6de103c00b5930b18167414c5b6d63e5Sarve ca pashavah santi talavad bhútale naráh:
Teśáḿ jin
̭ánaprakásháya viirabhávah prakáshitah;
Viirabhávaḿ sadá prápya kramena devatá bhavet.

Rudrayámala Tantra

“U prvoj fazi sva ljudska bića su nalik životinji. Kada čovjek Tantričkom Sadhanom prevaziđe prvi stadij, skupi određeno Znanje i razvije Intelekt  i nauči kako život funkcioniše, on prevazilazi stadij kada je nalik životinji i počinje ličiti na heroja. Radeći Sadhanu Viirabhave (ideacija Viiracare) Sadhaka se spaja sa Viirabhavom.”

Tantrička Sadhana na tom stadiju, kada se čovjek suočava sa svim životinjskim u sebi, kada se bori protiv niže ljudske prirode naziva se Viiracara Sadhana. A Učenik (Sadhaka) se naziva Viiracarii. Taj dio Sadhane je “Put koji liči na oštricu žileta, dakle kretanje njom mora biti sa puno opreza.”
Na ovom stepenu Tantričko Učenje savjetuje da se “Učenik ‘baci’ u život, i svijet oko sebe, da se suoči sa svim što ispred njega izlazi bez ikakvog okljevanja i povlačenja. Bez straha. Jer strah će ga napustiti korak po korak ako ima Jasnoću i Napor koji je potreban za ovu Sadhanu. Učenik mora da ima Jasnoću i da stekne Neustrašivost u suočavanju sa onim što se ispred njega nalazi i onim što u njemu potvrđuje Stvarnost oko njega.”

Vjerujem da ste do sada shvatili da Tantričko Učenje u sebi krije niz stepena Unutrašnjeg Razvoja i da nije tako jednostavno kako vam se u današnje doba predstavlja te da je razlog tome upravo u činjenici da javno Učenje ima određenu funkciju, dok Unutrašnje Učenje ima sasvim drugačije funkcije u kojima se jasno pravi razlika u stepenima Unutrašnjeg Rada i Učenja. No, svi ovi stadiji ne služe tome da se neko osjeti višim od drugog, jer sa svakim stepenom taj osjećaj mora da nestaje i da čovjek sagledava svoju Unutrašnju Prirodu te kroz Razumijevanje ovladava nižim ljudskim ispoljenjem, životinjskom prirodom (Pashu), te da se razvija ka onom što nazivamo Viira, ili Viiracara Sadhana (Sadhana Heroja). No, Sadhana Heroja (Viiracara) je stadij, ne kraj, koji vodi Najvišem Stadiju Sadhane u Shakta Sadhani a to je Divyacara Sadhana. Divyacara Sadhana je Sadhana u kojoj Čovjek realizuje svoju Božansku Prirodu te prevazilazi bilo kakve podjele koje je prije imao te se jasno izdiže iznad Životinjske prirode koja vlada nad nižim sopstvom ili nižom ljudskom prirodom koja je oko nas karakteristična. Kroz Viiracara Sadhanu on se suočava sa sobom, sa svim nižim oblicima ljudske prirode, kroz niz suočavanja u kojima prepoznaje da spoljašnja stvarnost odgovara unutrašnjoj stvarnosti, i najčešće mnogi na ovom dijelu Sadhane padaju ili napuštaju Učenje.


Niz iskušenja se pojavljuje na ovom dijelu Sadhane kroz koja Učenik mora da prođe sa jasnoćom Puta kojem ide, boreći se svakodnevno sa ljudskom prirodom iz određenog Stanja Svijesti, ne popuštajući, sve dok ne nestane svaki ljudski dio u njemu (ovdje se misli na svakodnevni ljudski dio koji je povezan sa životinjskim u čovjeku).
Spoljašnja kontrola na nivou Pashvacare (Sadhana suočavanja sa Životinjskim u Čovjeku, prvi oblik Sadhane) u kojoj se Učenik suočava sa sobom kroz spoljašnju kontrolu, nije Sadhana na Viiracara stadiju, jer tada se Učenik suočava sa Unutrašnjim, tj. sa unutrašnjom životinjom u sebi i kontroliše sebe, a ne spoljašnje okolnosti. Viiracara Sadhana upravo znači suočiti se sa Unutrašnjim Uzrokom stanja u kojem se Čovjek nalazi. Spoljašnje suočavanje više ne postoji na način na koji se to inače radi, spoljašnjom restrikcijom, bježanjem od života, askezom i slično. Već je naglasak na Unutrašnjem Razumijevanju Zakona koji odražavaju spoljašnji život.

