III.39. Gospod reče: O Parthin sine, kama i krodha su vrlo suptilne i najveći su neprijatelji utjelotvorenih bića skupa sa organima čula. Prebivaju u umu kao da  doprinose sreći, ali u stvarnosti oni postoje da obmanjuju.

III.40. Ovaj strahoviti neprijatelj u obliku želje i bijesa je rođen iz zadovoljstva pripadnošću određenoj porodici; on je od prirode oholosti (gordosti) čiji je korjen osećaj sebe-ljublja, teško prelažljiv od strane grešnih.

III.41. Ovaj neprijatelj uništava sreću pojedinca, stvara mu jad, i neprekidno ga obmanjujući, čini da se plaši.

III.42. Ovaj gnusni i sramni neprijatelj je uvek u potrazi za pukotinama, O Osvajaču Obilja; on je od prirode obmane koja dolazi iz rajaha, i predstavlja najveći problem ljudskih bića.

III.43. Kao što je vatra obavijena dimom, a ogledalo ometeno prašinom, kao što je embrion obavijen matericom tako je i atman prekriven željom i gnjevom.

Rasprava koja je česta u mnogim Učenjima jeste da li čovjek treba da radi na svom Psihološkom Stanju zajedno sa Spiritualnim Učenjem, ili samo na Spiritualnom Učenju ili Sjedinjenju sa Najvišim? Ta se rasprava proteže kroz mnoga Učenja i često je samo filozofskog karaktera ali ne i Praktičnog bez kojeg ne možete tačno prosuditi što je istina a što laž.
Gledajući to sa aspekta Tantričkog Učenja ali ne Učenja koje se današ širi poput “gljiva poslje kiše” već sa Shaevine Dharme, izvornog Učenja Tantre, unutar tog Učenja postoji jasna podjela, kao i savjeti da se sam Psihološki Rad ne smije i ne može preskočiti. Iako u modernijim verzijama tog Učenja oko nas, čest slučaj jeste upravo preskakanje ovih koraka i naposljetku bolan pad u kojem nastaje razočarenje i nepovjerenje prema daljnjim instrukcijama, a upravo se to dešava zbog zanemarivanja tih savjeta koji su dati prije 7000 godina.
Tantra kao sistem Ezoteričnog Učenja jasno stavlja naglasak na Uravnotežen Razvoj pojedinca kroz sve njegove aspekte ispoljenja. Time to znači i rad na Psihološkoj i fizičkoj strani čovjeka. Unutrašnji Rad mora zadovoljavati sva tri aspekta Čovjeka ukoliko on želi da sigurno prođe do Višeg Stanja i da ga manifestuje na ovoj razini. Te tri razine izražene su trima Yogama: Gjana Yoga, Bhakti Yoga i Karma Yoga. Svaki od tih Aspekata bitan je u Unutrašnjem Radu i težnji za Cjelovitošću. Parcijalan Čovjek ne može biti Sjedinjen iako može imati ta “iskustva” u nekoj mjeri, ali ne i “završen proizvod”. To je upravo ono što Učenja zanemaruju isključivo se usmeravajući na Spiritualni dio Učenja. Učenje mora sadržavati u sebi i Fizički i Psihološki i Spiritualni nivo kako bi se finalno desilo Oslobođenje.
Fizički nivo nije samo rad sa Yogom ili neki oblik sporta, borilačke vještine, ili nečeg sličnog. To je i Nivo Ispoljenja Svijesti u ovoj ravni i u sebi sadrži i način tog Ispoljenja, tj. Razumijevanje Djelovanja (Karme) unutar Spoljašnjih aktivnosti. Djelovanje mora biti jasno Razumljeno i Ispoljeno u skladu sa Sviješću koju čovjek ima. To ne znači samo Humanitarni rad i ispoljenje, već i svakodnevnost koju proživljavamo koja mora biti manifestovana na fizičkom tijelu. Unutar Ezoteričnog to znači proučavanje fizičkog tijela, učenje novih pokreta i stavova, osposobljavanje tijela na različite pritiske koji se dešavaju manifestacijom Svijesti – a o čemu se jako malo priča ili skoro nema nikakvih informacija jer kada se Svijest manifestuje ukoliko Nervni Sistem nije pročišćen, tj. pripremljen, ukoliko tijelo nije pripremljeno, savitljivije, osnaženo, i slično dolazi do raznih komplikacija od lakših poremećaja do težih bolesti, kao npr. tumori – te njegov uporedni razvoj sa razvojem Svijesti.
Ono što je između Tijela i Duha jeste upravo ljudska Psihologija ili Um. Ukoliko naglasak nije na njemu, tj. ukoliko se uklanja sva važnost te vrste Rada čovjek prije ili kasnije biva suočen sa problemima koji nisu na vrijeme riješeni, a koji mogu biti veći i komplikovaniji od problema tijela i njegovog nerazvijanja. Um je vezivno tkivo ove Razine i Više Razine Svijesti ili življenja. Ako Um nije osvešten, ako unutar njega zaostaju određene Impresije koje djeluju same za sebe, gospodareći Čovjekom, ponovni dolazak na ovu razinu je zagarantovan. Bez obzira koliko ste napravili i dokle ste stigli. Otuda u Tantri dio koji govori o potrebi Psihološkog Rada.

