The-Golden-Voyage-of-Sinbad-Fighting-KaliJedna od čestih tema koja se s vremena na vrijeme pominje u spiritualnim krugovima i oko koje se, kao i kod drugih tema, koplja lome jeste tema Maye ili Iluzije.
Sama tema uopšte nije komplikovana, ali su komplikovana razumijevanja onih koji tumače taj izraz iz ograničenog sagledavanja ili drugim riječima iz same Iluzije.
Sama riječ “Maya” često se prevodi kao “obmana ili iluzija”, no što to u stvari znači?

Što znači “obmana” ili “iluzija”?
Školski prikazi često tumače to na svoj način. Manje tradicionalna učenja na neki svoj način. Ali ono što se koz njih sve provlači jeste praktična neupotrebljivost ovog izraza.
Kada se uključi kritički razum i taj pojam sagledamo kroz učenja koja nam tumače pojam Obmane jasno je da ta tumačenja nisu potpuna te da samim tumačenjima fali mnoštvo dijelova koja su ili izgubljena ili namjerno skrivena.
Nisam neko ko vjeruje u skrivenost Znanja, jer ono je dostupno i materijalno. Naravno, onima koji imaju oči da ga vide. Ostali koriste drevne tekstove i tumače ih na neki svoj način.
Ne mogu da kritikujem niti jedan način, niti to namjeravam, ali očigledno je da ima puno minusa u njihovim tumačenjima što se ogleda po reakcijama i papagajskim pričama onih koji te termine koriste duboko iz samog pojma, tj. duboko iz same Obmane.
Ezoterična učenja su bila praktična, ne teoretska. Sva učenja koja su nastala od Ezoteričnih Znanja i Učenja su dobrano iskrivljena jer u njima nema onih koji imaju tu moć, da tako kažem, da te termine ponovo obrade i iznesu njihovo istinsko značenje.Kao i sa svim Ezoteričnim Znanjima i ovaj termin se može razumijeti sa različitih razina koje ovise o onom koji ih tumači i onima kojima se tumači. Niti jedno Znanje nije jednodimenzionalno kao što su to umovi onih koji najčešće tumače ta znanja. Kao što znamo da neki događaj može imati više razina posmatranja i tumačenja u zavisnosti od položaja onog koji tumači, tako i Ezoterična Znanja imaju više položaja tumačenja i doživljavanja Učenja.

Možda ne bih pogrešio kada bih rekao da je ovaj termin “Maye” jedan od najviše upotrebljivanih termina i jedan od najviše pogrešno razumljenih termina.
Kao što bi rekao jedan Majstor: “Jao znalcima koji tumače Učenja i Znanja iz razine ograničenog Uma!”
Do sada u svakom tekstu koji sam napisao rekao sam da ljudi ne razumiju riječi koje ponavljaju i koje čitaju. U mnogim Ezoteričnim Učenjima, učenik ne može da ide naprijed i da dobija nove informacije sve dok nije Ispravno razumio pojmove koje koristi to Ezoterično Učenje. Tek kada se Ispravno razumiju pojmovi koji se koriste umanjuje se šansa “presipanja iz šupljeg u prazno “, što očigledno ne fali mnogim spiritualnim tragaocima. Karakteristika današnje Spiritualnosti je upravo to: “presipanje iz šupljeg u prazno”. Kada bi ti isti spiritualni tragaoci malo obratili pažnju na ono što pričaju i tumače mislim da bi na ovdašnjoj spiritualnoj sceni zavladala paklena tišina.
Kada nedozrela djeca uđu u Spiritualno učenje koje je samo nedozrelo, dobijemo sataraš u kojem se ne zna što je što a kamoli da znamo što znače termini koji se upotrebljavaju. Nedozrelost se očituje po temelju koji stoji u pozadini nekog učenika.
Na Um kakav je trenutno, dodavanje bilo kojeg Učenja ili Znanja je prosto neozbiljno i nedozrelo. Kada čovjek uđe u Ezoterično Učenje prvo sa čim se suoči jeste da mora da se isprazni od svega što je znao. Karakteristika današnjih učenika je upravo suprotna. Na već postojeću Umnu zbrku dodavaju termine i tzv. znanja koja ni sama nisu potpuna što povećava Unutrašnju nezrelost i pometnju.
Učenik koji je dobio šansu da uđe u Ezoterično Učenje mora napustiti sva dotadašnja znanja koja ima i ispočetka učiti svako značenje sa ispravnim razumijevanjem a samo učenje se odvija na ispravan način. Ne dodavanjem pojmova i informacija već oduzimanjem postojećih znanja i informacija. On se suočava sa strahovitim pritiskom sve dok ne odustane od svih svojih pojmova, znanja i informacija koje ima. Kada ih izbaci i kada se ona unište tada on zadobija mogućnost da krene ispočetka sa svojim učenjem i informisanjem.
Ovdašnje Spiritualne škole, zbog ko zna kojeg razloga u koje ne mogu sada ulaziti zbog širine teksta, nemaju ispravan pristup novopridošlom učeniku, već je on prepušten sam sebi i svom zbrkanom Umu i zbrkanim Umovima ostalih učenika koji mu prenose nove informacije i tzv. znanja. I očigledno je gdje to vodi. Kada bi kojim slučajem među te tzv. učitelje i učenike upao neki Majstor poletjelo bi perje. Kažem “kojim slučajem” jer se jako dobro zna da takav Majstor ne dolazi na pijacu (tržnicu) spiritualnih učenja.

