Tantric Initiation

 “Bljesci istine” – (vjerujem da je ovo citat iz te knjige)

«Šta vas navodi da postavite ovo pitanje?»
«Određene stvari koje sam imao prilike da naučim tokom mog upoznavanja sa okultnom literaturom», odgovorio sam.
«Koliko ja mogu da prosudim», rekao je g.G., «vi mislite na pitanje takozvane «inicijacije». Da ili ne?» Odgovorio sam potvrdno, i g.G. je nastavio:
»Da. Činjenica je da u okultnoj literaturi ima mnogo suvišnog i netačnog. Bolje da zaboravite sve to. Sva vaša istraživanja u ovoj oblasti su bila dobra vežba za vaš um; u tome leži njihova velika vrednost, ali samo u tome. To vam nije dalo znanje, kao što ste i sami priznali. Sudite svemu iz tačke gledišta svog zdravog razuma. Zagospodarite svojim zdravim idejama, i ne prihvatajte ništa bez provere i kada sami, zdravim razumom i argumentima, dođete do čvrstog ubeđenja, do punog razumevanja nečega, dostići ćete određeni stepen inicijacije. Razmislite o ovome dublje…
Na primer, danas smo razgovarali. Zapamtite ovaj razgovor. Razmislite, i vi ćete se složiti samnom da vam u suštini nisam rekao ništa novo. Sve ste već i pre znali. Ja sam jedino uneo red u vaše znanje. Sistematizovao sam ga, ali ste ga vi posedovali pre nego što ste me videli. Iz njegove priče sam upoznao vas i vaše znanje, i to kako ste ga dostigli, pre nego što ste došli do mene. Ali uprkos svih ovih povoljnih uslova, mogu pouzdano reći da vi niste ovladali ni stotim delom ovoga što sam rekao. Ali, dao sam vam ključ koji će vam ukazati na mogućnost nove tačke gledišta, sa koje ćete moći da osvetlite i sakupite svoje prethodno znanje. I zahvaljujući ovom radu, vašem sopstvenom radu, bićete u stanju da dostignete mnogo dublje razumevanje ovog što sam rekao. Vi ćete sami sebe «inicirati».»
«Za godinu dana možda ćemo reći iste stvari, ali vi nećete čekati celu godinu u nadi da će vam pečeni golub uleteti u usta. Vi ćete raditi, i vaše razumevanje će se menjati – postaćete više «inicirani». Nemoguće je dati čoveku bilo šta što bi moglo da postane njegovo neotuđivo vlasništvo bez rada sa njegove strane. Takva inicijacija ne može da postoji, ali na nesreću ljudi često tako misle. Postoji samo «samo-inicijacija». Neko vam može pokazati i uputiti vas, ali ne i «inicirati».
Stvari na koje ste naišli u okultnoj literaturi, a koje se tiču ovog pitanja, su napisali ljudi koji su izgubili ključ za ono što su preko reči drugih prenosili, bez ikakve provere.
Svaka medalja ima svoju drugu stranu. Proučavanje okultizma nudi mnogo, kao vežba uma, ali često, na nesreću vrlo često, ljudi zatrovani misterijom, okrenuti praktičnim rezultatima, a neposedujući potpuno znanje o onome što mora da se učini ili kako da se učini, čine sebi nepopravljivu štetu. Harmonija je narušena.
Sto puta je bolje ne raditi ništa nego raditi bez znanja. Rekli ste da je znanje skriveno. Nije tako. Ono nije sakriveno, ali ljudi nisu sposobni da ga razumeju. Čemu bi služio razgovor o visokim matematičkim idejama sa čovekom koji ne zna matematiku,? On vas jednostavno ne bi razumeo.
Ali tamo, gde nisu važne reči već njihov izvor i značenja koja kriju, trebalo bi biti moguće govoriti jednostavno. To nije moguće bez razumevanja. Danas ste imali priliku da to sebi dokažete. Drugoj osobi ne bih govorio kao što sam vama, jer ona me ne bi razumela.  Vi ste sebe već inicirali do određenog stepena. Pre nego što išta kaže čovek mora da zna i da vidi koliko sagovornik razume. Razumevanje dolazi samo sa radom.”