Razumijevanje Psihološkog Rada je komplikovano i ukoliko ono nema Spiritualnu podlogu, skoro pa nemoguće je razriješenje tog problema. To znači da Uvidom u Psihologiju Uma mi uviđamo njegovo kruženje, Samskare koje se ponavljaju i kruže unutar Uslovljenog Uma i drže konce za Unutrašnji Razvoj u svojim rukama. U Psihološki Rad utkan je Rad na cijelom Sistemu Tijela i Uma, identifikaciji, nevezivanju, Razumijevanju Strukture Uma, Emocije, Mentalno stanje, povezanost između njih, jasnoća na svakom dijelu koja mora da se uveže kako bi dala Cjelovit pristup a ukoliko Um nije proučavan ta Jasnoća ne može da se desi sama od sebe, niti će se desiti Spiritualnim “uspijehom”, tj. bljeskovima Sjedinjenja. Uostalom, Sjedinjenje kao i većina drugih dijelova Učenja pogrešno je shvaćeno i pogrešno se prenosi dalje.
Unutar Psihologije Čovjeka postoji podjela na Intelekt, Emociju i Motoriku. Motorika u ovom slučaju nije samo fizički centar ili tijelo, već i dio koji je uvezan sa dva ostala Centra unutar nas, ili Funkcije unutar Čovjeka. Posmatranjem tih Funkcija uviđamo koliko je komplikovano ispoljenje samo i jedne manifestacije misli koju imamo, a da se ne priča o potpunoj manifestaciji na fizičkoj razini u svakodnevnom životu. Otuda i potreba da se Uslovljeni Um posmatra, da se uvidi način na koji djeluje kod svakog čovjeka, da se razumije zašto tako Djeluje i kako da se utiče na Djelovanje Uslovljenog Uma, tj. kako da se postane Gospodar tim ispoljenjem. Razvoj nije kretanje u krug niti kretanje u nekoj liniji, Unutrašnji Razvoj je Spirala kretanja u kojoj Istinsko Ja oko sebe održava određeni “veo” ili Um koji je srazmjeran osveštenosti Istinskog Ja, te samim njegovim Osveštavanjem, Razvojem i Širenjem Svijesti o Sebi dolazi do promjene u Uslovljenom Umu. Ova informacija je problem kada se ne razumije da je i samo Istinsko Ja uslovljeno Umom koje ima, i očekivajući da “Ja” ili Svijest o Sebi promjeni Uslovljenost prostim znanjem o tome Šta vi Jeste, čista je ludost i parcijalni Uvid a ne Ezoterično Znanje o kojem se priča. Razvoj “Ja” koliko god bio izvan Uma, opet je povezan i u harmoniji sa Umom koji imate. Ukoliko se Psihologija Uma preskače, ukoliko se ne Uvidi ta povezanost ne možete očekivati Oslobođenje.
Kao što Cijeli Univerzum biva i jeste Povezan u Cjelinu Tijela Najvišeg, gdje svaki dio obavlja svoju svrhu, na isti način Unutrašnji Čovjek i njegov Unutrašnji Univerzum povezan je i svaki dio mora obavljati svrhu koju ima. Kada bi Univerzum Tijela radio jedno, a Ćelije odlučile raditi nešto drugo, misleći da su sam Apsolut i da će sve ostalo samo od sebe da se desi, uskoro bi imali strahovitu disharmoniju koja bi rezultirala smrću tijela.
Zašto onda mislite da takvo što ne može da se desi Umu? Šta mislite šta je ludilo, psihičke bolesti i slično?