Samo kroz Razumijevanje Zakona i Sila (Energija i manifestacija koje održavaju, kreiraju i uništavaju univerzum) može biti postavljena Disciplina u Tantri. Bez Razumijevanja to je prvi stadij, Pashvacara Sadhane, u kojem se Disciplina postavlja kroz pravila i propise. Na sljedećem stadiju Pravilo mora doći u vidu Discipline koja dolazi iz Unutrašnjih Uvida i koja se Manifestuje na Spoljašnje.
Ovdje na ovom Stadiju to se više ne može nazvati Kontrola, već učenje kako da čovjek postane Gospodar sebe. U njemu čovjek ima osjećaj Sebe koji se pojavljuje na trenutak i vidi jasno svoj Um i sve njegove Funkcije, te kroz Jasnoću Osjećaja Sebe on Uviđa procese u sebi s kojima se suočava a Spoljašnja Stvarnost mu služi da isprovocira određenu unutrašnju reakciju s kojom mora da se suoči. Namjerno se ne stavlja nikakva Disciplina kako bi se Uvidjelo da li Učenik ima Odgovornost prema onom čemu teži, da li Jasno Razumije o čemu se radi. Pred njega se stavljaju razne probe što od Majstora što od Sile koja se Manifestuje u Učenju, te se svaki tren sagledava kao niz ispita na kojima se lako može pasti i izgubiti sve što je stekao Radom na Sebi.
Viiracarii mora biti sposoban da se suoči sa “mrakom” u sebi i da ga sagleda sa novog stadija u kojem on mora da zagospodari nad nižom prirodom te da je Transformiše u osjećaj Sebe koji je Samo Božansko, ali tek u stadiju nastajanja.
Kada Božansko preuzme Učenika, kada se ono Manifestuje u njemu, tada on prelazi na Stadij Divyacare, tj. Stadij Božanskog Sagledavanja Svijeta i sebe. On se ustabiljuje u Stvarnosti Božanskog i postaje Devata. No, da bi do tog došlo Viiracarii mora da skupi Supstancu koja karakteriše Devatu, Božansko i da Božansko preuzme ulogu koja mu i pripada. On mora steći kontrolu nad Fizičkim, Vitalnim i Mentalnim te Manifestovati Psihičko, ili Istinsko Ja koje će Transformacijom biti preuzeto od Božanskog i postati sam Deva koji se manifestuje kroz Učenika. Njegov život kao “čovjeka” je završio, on više nema Identitet koji bi ga kontrolisao, već on kontroliše i Gospodari svim stadijima svog ispoljenja, tada se Božansko Manifestuje i preuzima kontrolu nad životom Učenika.
Mnogi misle da je Cilj da se izmakne, oslobodi ovog zemljaskog stadija i često puta se vraćaju na početak. Ne možete ostaviti svoje smeće, morate ga pokupiti. Ako ono nije pokupljeno Samskare, koje ste imali i od kojih ste bježali raznim Učenjima, raznim povlačenjima, askezama ili čim već,  će vas čekati na višem stadiju a tada je mnogo teže da bilo šta napravite, da očistite. To je mišljenje starih verzija Učenja koja su imala cilj bjekstvo iz svijeta u kojem se nalaze. A i danas je taj cilj u većini Učenja. Ako malo Razmislite, ali Aktivno Razmislite, ostaju neka pitanja koja nemaju nijedan logičan ili intuitivan odgovor do odgovora da će to kreirati novu stvarnost nekog koje naučio da bježi od suočavanja i života. Samoubojica bez ubijanja tijela. U čemu je razlika?