Bez sumnje je da ste se svi susreli sa ovim izrazom i da svi imate određeno “znanje” o tome, koje najčešće nije vaše, niti možete nešto o tome da kažete izvan iskustveno-teoretskog prepričavanja ili onog što ste čuli ili onog što ste doživjeli na Inicijacijama koje ste imali. Naravno, u sve ovo uvijek je uključena i lična Fantazija o tome što bi to Inicijacija trebala biti, što treba da da čovjeku, ili što bi to voljeli da ona bude. Najčešće Inicijacija koju mnogi prođu nema nikakve veze sa onim što su zamišljali.
U svim, ili skoro svim, školama istoka bez tzv. Inicijacije ne možete biti formalno primljeni za Učenika. I pojašnjenja koja se davaju u vezi Inicijacije često puta su čista formalna pojašnjenja koja nemaju nikakvo značenje. Ovdje ne isključujem i zapadne, tzv. mistične (čitaj magijsko-okultne) škole koje na isti način kao i braća po gluposti ili istočnjaci tumače Inicijaciju, ili prepričavaju iste priče o njoj.
S druge strane, u skladu sa gornjim citatom Mr. G. o inicijaciji, kojeg sam pokupio na nekom sajtu o svjesnosti postoji “uvaženo” mišljenje da je sve što se tiče Inicijacije pogrešno ili pogrešno dato, ili pogrešno razumljeno ili čak da je ona najveća glupost koja se može desiti nekom tragaocu. Tako imamo neke škole koje su prenesene na zapad, poput škola Č. Puta ili da budem precizan jedne od škola Č. Puta koji je više definisan Uspenskim i sličnim autorima nego samim Gurđijevom – moje lično mišljenje je da on nije bio sposoban da stvori takvu školu, jer je bio previše širok za tako ograničenu školu – koje su ubjeđene, riječima koje je G. izgovarao i previše bukvalno shvatile ono što im je prenosio bez da su se pitali šta stoji iza toga, ili kolika je dubina toga što je on govorio, što mi govori o tome da je Razumijevanje samo riječ koja se pojavlja i kod njih samih iako se njome često puta kite (zanimljiva ova riječ “kite”). Znači, zaboravile su to da određene stvari izrečene nekom čovjeku ne moraju biti istina za sve ostale, zaboravile su to da jedan čovjek dolazi sa svojim ubjeđenjima, svojim “istinama” koje prvo želi da provjeri, da dokaže pa da tek onda počne da nešto mjenja u sebi ili oko sebe, a najgore što su zaboravile jeste to što svaki Um koji dođe u kontakt sa određenim Učenjem i ima tendenciju da ga prihvati u stvari dolazi već pripremljen da projektuje svoje tumačenje, svoje viđenje na Učenje koje “prihvata”. Prije svega, on ne zna šta je to Učenje, niti može da ima predstavu šta bi ono moglo da bude. Čim je za njega zainteresovan to znači da iza te zainteresovanosti postoji pretpostavka, ubjeđenje, fantazija koja u tom Putu ili Učenju prepoznaje mogućnost svoje stvarnosti, svog mogućeg ostvarenja fantazije s kojom je došao u Učenje. Stoga i najčešće, odgovori koje dobija na početku svog puta nisu odgovori koje će dobiti na sredini svog puta ukoliko ostane u Učenju dovoljno dugo, ili ukoliko fantazija i laž nisu previše jake da ga odvoje od Učenja u kojem se nalazi.
Inicijacija označava prenos. Ali čega? Obično se misli tradicije kojoj neko želi da pristupi, načina puta ka sebi kojim neko želi da ide. No, to je samo način na koji se tumači riječ “inicijacija”. Inicirati nešto označava pokrenuti nešto spoljašnjim uticajem ili uticajem koje neka spoljašnja osoba ima. Tj. u našem slučaju to znači da određenim ritualno-tehničkim načinima osoba koja je “opunomoćena” – obično se misli na nekog ko pripada nekoj tradiciji i ima dozvolu da inicira – prenosi određeno iniciranje, pokretanje nečeg unutar osobe koja je došla ili želi pristupiti toj tradiciji.