Unutar Psihološke Strukture Uma postoji mnoštvo dijelova koji rade svoj dio, ali dio koji je pod djelovanjem Neravnoteže, Nesvjesnog, Podsvijesnog, neosveštenog Ja, neosveštene Prirode. Samim tim Zakoni koji vladaju tom strukturom služe “Ja” koje nije Svjesno sebe i koje samim tim mora da se poveže sa spoljašnjim putem čula te sam sebe definiše tim Uticajima. Struktura koja se pod tim razvija je struktura koja odgovara Spoljašnjem Uticaju, a ne Unutrašnjoj Svijesti o Sebi. Svijest o Sebi ne uključuje samo Znanje ili trenutak u kojem Čovjek shvati Šta on ili Ko on jeste. Ona u sebi uključuje cijeli sistem Tijela i Uma. Jer Tijelo i Um su spoljašnji Alati Osveštenog Sopstva, ili Atmana koje finalno mora da se Sjedini sa onim odakle Izvire, tj. odakle je jednom, u davna vremena potekao i što je njegovo Iskonsko Stanje, sam Apsolut. No, do Sjedinjenja, a samim tim i Oslobođenja ne može doći sve dok Univerzum koji on Čini, cijela Struktura Tijela, Uma i Bića, ne bude u savršenoj Ravnoteži ogledajući jedno drugo te vršeći Volju Najvišeg svojim Ispoljenjem. Zabluda je da ste vi samo Biće, Svijest koja nema veze sa ovim tijelom ili umom. Dapače, Biće znači i Svijest i Um i Tijelo u JEDNOM. To je Cjelovito Biće koje mora da se Sjedini sa Najvišim.
Ako samo jedna dio te Strukture ne vrši Volju Najvišeg, cijela Struktura pada i mora da se ponovo izgrađuje. Otuda ne može biti preskakanja Psihološkog Rada kao Rada na Strukturi Uma, Tijela i Svijesti. Jer Psihologija Čovjeka održava njegovu Svijesti njegovo Osveštavanje.

“Pohlepa vodi u grijeh, grijeh vodi u smrt,
Ovo je Učenje dato kroz Skripte.
Stoga, Ljudsko Biće, kontroliši svoju pohlepu.” – Madhyamachara Tantra

