, onda će vam biti jasan ovaj citat. Kada vas ona, kao Način, učvrsti u nekoliko minuta u Cjelovitoj Svjesnosti, desiće se ovi efekti koji su opisani citatom, koji su mi jučer služili kao poruka određenoj grupi ljudi koji Rade Tantričku Sadhanu. To Otvaranje ka Božanskoj Sili će u tijelu, ako ne postoji prejak otpor u Vitalu, Umu i samom Fizičkom, Manifestovati se kao ovaj osjećaj, sa ovim ili sličnim simptomima, te ćete praktično Uvidjeti kako Devocija Djeluje i koja joj je Istinska Svrha.

Ono što morate znati da djelomična Učenja, kao većina Učenja oko vas, ovo doživljavaju djelomično jer i ne znaju pravu svrhu Devocije, ili imaju pogrešne Temelje (Motive i Ciljeve) svog Rada. No, čak i oni, putem jednocentričnosti dospjevaju do određenih razina Razvoja čija svrha nije Manifestacija Božanske Sile na ovoj razini već samo njihovo Oslobođenje. Ali Oslobođenje se ne može desiti do kraja već samo djelomično ukoliko nije Cjelovit Pristup i Manifestacija Božanske Sile koja do kraja čisti i Transformiše Čovjeka da primi i Manifestuje Božansku Silu. Nakon smrti, ako ne postoje Samskare koje će ih vratiti nazad, oni nastavljaju na nivou do kojeg su stigli. Oslobođenje se ne može desiti ukoliko svaki aspekt čovjeka nije Transformisan. Probuđenje može.

Namaskar
Bhaerava

Oglasi