Rekao sam “ritualno-tehničkim” jer u današnje vrijeme to je najčešći oblik Inicijacije koji ćete dobiti u bilo kojoj školi oko vas, bila ona imitacija škole ili prava škola.
To znači da će se određenim sljedom rituala ili određenim tehnikama koje uključuju i recitovanje mantri, posebne odore (odjeće), posebnu atomosferu i slično (u većini slučajeva inicijacije) IMITIRATI prenos – što u stvari i znači Inicijacija (prenos) – sa Učitelja na Učenika, ili uvođenje određenog Tragaoca u red ili Učenje kojem želi da pristupi.
Najčešće to je skup mrtvih rituala ili tehnika čijom se Imitacijom čovjek spoljašnje uvodi u neko Učenje. Niti nešto znači, niti ima neku moć. Jer iza nje ne stoji Čovjek, ili drugim riječima Budan Čovjek. No, pa čak i da je Budan, on ne mora znati način Prenosa, tj. ne mora biti sposoban Prenjeti određenu Silu kao što bi to trebao biti unutar moći koja mu je data ili koju ima kada daje Inicijaciju.
Rekao sam da je Inicijacija Prenos, ali čega?
Prenos određene Sile koja stoji iznad samog Čovjeka i koja omogućuje, da to tako kažem, povratak Izvornom Stanju. S druge strane, taj Prenos isto tako, ako je dat od Čovjeka koji zna kako da je izvrši, unutar nas budi određenu vezu, inicira vezu sa Višim – sada što je to “Višim” nije bitno – te omogućuje da se kroz tog čovjeka koji je Iniciran u mjeri za koju je on sposoban, spusti sama Sila Rada na Sebi ili Sila Učenja kojoj bi određena Škola ili Učenje, trebalo da pripada. Tj. kada kažem “trebalo da pripada” to znači da je svaka Škola ili Učenje pod određenom Silom, ili mogu to reći i određenim Zakonom, koji se ispoljava kroz Učenje koje ona daje. Sila u ovom smislu znači određena Moć Svijesti, određeni splet Djelovanja koji nas povezuju sa onim Višim od nas, u ovom trenutku, sa onim što ima moć Djelovanja i dolazi najniže sa razine Bića, a to je po Mr. G. Svijet 6. No, često puta, Istinska Učenja dolaze sa Višeg Svijeta ili Svijeta 3, svijeta Triju Guna ili Triju Sila. Manifestacija takve Sile, jedne ili dve ili tri, no rijeđe sve Tri Sile u isto vrijeme, smatra se određenom vezom sa tom Razinom koja brine o Tragaocu, koja ga vezuje i oslobađa nižeg Djelovanja, ili preciznije, koja mu OMOGUĆUJE da se Oslobodi niže vezujuće prirode pod kojom se sada nalazi, tj. koja sada djeluje na njega.
Ta Sila povezana je sa najintimnijim dijelom nas samih, našim Bićem, ali pošto ne možemo da osjetimo naše Biće, a često ni ne znamo šta je to, niti kako da to osjetimo, mogu reći ono što bi rekao i G. sa Suštinom. Ili mogu to reći i sa najdubljim osjećajem Ja, Svjesnosti o Sebi, koje imamo. Ona je inicijator koji omogućuje da se taj osjećaj Sebstva poveže sa onim Višim ili Razinom kojoj ta Sila pripada, sa koje ona dolazi.
Inicijacija bi trebala biti upravo to, Povezivanje, posebna veza, iniciranje te Sile u čovjeku. No, da li je čovjek spreman za nju u svakom momentu? Ili da li i to traži određenu pripremu? Ili može li svako da bude Iniciran?
Formalno može. Svako ko dođe, od crva do čovjeka, može biti Iniciran. Svaki čovjek može primiti formalnu Inicijaciju u bilo koje vrijeme. No, Formalna Inicijacija ne znači ništa. Niti se otvara veza, niti se spušta Sila, niti se Sveti Duh manifestuje na čovjeka i povezuje ga sa Višom Razinom ili Putem ka Sebi ili Putem ka Apsolutu. Formalna Inicijacija samo znači da je određeni čovjek primljen u Učenje i da sada sljedi dugi period pripreme dok se ne desi ono što je G. nazvao, SamoInicijacija.
A to može da traži niz godina pripreme, niz godina teškog Rada i sljeđena pravila. Jer ta Inicijacija, ili Manifestacija Sile Učenja traži određeni stadij Bića, zrelost Bića.