Um koji ne poznaje svoje Izvorište opčinjen je onim što mu Čula serviraju kao Stvarni Svijet. Ne znajući da je njegov Stvarni Svijet unutar njega samog, ne izvan, kako to čula pokazuju, on se usmjerava na Spoljašnje prihvatajući Uvjetovanost (Uslovljenost) koju Spoljašnjim dobija. Ogledavajući Spoljašnje Um prihvata zadate norme kao Stvarne te se po njima ponaša ili imitira to upoređujući se sa Spoljašnjim. Uslovljenim ponašanjem i Reakcijama on ispoljava Unutrašnje Stanje – koje se uslovno naziva Stanjem jer to nije Stanje već unutrašnja zbrka pod kontrolom Stvorene Ličnosti, tj. Lažne Ličnosti koja čak nije ni Ličnost u svojoj čistoti koja odražava Osnovne Strukture Impresija koje donosite sa sobom – kao Samodefinisanost unutar Spoljašnjeg, tj. življenjem svog “sna” unutar ovog Života. Kada se u taj lični “san” uklopi Spiritualnost ona dodatnim projekcijama biva osnažena od Lažnog u nama, od Ega, te Strukturom koju Lažno ima kreira novu Strukturu u skladu sa “kvalitetom” prijašnje Strukture koja tačno odražava Unutrašnje Stanje određene Individuue (i Individua je uslovno rečeno, jer Individualnost je Nepodjeljenost unutar Dvojnosti, a to nije Stanje svakodnevnog Čovjeka).
Ta novostečena Struktura osnažena Učenjem postaje Tumor unutar Trojnog Sistema Tijela, Uma i Svijesti koja čovjeka ne vodi Oslobođenju već novom robstvu. Da bi se Struktura osvijestila i da bi se vidjelo na što je pala Ideja Unutrašnjeg Rada potrebno je sagledati samu Strukturu bivajući Nevezan njome, te osnaženo Ispravnim Razumijevanjem Ideja Učenja prići osveštavanju i “odvajanju kukolja od žita”, ponovo reorganizovati Psihološku Strukturu Uma u skladu sa Ciljem kojem ste krenuli. Drugim riječima, promjeniti temeljnu Percepciju ili Tačku iz koje Percepirate Unutrašnje-Spoljašnju Stvarnost te iz te tačke krenuti u mjenjanja Psihologije, usklađivanje Tijela i Uma sa Sviješću i na kraju Spuštanje Svijesti u Tjelesno-Umnu Strukturu i dodatno prosuptiljavanje Strukture pod novim Znanjem i stečenom Zrelošću. To je posao koji se obavlja Simultano, ne dio po dio, ili po nekom zamišljenom redosljedu unutar Linearnosti.