Shaktii ili Shakta Sadhana nije samo seksualna Sadhana, kao što biti Tantrik nije biti j… na baterije. Dapače, Shakta Sadhana ne znači kontrolu energije u vidu seksualnosti, ili životne energije koju nekada nazivate Kundalinii Shaktii. Kundalinii Shaktii nije samo seksualna energija, već je Energija Života, Energija Nesvjesnog koja vas drži u svom zarobljeništvu iz kojeg možete pobjeći samo Suočavanjem i Unutrašnjim Radom. A i tada, njena opasnost je mnogo veća nego prije. Ona također postaje “inteligentnija” sa vama. Kako vi postajete Svjesniji, Jasniji, sa više Razumijevanja i Shaktii u vama postaje isto to. Jer vaša Svjesnost je upravo Kundalinii Shaktii, vaš život je Kundalinii Shaktii, jer sve je manifestacija Kundalinii Shaktii.
Svjesnost koju “skupljate”, Supstanca koja je sama Svijesnost je također i Seksualnost. Energija Seksualnosti i Energija Svjesnosti – ovo je malo teže razumijeti ukoliko ne znate šta to znači, šta je Svjesnost, ili manifestovana Svijest – su iste kvalitete, iste Vibracije. Zato se dešava da čovjek Radom na Sebi, sticanjem Svjesnosti i Supstance koja je odgovorna za Svijesnost “stiče” (možda je bolja riječ, razotkriva, manifestuje, jer nije ona ništa jača od prije, samo je vidljivija i nema blokiranja u svom ispoljenju) i mnogo jaču seksualnost, te ona počinje da ugrožava bilo kakav Rad na Sebi, jer niži dijelovi prirode su povezani njome i koriste je u svojoj manifestaciji.
Niže ljudske Funkcije koriste seksualnu energiju jer to je energija više Kvalitete ali tek u manifestaciji na njima, čovjek je osjeti i ona počinje da djeluje na Funkcije. Ako se isključe Funkcije, ako se uspije odvojiti od njih u nekoj mjeri ta Energija postaje sama Energija Svjesnosti. Kada se Svjesnost fokusira prema izvorištu tako se fokusira i seksualna Energija i ona se tada osjeti kao Energija Svjesnosti, Životna Energija.

Viiracarii mora naučiti da sve što u njemu postoji postoji samo zato što je on temelj svega. Njegova Svijest koja je Istinsko Ja, je uzrok postojanja Svijeta u kojem živi. Svijet, njegova unutrašnjost, procesi, um, emocije, tijelo ne može da postoji bez njega samog. Upravo to je Moć koju on zadobija Viiracara Sadhanom. Razumijevanje da je on Istinski Gospodar koji mora da Transformiše svijet koji je stvoren zajedno sa njim. To je njegov lični svijet u kojem je on Kreator i koji dijeli sa ostalima oko sebe. Kako se to Manifestuje u njemu, Manifestuje se i Kvalitet Odvajanja, Razumijevanja, Jasnoće, Svjesnosti koja nije ograničena spoljašnjim, te on dobija mogućnost da svijet u kojem je počne mjenjati u skladu sa promjenama koje se dešavaju u njemu. On živi i Djeluje u svijetu koji svi dijele zahvaljujući svojim Samskarama, ali se vidi i osjeti velika razlika u tom svijetu. Mnoge stvari koje svi ostali imaju, a koje su odraz njihove Unutrašnjosti kod njega nestaju. Iako dijeli svijet sa drugima, to više nije isti svijet. On je prošao na drugi nivo. Živi u Svijetu ali nije od ovog Svijeta.
Upravo to je jedan od odgovora na new age majmunisanje i prorokovanje spiritualnih gurua da je došlo vrijeme razdvajanja, da će nastati neka druga zemlja i slično. Da vjerujem da hoće, ali isto tako znam da oni neće u njoj biti, jer to nije drugi svijet, već Svijet unutar Čovjeka. Isti Svijet, ista Zemlja, ali druga Razina.

Da se vratimo na Sadhanu.
Sada neću ulaziti u niz različitih Tantričkih Učenja već ću vam dati samo primjer iz Vishvasara Tantre koji govori o različitim Tantričkim Učenjima i nivoima na kojima oni rade, a vi možete sami za sebe provjeriti.

Vaedikaḿ Vaeśńavaḿ Shaevaḿ Dákśińaḿ páshavaḿ smrtam;
Siddhánte Váme ca viire divyaḿtu Kaolamucyate.
–Vishvasára Tantra

Vaedikacara, Vaeshnavacara, Shaevacara i Daksinacara su različiti stadiji Pashubhava Stadija Sadhane. Vamacara i Siddhantacara je stadij Viirabhave, i Kulacara pripada Divyabhavi.