No, vratimo se Obmani ili Iluziji.
Kao što sam rekao sam termin se može tumačiti sa više razina. Na jednoj razini termin može značiti jedno, a na nekoj drugoj razini taj termin označava nešto sasvim deseto.
No, unutar Ezoteričnog Učenja termin Obmane je jasan na svim razinama. Naravno, postoji još jedna razina o kojoj se uopšte ne priča u Ezoteričnom Učenju a to je razina čovjeka koji je Oslobođen. Na tom niovu svi termini koji se koriste više nemaju značenja koja su im data. Tako na toj razini Maya se tumači kao potpuna iluzija. Ali opet i tu treba biti pažljiv. Jer mi ne znamo kakvo je iskustvo potpuno Oslobođenog čovjeka, mi o njemu možemo samo nagađati.
Pod Obmanom ili Iluzijom, u Ezoteričnom Učenju, se podrazumijeva obmana Uma i njegovih tumačenja svijeta oko sebe. Kamen koji vas pogodi u nogu je veoma stvaran i bol koji se dešava isto ima svoju stvarnost. No, tumačenje Kamena i Bola je ono što je u ovom slučaju Obmana.
Termin Obmana ili Maya se tumači kao iluzija Uma u smislu tumačenja samog Uma i njegovog percepiranja Stvarnosti oko nas.
Svjestan sam da sam ovim sada izrekao nekoliko riječi koje opet imaju tendenciju pogrešnog tumačenja no, ne mogu u jednom tekstu da objašnjavam svaku riječ koju koristim i koja ima svoje specifično značenje.
Da bi se razumjelo što sam rekao morali bi razumijeti što je to Um, što je to Stvarnost, što je to Obmana ili Iluzija, što znači tumačiti, što označavaju riječi “kao, u smislu, samog, nas” i slično. Recimo jedna od najčešće pogrešno razumljenih rečenica je ona koja se pripisuje tzv. Isusu. “Bog je kao Ljubav”.
Većina zaboravi onu malu sitnu riječ u ovoj rečenici: “KAO”. I tumače to da je Bog Ljubav. Recimo da je Isus postojao (mi to ne znamo) i recimo da je on ovo rekao. Zar mislite da je takav lik bio glup? Da nije znao što će um Učenika razumjeti? Sumnjam.
Bog je KAO Ljubav. On nije Ljubav. On je KAO Ljubav.
To “kao” je najbitnija riječ u ovoj rečenici. Ne Ljubav, ne Bog. To je OPIS onog što je on objašnjavao pod pojmom Boga. I sada imamo masu vjernika koji čitaju da je bog ljubav.
Prvo, niti oni znaju što je to ljubav.
Drugo, niti znaju što je Bog.
Treće, imaju sada novo značenje, novu drogu s kojom se obmanjuju.