«Za godinu dana možda ćemo reći iste stvari, ali vi nećete čekati celu godinu u nadi da će vam pečeni golub uleteti u usta. Vi ćete raditi, i vaše razumevanje će se menjati – postaćete više «inicirani». Nemoguće je dati čoveku bilo šta što bi moglo da postane njegovo neotuđivo vlasništvo bez rada sa njegove strane. Takva inicijacija ne može da postoji, ali na nesreću ljudi često tako misle. Postoji samo «samo-inicijacija». Neko vam može pokazati i uputiti vas, ali ne i «inicirati».  – Mr. G.

No, recimo sada da ste došli do određene zrelosti, tj. bivali “predodređenim” kako to često puta manipulatori nazivaju (tj. svojim prošlim Radom na Sebi pripremili ste Biće i postali Zreli za daljnji Rad na Sebi, obično više razine od one kojoj ste pripadali), i da ste došli na Inicijaciju.
I recimo, kao pretpostavku da onaj ili ono Učenje u koje ste došli IMA ŽIVU SILU i da ga daje ŽIV ČOVJEK. A to su stavke koje najčešće nisu stvarnost, a i jako ih je teško naći čak i u Školama koje se predstavljaju kao Tradicija – ono što vuče Liniju (najčešće zaboravljene Sile) – a da ne govorim o školama koje nemaju nikakvu Tradiciju.
No, samo još nešto. To što se nešto naziva Tradicijom, ne znači da uopšte ima doticaj sa Silom ili LINIJOM odakle se vuče određeno Znanje. Tradicija bi trebala značiti određena LINIJA ZNANJA, UČENJA, a ne niz ponavljanja citata, tekstova, imitiranja onog što je neko nekada Spustio u to Učenje. To što neko vuče Liniju od Buddhe, ne znači da on vuče i Liniju koju je on Spustio, tj. Silu koju je on Manifestovao. Ili ista stvar je i u Krštenju unutar Hrišćanstva, ili Islama (ne znam kako oni to nazivaju) ili Tantre ili bilo kojeg Učenja koje se kiti riječju “tradicija”.
Ukoliko imate tu sreću, ili precizno rečeno, ukoliko je vaše Biće Zrelo za spuštanje Sile naići ćete na Čovjeka koji to može. Njegova Moć je u stvari u tome, da on može da kroz sebe Manifestuje Silu koja je svojevrsna Linija Moći, Svijesti, Znanja, Sile, Gune (izaberite riječ koja vam odgovara) i omogući da drugom čovjeku prenese tu Silu, tj. “dotakne” ga i uspostavi tok te Sile unutar njega.
Naravno, to je samo iniciranje, ne i to da će on odraditi sav posao umjesto vas. To znači, jako puno posla za vas.
Neka učenja to nazivaju Shaktiipat, ili dodir Energije, ili prenos Energije, a neki prenos Sile, neki Spuštanje Svetog Duha, neki otvaranje Kapija Mudrosti – nebitno je kako se naziva ili koja će riječ biti upotrebljena, već je bitno šta time dobijate.
Svaka takva Inicijacija pripada određenom Niovu s kojeg Sila sama po sebi dolazi. Ona može doći sa jako niskog nivoa, a i sa jako visokog, u zavisnosti od Sile Učenja kojoj taj Čovjek pripada. Najčešće su to jako niski astralni nivoi Sila. Naročito kada je to usaglašeno sa položajem planeta i slično.

Pri Inicijaciji unutar onog koji je vrši dolazi do promjene njegove Svijesti. Tantrici kažu da Majstor tada podiže svoju Kundalinii Shaktii i spaja se sa Najvišim, ili Silom s kojom inicira, te da tek tada prenosi na Učenika samu Srž te Sile.
Kako to izgleda u praksi teško je reći jer svako od Majstora ima svoj način. Nijedan Živ Čovjek ne radi to na isti način. Većina to radi dodirom ili prenosom nečeg ličnog, tj. nekog predmeta. Neki to rade i pogledom, a neki i prostom usmjerenošću Svijesti – ali tih je jako malo. Većina koristi, bili oni lažni ili istinski – ritualno-tehnički način prenosa Sile koji je dosta slabiji od onih koji to rade na direktnije načine.