Kako dolazi do Balansiranja Psiholoških Samskara Um biva djelomično reorganizovan u skladu sa Težnjom ili Ciljem Unutrašnjeg Razvoja, Struktura Uma počinje reflektovati Ideju kojoj težite ili Cilja kojem ste krenuli, te dodatno stabiliše djelomično Balansirano Stanje, što vodi dubljem sagledavanju samog Uma i njegove Strukture, ali i Tijela i Svijesti koje tada u sadejstvu Trojnosti ili Zakona Tri Gune ispoljava stečeno Stanje na drugačiji način, mjenjajući način ispoljavanja, uviđajući greške ili drugačije rečeno, ostatke Uslovljenosti Uma te ih “popravlja” ali pod uticajem Svijesti, a ne kako je to svojevremeno radio pod uticajem Spoljašnje Realnosti. U Psihološku Strukturu unosi se nova Snaga i Odlučnost, ili da kažem Nova Volja koja dodatno osnažuje Kretanje i sagledavanje Strukture te je dalje mjenja u skladu sa Unutrašnjom Evolucijom.
Čovjek se ispoljava kroz različite valove, kroz različite uticaje i alate ispoljavanja (Funkcije) samim tim Struktura koja je uređena u određenom Unutrašnjem Usmjerenju ili Evolociji počinje emitovati drugačiji “valni uticaj”, drugačije vibracije od onih kojim je čovjek bivao prije toga Uslovljen te se to očituje na njegovom Spoljašnjem Životu postajući i način njegova Djelovanja.
Kada se ovo Razumije razumije se i ono što je Buddha rekao: “Ako je žica labava neće dati odgovarajući ton. Ako je prejako zategnuta pući će.” Put tada postaje Balansirano Stanje, u isto vrijeme osveštavajući Uslovljeni Um, bivajući Nevezan onim što u njemu vidite, djelujući na njega sa Svjesnošću i Ispravnim Usmjerenjem vaš Put ka Sebi više nije ni labav ni previše zategnut, te Cilj biva uskoro dostignut.
Osveštavanjem Unutrašnje Psihologije, sagledavanjem Mentalnog i Emotivnog ispoljenja, te mjenjanjem strukture koja je dominantna i u skladu sa pogrešnim Motivima i Ciljem koji su nametnuti Životom, dolazi do Uvida da jedino Usaglašenim Centrima možemo se pravilno usmjeriti u Pravcu ka kojem smo krenuli. Tada Gjana, Bhakti i Karma postaju jasni i bivaju spontano odrađeni na način koji odgovara Unutrašnjem Usmjerenju. Što znači, Idejama koje Intelekt uzima, koje drži u sebi i teži njima, te Emotivnim usaglašavanjem ka tim Idejama i Predanošću (Devociji) ka onom što smo zacrtali kao naš Put,  unutrašnje Balansiranje i Rad na Psihologiji se pojačava sve dok Najviše (Učenje, Ideje Učenja, Svijest) ne preuzme potpuno cijelu Strukturu i ne počne na njoj da radi sa Razumijevanjem koje ima. Tada Struktura Uma biva izmjenjena i ona reflektuje Dublju Strukturu koja dolazi sa Višeg Niova, ili sa Sviješću o Samom Sebi. Niže Trojstvo Guna biva usaglašeno sa Višim Trojstvom Guna te reflektuje njihovu Volju.
Um koji je do tada bio pod Spoljašnjim Uticajem, ka kojem je bio usmjeren putem Čula, sada biva okrenut ka onom što je postalo važnije, onom što je Više Vrednovanje te teži ispoljenju i usklađivanju sa tim. Tada kažemo da je Um u nekoj vrsti kontrole, tj. da smo mi Gospodar Uma, jer on odražava naše Istinsko Stanje. Čula koja Um kontroliše bivaju Korištena, a ne obrnuto, da Um biva iskorišten od njih. Mjenja se način sagledavanja i Razumijevanja Života koji se sada usmjerava na Spiritualni Nivo Rada, ali tek kada je Psihološki doveden u određenu Ravnotežu i kada je Um pročišćen te u njega umetnute Impresije koje vode Višem Životu i Ispoljenju. Sa Psihološkog, preko Psihološko-Spiritualnog do Spiritualnog načina Života. To je način na koji djeluje Istinsko Učenje.

“Um je uzrok ljudskog zatvora ili oslobođenja čovjeka. Čovjek koji je Uslovljen (u zatvoru) vezan je za mentalne ili fizičke objekte, dok je onaj koji je Oslobođen slobodan od Vezivanja sa mentalnim ili fizičkim objektima.” – Tantričko Učenje.

“Um je Gospodar Čulima. Svijest je Gospodar Umu.” – to je ono čemu čovjek koji Radi na Sebi mora da teži. Um ne može biti Gospodar sve dok je Reaktivna Suspstanca koja je Vezana onim što mu Čula serviraju, ili dok ne zna da je on samo Sluga Svijesti. Otuda i bitnost sagledavanja Psihološke Strukture pod kojom se nalazimo, kako bi se ona dovela u Balans i reflektovala Svijest ili Istinsko koje Jesmo. Istinsko je naše zavještanje, ono što prirodno imamo, ali Um koji je odvojen od njega, koji nije Balansiran i koji nije pročišćen kako treba, ne može da ispolji to Stanje, te samim tim Čovjek biva udaljen od Istinskog sve dok Uslovljenost ne bude odbačena i dok Um ne bude pod kontrolom Svijesti.