Bog nije Ljubav. Bog je kao Ljubav. Bog nije pojam ljubavi koji mi imamo, on čak nije ni ono što se osjeća kao Ljubav na nivou ispoljenja.
I upravo ovo je Obmana, Iluzija, Maya.
Zbog pogrešnih filtera Uma mi ne razumijemo što je rečeno, ali zato sklonost Uma ka tumačenju i to pogrešnom tumačenju, nije uništena već je ojačana.
Svako tumačenje Uma je Obmana ili Maya.
Sam Um je Obmana.
E šta sada to znači?
Iskustvo Uma je dualno. Sama Dualnost je ispoljenje Uma. Dualnost je Obmana ali obmana Uma. Da bi Um mogao bilo šta percepirati on mora biti podjeljen. Saguna Brahman je Obmana, Iluzija. Sve njegove kvalitete su Iluzija. Jer postoji otuđenost od Izvora.
Priroda uma je Dualnost, otuđenost od Izvora i samim tim Priroda Uma je Obmana, Maya.
Da bi Um mogao da percepira svijet oko sebe i tzv. “stvarnost” on mora imati suprotnost. Kroz suprotnost Um shvata pojedinačna značenja. Sva percepcija je u odnosu Dualnosti. Percepcija ne postoji izvan Dualnosti. Samim tim, Dualnost je Obmana.
I ovo je tumačenje jedne razine.

No, da se vratim tumačenju sa razine Rada.
Unutar Rada ili Ezoteričnog pristupa ili Učenja, pojam Obmane se posmatra kao tumačenje Uma koje se gradi na pogrešnim asocijacijama ili filterima s kojima tumačimo svijet i Stvarnost oko nas.
Pod ovim se podrazumijeva: pogrešna ubjeđenja, predubjeđenja, ideje, ideali, mehaničnost, poistovjećenost, mentalno-emotivne konstrukcije i koncepti, pogrešnost jezika koji se koristi i slično.
Bilo koja riječ ili učenje koje se koristi ne može biti ispravno ako Um nije naštelovan na frekvenciju Učenja koje se uči. Stoga je unutar Rada bitno da Učenik izbaci sva tumačenja koja je imao prije nego što je ušao u Rad i zamjeni ih sa tačnim definicijama koje nudi Rad s ciljem razumijevanja Učenja koje mu je dato te kako bi to Učenje moglo dovesti do promjene unutar Učenika i samim tim ga dovesti do Unutrašnje Evolucije i Oslobođenja.
Često upoređivanje koje se koristi u Spiritualnosti kada se tumači Maya jeste ono o Zmiji i Konopcu. I nemalo puta sam, bukvalno, padao sa stolice kada sam čuo kako se tumači ova priča. I pored izuzetnog paradoksa i očiglednosti ove priče, Um je aparat koji opet to tumači na svoj način i tu priču raznorazni učitelji i učenici uzimaju kao osnovno objašnjenje Maye ili Iluzije.
No, nije ta priča loša, već je loše tumačenje te priče. Uvijek su mi bili interesantni ljudi koje sam slušao dok uzimaju ovu priču kao ispravno tumačenje iluzije i dok sam gledao njihove izraze na licu dok su je pričali. Pisanom riječju ne mogu vam prenjeti njihove izraze, ali ono što je dominantno na njima jeste infantilnost, ubjeđenje, unutrašnje likovanje i pobjeda te tzv. razumijevanje Maye.