Nije mi teško da vam pojasnim svaki segment toga, šta se u Majstoru desi, način na koji se podešava sa tom Silom koju prenosi, način kako on to osjeti, kako je prenosi na Učenika i slično. Ali ne vidim korist od toga da vam to pojašnjavam. Prije svega, jer će mnogi da probaju kopirati. Drugo, jer će mnogi onda da vam prodavaju “muda pod bubrege” sa tim što ću objasniti jer mnogi ovo čitaju a ne pripadaju Silama koje imaju pozitivne težnje ili namjere, već sasvim suprotne a “prepoznati” su kao vrhunski Majstori ili kao inkarnacije nečeg (a ni sami ne znaju čega), ili su najobičniji manipulatori.
Svako ko zna proces i poznaje Rad i ono što on govori, može to veoma jednostavno pojasniti bez puno kićenja (opet ova riječ tj. sadrži korjen “kiti-ti”) način, sam proces, ali i ono što se zbiva u tim trenutcima.
Običnim riječnikom, bez ulaska u Znanje, može se reći da Majstor prepoznaje svoje Stanje u Učeniku. Pojačavajući svoje Stanje unutar sebe on isto tako Učenika otvara toj Sili Inicijacije ili Učenja, omogućuje Prenos. Učenik to osjeti na jedinstven način. Kod svakog je različito. Neki osjete prestanak misaonog procesa i prostornost. Neki prekid Emocije i pojavljivanje nečeg Cjelovitijeg kao Više Emocije, povezanosti sa svim oko sebe, nerazlikovanja Oblika ili preciznije razumijevanja da je svemu ista pozadina. Neki i dalje imaju misaono-emotivni obrazac, ali se pojavljuje pozadina koja se osjeća kao Svjesnost o Sebi, koja je pozadina svakog iskustva.
No, sve ovo se može jasno pojasniti Zakonima i Silama, kao i poznavanjem onog što je G. dao ili iznio. Ili Tantričkim pojašnjenjem Sila ili Guna kao i Tattvi.

Samo-Inicijacija označava dostizanje određenog Razumijevanja koje je uvijek povezano sa Nivoom Bića, ili Zrelosti Bića kod Čovjeka. Kako čovjek primjenjivanjem Učenja počinje da razumijeva ono o čemu Učenje govori, kako se u njemu Kristališe određeni “entitet” koji je on sam, ili kako se mjenja Tačka Percepcije iz koje percepira svijet i sebe, on postaje Zreliji, Otvoreniji, Iskreniji. To u njemu omogućuje Spuštanje ili Manifestaciju Sile Učenja kojem pripada. Samo Otvaranje ili Zrelost omogućuje osjećanje određene Povezanosti sa nečim Višim u nama, nečim odakle dolazi svo Znanje koje na ovoj planeti postoji.
Niz preduslova je potrebno ostvariti za Samo-Inicijaciju, ali prije svega Istinitost, tj. težnja ka Samo-uzdizanju, Unutrašnjem Napretku. Na ovom stepenu Učenje je potpuno Unutrašnje i više ne zavisi od Spoljašnje imitacije.
Samo-Inicijacija može biti pokrenuta i Inicijacijom te se tada manifestuje nakon jako kratkog perioda od Inicijacije obično kroz Snove, ili kroz neke vizije ili prostim osjećanjem da se nešto u samom čovjeku promjenilo, što uzrokuje promjenu i spoljašnjeg ponašanja, načina života, pogleda na svijet i slično. Obično, Samo-Inicijacija kao čin dolazi trenutno. Kao Duboki Uvid u ono što je cijelog života bilo ispred nas, ali ponekad i postepeno, povećavajući Moć Uvida, Svijesti koja razumije. Ali uvijek je okarakterisana povećanim Razumijevanjem. A Razumijevanje nije moguće ukoliko nema koordinacije Znanja i Bića, ali i primjene Učenja.

Prenos Sile može da se desi i izvan formalne Inicijacije. Prostim susretom sa Čovjekom ili nekim Mjestom na kojem se ta Sila Manifestuje. Postoje slučajevi da su ljudi Inicirani prije formalne Inicijacije i da je formalna Inicijacija bila samo prenos tehnike i načina Meditacije, pojašnjenja Učenja i slično, ali je čovjek prije toga doživio Unutrašnji Prenos ili Dodir same Sile Učenja.
Pogrešno je misliti da je Sila Učenja vezana samo određenim Učenjem kao spoljašnjim ispoljenjem. Ovdje ne pričam uopšte o tome. Sila Probuđenja, ili Uzdizanja ista je za sve. Ali se Manifestuje na različite načine.
Ali isto tako Prenos Sile može biti i nakon Inicijacije. Nekada i nakon nekoliko godina od Inicijacije. Kada je Učenik otvoren onom što Učenje nosi.