U prvim Stadijima nema određene diskriminacije koju Sadhana na višim stadijima ima i koja je osnova Sadhane. Tj. prvi stadiji su stadiji koji mogu da liče na stadije Viirabhave ili Divyabhave, ali nemaju osnovu koju trebaju da imaju. Drugim riječima, oni u sebi sadrže ritualne prakse (tzv. zapadna ezoterična praksa koja samo liči na duhovnost i potiče iz Zapadnog Ezoteričnog Centra) kao i prakse tehnika u kojima nema razilike između onog koji praktikuje ritual ili tehniku a može da bude poistovjećenje sa tzv. Sopstvom ili Božanskim. No, to poistovjećenje dolazi iz nižeg Vitala, nižeg dijela Uma i povezano je sa Fizičkim Umom.
Viirabhava Stadij u sebi sadrži diskriminaciju, Viveku, Vaeragyu, tj. Odvajanje od Uma, odvajanje od niže prirode ali i jasno zapažanje Sopstva, ili Istinskog Ja koje je osnova sve Sadhane. No, tek na Kulacara Stadiju čovjek počinje Razumijevati da on kao on ne postoji da je to što se Manifestuje Božansko, te Viveka  i Vaeragya dostižu kulminaciju. On je u potpunosti odvojen od niže ljudske prirode, ali i Istinskog Ja. On Razumije da je Istinsko Ja Manifestacija njegove Prirode, tj. Božanskog koje se skrivalo prvo pod njegovim imenom, tijelom, umom, onda pod njegovom Svjesnošću da bi na kraju bilo u potpunosti Manifestovano kao Istinska Priroda koja se nalazi u svim formama i oblicima.
Morate jasno razlučiti ove Sadhane zato ih i pominjem. Današnja Učenja su potpuno pomješana i svako od njih ima bljeskove, ili dijelove Višeg Učenja, ali nema Razumijevanje koje to prati, ili je usmjereno na Niže predjele Vitala, Uma i Tijela te imitira “božansko” koje se tada ljepi za Um ili Ličnost te vodi u pravcu Avidya Tantre.
No, ako mislite da je to samo zbog manipulacije čovjeka koji iza toga stoji onda se varate. Zakoni i Sile kreiraju Čovjeka. Čovjek nije ono što on misli da jeste. On je zbir Sila i Zakona koji su manifestovani putem Samskara koje nisu lične, koje nisu vaše, ali vaš osjećaj vas samih je kreiran njima. Samskare su Zakoni i Sile Univerzuma koji se manifestuju na određenoj Razini Manifestacije Univerzuma. Tzv. Individualnost koju mislite da imate nije ništa drugo do Identitet koji je umislio Individualnost. Ali to se ne vidi na nižim stadijima Sadhane. Jer oni se daju različitim formama i oblicima koji još nemaju Inteligenciju Svijesti, već imitaciju iste.
Ako razumijete i dio ovog postaje vam jasno da vaše želje nisu vaše želje, vaši seksualni porivi nisu vaši seksualni porivi, vaš život nije ono što vi mislite da jeste. To kod Zreliih izaziva Odvajanje. Pazite, nisam rekao odbacivanje života, već Odvajanje koje je Rezultat Razumijevanja Sila i Energija i čovjek stiče mogućnost napredovanja na Unutrašnjoj Stazi. On postaje Viiracarii, onaj koji se bori protiv niže prirode, ali se bori za Višu Prirodu, koji skuplja Znanje i Razumijevanje, razvija Svjesnost Sebe, sjedinjuje se sa Višim Sopstvom ili Božanskim. To je povratak izgubljene Božanske Svijesti svom Izvorištu i na kraju Manfiestacija Božanskog na ovoj razini.
Taj dio manifestacije čini određenu vrstu Sadhane koja više nema dodira sa svim ljudskim tvorevinama i Sadhanama koje trenutno vladaju ovim svijetom ili koje su nastale u drevno doba i sadržavale bježanje iz ovog svijeta. Jer u njoj je Cilj da se Spusti Sila Apsoluta, Božanska Sila iznad Čovjeka u ovaj svijet na materijalnu prirodu, i ona nije Sadhana kukavice, već Sadhana Heroja, Sadhana Božanskog koje se Manifestuje u Individuui, tj. Divyabhava, Divyacara Sadhana. Na njima je Moć istinske promjene Čovječanstva, promjene koja dolazi iz Višeg i ima za težnju razvoj Čovječanstva i same Planete Zemlje.

Janmaná jáyate shúdra saḿskárát dvija ucyate;
Vedapát́he bhavet vipra Brahma jánáti Bráhmańah.