Ukoliko mislite da će Svijest sama, svojom Spoznajom o Istinskom, Balansirati Um, u zabludi ste. To je posao koji vi morate učiniti. Ne može biti Oslobođenja sve dok Psihološko Stanje nije usaglašeno sa Spiritualnim Stanjem. A oboje sa Fizičkim Stanjem. To je način Rada u Tantričkom Učenju. Tantra nije jednousmjerenost, kako se to prezentuje kod Degradirane Spiritualnosti. Tantra je strahovit Put koji traži Cjelovitog Čovjeka. Rad na samo jednom dijelu ne dovodi do Oslobođenja, čim je to slučaj to nije Tantričko Učenje. Proučavanje Psihologije dio je Učenja i to jedan od bitnijih dijelova i ne može biti odvojeno od Svijesti i Razvoja iste.
Tantrička Sadhana u sebi sadrži osam koraka ili Astaunga Yogu. Svaki od tih koraka dio je koji sudjeluje u izgradnji Unutrašnjeg Balansa Uma i Svijesti. Kada su oni u Balansu zadnji korak je neminovan. Samadhi je posljedica Unutrašnjeg Balansa. Razumijevanje svakog koraka nije nešto što se desi samo od sebe, jer svako Razumijevanje dio je procesa Trojnog Rada Guna, koje su u Ravnoteži i koje se ispoljavaju na različitim razinama samog Tantričkog Rada. Ako Um i Svijest nisu usklađeni, neće biti ni Istinskog Razumijevanja. Otuda potreba za Cijelovitim Unutrašnjim Radom, a ne parcijalnim kako se to inače čini.

Očekivati da se uravnoteženje Psihologije desi samo od sebe je isto kao očekivati da sav posao za nas odradi neko drugi. A današnja Spiritualnost i Religija je upravo zaglavila na tom mjestu. Svaki segment mora biti osvešten na svoj način, usaglašen sa ostalim segmentima i doveden pod Ravnotežu te kao takav, zajedno sa drugim dijelovima, uzima učešće u konačnom Oslobođenju. To je Put Cjelovitog Čovjeka ili Put Tantričkog Učenja. Ukoliko mislite da će samo rad na jednom, tipa, na intelektu, emociji, seksualnosti ili fizičkom dati Cjelovit rezultat onda Put Tantre nije za vas. Ako samo nešto zadržavate odvojenim od druge strukture na kojoj radite, to nešto će biti uzrok pada i ponovne Inkarnacije te moguće Degradacije. Tantrički Rad je Cjelovit i u sebi uključuje sve, nema tabua, nema zabranjenih zona, nema “ovo hoću, a ovo neću”. To je proboj kroz sistem koji nas drži u zatvoru i svaki dio mora biti Oslobođen i sarađivati sa drugim dijelom.
Citati iz BhG koje sam stavio u Uvodu teksta upravo govore o problematici preskakanja dijelova i onom što čovjeka očekuje ako preskoči nešto što smatra “nižom praksom” ili što zanemaruje. Promjeniti sebe i uskladiti se sa Najvišim, nazvali mi Najviše Sobom ili Apsolutom, znači kompletan pristup onom što jeste kao ljudsko biće. A kompletan pristup traži Čovjeka kojem je jasno kamo se zaputio i šta hoće sa tim da postigne. Ništa manje od toga ne daje rezultat. Sve mora biti stavljeno pod taj Cilj. U njemu više nema ničeg što je izdvojeno ili izolovano od nečeg drugog, jer to onda nije Put koji vodi Oslobođenju.
Zato se kaže da ovaj Put može da sljedi samo nekolicina. Ti nisu odabrani nekom mističnom silom, već Odabrani koji su Jasni u Sebi i usmjereni ka Najvišem, “žrtvujući” cijeli Život samo tom Cilju. To je najviša cijena koja se mora platiti i koja se plaća sa Saznanjem da ne postoji nešto što treba da se zanemari, već samo Cjelina koja mora da se Usaglasi ka kretanju ka Najvišoj tački Evolucije mogućoj Čovjeku. To je Put Oslobođenja, to je Put Tantričkog Učenja.

Namaskar

Oglasi