Obmana je svako razumijevanje bilo kojeg pojma koje dolazi iz Dualnog Uma. Nije obmana konopac ili zmija, ili kamen ili ko zna što. Već je obmana tumačenje. Samo tumačenje, filterisanje Uma, sama ideja i ideal koji stoji unutar njega to je Obmana. To je Maya. Naravno, sada pričam sa razine Rada na Sebi.
Za Oslobođenog, Obmana ne postoji. Jer njegova percepcija nije unutar Uma. On ne koristi Um kao percepciju Stvarnosti, jer ON JESTE SAMA STVARNOST.
On je direktno odražava. Tj. on sam sebe odražava u mnogostrukosti Dualnosti i vidi Istinsku pozadinu svakog Dualnog iskustva koje ima kroz percepciju Uma, jer zna da je pozadina cijele Dualnosti Svijest izvan tumačenja same riječi. Sa njegove razine Obmana je sve. Od univerzuma, boga, ljubavi, svjesnosti, Ja, ideja, ideala i slično. Sve je obmana Uma. (Čuvajte se pogrešnog razumijevanja ovog što sam rekao.)
Sa razine Ezoteričnog Učenja koje inzistira na praktičnosti Znanja na razini na kojoj operiše tj. razini za koju je vezano naše postojanje i život, Obmana se tumači kao pogrešna percepcija Stvarnosti koje je utemeljena na pogrešnim filterima ili ukratko na pogrešnim tumačenjima perceptivnog organa ili Uma.
Da bi čovjek zadobio mogućnost da razumije Obmanu on mora proći skoro pa cijelu školu. Početak školovanja je uništavanje svakog tumačenja pojmova izvan onoga čemu vas uči ta Škola. Kada se Um našteluje na određenu frekvenciju i samim tim zadobije Ispravno tumačenje Stvarnosti u odnosu na Školu, tada dolazi do promjene u percepciji i Učenik ima priliku naučiti osnovne stvari koje Škola uči. Sve dok je Um opterećen i zamagljen tumačenjima koja ne odgovaraju školskom tumačenju Učenje se ne može prenjeti. Dodavanje raznih riječi na nenaštelovan Um liči na ono što imamo prilike čitati na spiritualnim forumima, slušati u spiritualnim raspravama i slično.
Razumijeti Obmanu prije svega znači razumijeti da smo mi pogrešni (i ovo je opasno ako ne razumijete što sam rekao pod ovim). Tj. da je naša percepcija pogrešna jer nije naštelovana na Ispravno razumijevanje. Samim tim, razumijevanje Obmane znači ZNATI da percepivni organ ili Um nije temelj naše Istinske Stvarnosti i da je on sam Obmana, tj. sam uzrok Obmane. I sa svim pričama koje se prepričavaju unutar Ezoteričnog učenja ima se za cilj putem simboličnog prilaza ili mitologije pokazati pogrešna percepcija Uma, ne sam konopac ili zmija ili nestvarnost nekog objekta, već je cilj pokazati pogrešno viđenje Uma koje vidi putem svojih asocijacija i filtera i to je osnovno značenje riječi Obmana ili Iluzija ili Maya.

Ima jedna divna priča koju sam čuo. Mislim da je pripisana nekom Zen Majstoru.
“Prije nego što sam postao Majstor Zena, planine su bile samo planine, rijeke su bile samo rijeke. Kada sam postao Učenik, planine nisu bile samo planine, rijeke nisu bile samo rijeke. Sada kada sam Majstor, planine su samo planine, rijeke su samo rijeke.”
Drugim riječima. Prije nego što je postao učenik Zen-a planine su imale svoje značenja i bile su samo planine sa svim onim značenjima koje je dao, također i rijeke.
Kada je postao Učenik, planine nisu bile samo planine, već i sva značenja koja su iza toga stajala, rijeke nisu bile samo rijeke već i sva značenja koje je on tom pojmu dao. I sada, kada je Majstor, planine i rijeke su samo planine i rijeke, bez ikakvih značenja, bez ikakvih ubjeđenja, idela, asocijacija koje je imao prije nego što je postao Majstorom i za vrijeme njegovog učenja.

Praktična Znanja ili Praktični Rad se oslanja na ono gdje ste i što ste. Ne na ideje i pogrešno razumljene poruke. Ako Znanje koje ste dobili ne možete upotrijebiti bojim se da ste duboko ogrezli u Obmani, u istoj toj Iluziji ili Mayi koju tako divno tumačite.
Čak i to što nazivate Radom je samo najobičnija Iluzija ili Obmana.
Smiješno mi je kada vidim koliko je ta riječ “RAD” postala izlizana. Postala je kurva koju svako koristi kako on želi.
Kada bi Majstor upao među vas, letjelo bi perje. Vjerujte mi.
Sva naša ništavnost sada je skrivena iza tzv. Rada i Spiritualnosti. Spiritualnost i tzv. Rad je najobičnija prostitucija i to ne elitna prostitucija, već ofucana, parkovska prostitucija.
I zbog toga Ezoterična Učenja su skrivena i do njih ne možete doći. Majstori su skriveni i dobro zaštićeni, jer ne mogu da gube vrijeme sa kurvama spiritualnosti.

Oglasi