“Rođenjem, svi su Shudre (onaj koji posjeduje sve kvalitete životinjskog). Kada dobije Inicijaciju, tj. Vaedikii Diiksu – tj. kada nauči kako da se moli, kako da ispolji sebe kao ljudsko biće – ta osoba je poznata kao Dvija (ona koja je dobila “drugo rođenje”, ona više nije osoba koja nalikuje životinjskom).  Nakon toga ona prolazi kroz skripte, skuplja određeno spiritualno znanje i postaje osoba poznata kao Vipra. Nakon dobijanja Tantričke Inicijacije (Tantrikii Diiksa), tj. psiho-spiritualne Inicijacije – Inicijacija u Psiho-Spiritualnu Stvarnost – osoba postaje Brahmana.”

Nemojte biti zbunjeni sa svim ovim. Ovo što stavljam neke sanskritske dijelove i tumačenja iz Učenja kojem sam pripadao služi nekim ljudima da jasnije Razumiju dijelove koje ne prevodim ili koje ne tumačim a u Učenju su bitni. Jer i oni ovo čitaju i putem toga započinju sa Razumijevanjem zašto se neki dijelovi Sadhane izdvajaju, zašto moraju biti takvi kakvim im je data, zašto osjećaju to što osjećaju, vide svijet na određen način, Manifestuju Silu i zašto će pad ako ne prođu biti užasan.

Ako ste dobili priliku da imate više Učenje, i ako je ne ispoštujete, ne prođete Ispite koji se stavljaju pred vas i to ne prođete u određenom vremenskom roku, bićete povučeni od Sila koje vladaju nižim Kvalitetama koje ispoljavaju kroz neočišćeni Vital (Emocija, Astral), koje ispoljavaju kroz Mental ili Um koji nije Jasan i Usmjeren, jer se Psihičko Biće (Istinsko Ja) nije do kraja Manifestovalo i nije preuzelo Gospodarenje nad Nižom Ljudskom Prirodom. Ili ćete biti usmjereni dalje ka drugim Učenjima, ili nekim drugim Stadijima koji odgovaraju Stadiju koji ste postigli. Ali ne i ovom.

Viiracarii mora da se suoči sa svim što u sebi ima. Što je nazvao “svojim”, da razvije Viveku (Razlučivanje) i Vaeragyu (Nevezanost, Odricanje)  od Niže Prirode, da razumije kako Sile i Zakoni upravljaju njegovim Vitalnim Tijelom, njegovim Mentalnim Tijelom, njegovim Fizičkim Tijelom, da u njih Manifestuje Istinsko Ja ili Psihičko Biće te da ovlada ovom razinom ispoljenja. A to je Istinska Težnja Viiracarii-ja jer zahtjeva Istinsko Herojstvo. Nekolicina uspije i prelazi dalje na viši Stadij Manifestacije.

Tantrička Sadhana nije naivna niti se radi kako bi spasila neko imaginarno Čovječansto koje ima svoje ciljeve i svoje zadatke. Kada kažem da je Cilj Sadhane o kojoj govorim “spas čovječanstva” mislim na pojedince koji su sposobni da se Osvjeste, a ne na čovječanstvo koje Univerzum vidi kao nedefinisanu gomilu ili masu neke energije kojom se hrani i putem koje se razvija dalje.
Čovjek u svojoj Uspavanosti je zaštićen jer ne vidi čemu služi i šta sve djeluje na njega. Jer kada bi vidio nastala bi istinska panika i strah koji bi ga u potpunosti uništili. Srećom pa i ova informacija će proći kao puko naklapanje “tamo nekog” i ne može biti iskorištena jer se zna šta za nju Čovjek treba da ima.
No, jasno je da Unutrašnja Sadhana mora biti preuzeta od nekolicine koji imaju određene zadatke i moraju ih ispuniti, ali to ne znači da oni nisu zamjenjivi. Niko u ovom Svijetu nije ne-zamjenjiv. Svi koji su uzeli određenu Vrstu Tantričke Sadhane mogu biti zamjenjeni ali svi oni imaju svoje Ciljeve koje moraju postići kao Individuue, i Zadatke koje moraju postići kao Manifestacija Božanskog.

Još nešto što mnoge zbunjuje.
Mnogi me pitaju zašto sam počeo da pišem malo komplikovanijim jezikom, zašto više ne pišem jednostavnijim jezikom na koji su navikli, zašto sam uključio određena Znanja Tantre u svom neobrađenom obliku na koji nisu navikli u mojim tekstovima?
Prvo, jer svi čitaju mehaničko, sa najnižim Umom koji je više nalik na pohlepnu životinju koja ima potrebu, ovisnost o tekstovima, o knjigama, o citatima, o ko zna čemu što im pomaže da lakše spavaju, da snivaju ugodne snove buđenja.
Drugo, zato što ćete na ovaj način morati stvarno biti malo Prisutniji u čitanju, ali i razmišljanju o čemu “ovaj” govori. Ili ćete prosto odustati od čitanja, negodujući, omalovažavajući sve ovo. Što mi je odlično jer mi “skida sa leđa” one koji moraju ići nekom drugom Stazom.
Treće, jer u današnje doba kada se svi busaju u prsa “nepostojećim tradicijama”, kada tražite diplome tradicije i slično, ovo nećete naći na netu, niti ćete moći da iskoristite za svoje VIP bilodovanje tzv. ega – a većina ni ne zna šta je to ego, ali zato ga rado upotrebljavaju u svom svakodnevnom životu.
Četvrto, tražiće proučavanje ovog što govorim, tražiće samostalne dokaze o ovom šta ovdje piše, a to će Kristalizovati određenu Supstancu u vama koja će vas usmjeriti dalje.
Peto, razviće vam Intelekt – koji nije isto kao i intelekt savršenije životinje, jer ovdje Intelekt označava svoju višu Funkciju a ne mehaničku funkciju kako je vi shvatate – i s njim razviti Razlučivanje Lažnog i Istinskog, onog što se pojavljuje oko vas kao “istinska” učenja dok je u stvari prodavanje magle ljudima sa nižim Vitalom.
Šesto (ima i šesto, vidi vraga), onim malobrojnim koji rade sličnu Sadhanu daće dovoljno Informacija da nastave dalje, da se bore protiv Sila koje vladaju ovim nivoom, da budu jasniji jer vide o čemu se radi, jer mogu da protumače Jezik koji koristim i Značenje riječi koje ovdje koristim.

S opasnošću da budem proglašen od neprijateljskih sila kao neko ko širi VIP status, dok svoj VIP ili VSP ne prepoznaju jer i pričaju iz njega, još da dodam. Naravno da je Cilj da se skupi određen broj Individuua koje će moći da preuzmu Ulogu koja im je namjenjena, koja ima određenu Moć Djelovanja i Manifestacije, ali Moć koja se bazira i temelji na Razumijevanju i Manifestaciji Sile koja kroz njih prolazi te da joj se još više otvore i Manifestuju je. Čovječanstvo ima svoju svrhu i neka njegova dalja budućnost jeste kao Manifestacija Sile Apsoluta, Božanskog. Ali to trenutno nije Cilj jer je čovječanstvo krenulo u drugom pravcu. Cilj su pojedinci koji Mogu da je Manifestuju i da je Prošire dalje i Jasnoćom i Razumijevanjem te koji će moći i koji mogu da Ispolje Kvalitete koji se od njih traže te preusmjere Val kretanja koji traži ljude koji imaju tu Sposobnost. Jer oko nas postoje oni koji imaju Potencijal za takvo što i taj Potencijal u moru lažnih i Niže-vitalnih Učenja nema priliku da dobije Čistije Učenje i da se Manifestuje ka toj Razini, Manifestaciji Božanskog, Manifestaciji Boginje (Shaktii) s Ciljem jačeg i dubljeg Spuštanja Sile Božanskog u kojoj pojedinac kao takav više ne postoji. On je sama Manifestacija Božanske Kvalitete koja je Okean u kapljici, a ne kapljica u Okeanu.
Nebitno je ko kojem Učenju pripada sve dok se kreće ka ovom. Učenje se daje u skladu sa Samskarom Učenika. Ali Cilj Učenja je uvijek Najviši mogući Cilj, a to je spuštanje Božanske Sile na ovu razinu, Božanske Svijesti na ovu Razinu, Božanske Volje na ovu Razinu, Božanske (Kosmičke) Moći i Manifestacije s Ciljem prožimanja svih razina ljudskog iskustva. To je Istinski Cilj Tantričkog Učenja i sličnih Učenja.

Namaskar
Bhaerava Kaala

Oglasi