Formalna Inicijacija ne znači ništa. Ona je formalnost koja je imitacija Unutrašnjeg, Spoljašnje koje označava ulazak u određenu Školu ili Učenje i samim tim ništa sa sobom ne nosi. Mnogo je mistifikacije i prodavanja magle pod ovim terminom. I mnogi jako dobro zarađuju, neki u novcu a neki u Energiji, upravo tim prodavanjem magle.
Formalna Inicijacija može i najčešće nosi sa sobom samo tehniku i mantru, koja se Učeniku daje kao i ime, koje može biti povezano sa Kvalitetama Bića, ali i ne mora. Različita su mišljenja Škola o davanju Spiritualnog Imena, ili imenovanju Kvalitete Bića. Sada, nam to nije tema, pa neću ništa govoriti o tome.
U nižim oblicima Formalna Inicijacija je Ritual koji se vrši radi manifestacije Sile. U hrišćanstu i religijama to je krštenje koje ima za cilj pružiti ulazak u određeno Učenje koje je odavno zaboravljeno, kao i sam ritual koji se samo ponavlja ali bez Sile i znanja o njegovom pravom značenju.

Danas pod tim imenom postoji niz načina koji često puta nemaju nikakve veze sa Stvarnom Inicijacijom. Već je simbolika koja je odavno izgubljena, zaboravljena ili se samo imitira. Upravo to je Mr. G. mislio kada je pričao o Inicijaciji. A ne ono kako Učenici Č. Puta najčešće pretpostavljaju. Barem po onom što sam od njih čuo.
Sam G. je prošao niz Inicijacija ali i Samo-Inicijacija tako da je on znao o Prenosu Sile ili kako bi to on rekao, Prenosu Trijade Inicijacije ili Prenosu Svetog Duha koji je odavno zaboravljen i postoji samo u fragmentima. To što nije govorio, očito govori o stepenu Učenika koji su bili oko njega. Šteta je što je ovo Učenje već prešlo u Mehaniku i Automatizam a u sebi krije niz Misterija Visokih Inicijacijskih Škola.
Znam da se mnogima koji ovo čitaju, a dio su te Škole, neće ovo svidjeti. Ali ni ne pišem da bi im se svidjelo. To je njihov problem. Stoga, mogu samo reći, ukoliko imate jake Reakcije, “vaš problem gospodo, potrudite se bolje  da Razumijete ono što imate ili što vam je taj Čovjek dao”.

Inicijacija nije nešto Mistično, Okultno, magijsko, mračno ili svijetlo kako bi to pripadnici New Age-a pomislili. To je uvijek povezano sa vašim Bićem. Ali i onim koji vam prenosi određenu Silu. “Mnogi su došli..” u NJENO ime, ali malo je onih koji stvarno to mogu.
Inicijacija između dva Bića koja se nalaze u tom trenutku Prenosa Sile znači Transformaciju i Transcedenciju OBA BIĆA. Rađa se određena povezanost koja prevazilazi fizičke prepreke i povezanosti. Ta povezanost je povezanost Silom. Ono što bi nazvali Bratstvom, Sestrinstvom. To je veza IZVAN Prostora i Vremena, ali Prostora i Vremena kakvo mi poznajemo. To je Sila koja povezuje dva Bića u jednu neraskidivu Cjelinu. I ona će u većini slučajeva određivati Inkarnacijski Sljed tih Bića koja su povezana Inicijacijom.

Tajna Večera je upravo bila jedna Inicijacija. I mislim da je Mr. G. jako dobro pojasnio njenu simboliku, kao i ritual koji je odrađen. To je Veza, Neraskidiva i Neprekidna, ali ograničena na nivou materije. Neograničena na Nivou Duha. Na isti način Istinska Inicijacija je Povezanost Bića putem Duha, putem Sile koja vrši Inicijaciju. U tom procesu, vi i taj koji vas Inicira NISTE BITNI.
BITNA su BIĆA onih koji učestvuju u tom Procesu.
Misterija Inicijacije ide čak i iznad toga. Mogu je samo naznačiti riječima da je to Jedno Biće u Različitim Formama. I ništa više ne želim da o tome kažem. Ili Razumijete ili ne razumijete.

Danas ili ste protiv nje (inicijacije) jer ne razumijete o čemu se radi, a sve što ne razumijete u vama izaziva otpor. Ili ste za nju, ali sa Fantazijom i predubjeđenjem koji su vam nametnuli oni koji manje od vas znaju. Oba slučaja su pogrešna.
Inicijacija je DODIR Više Prirode, Više Sile, Sile koja učestvuje i u Kreiranju ali i Destrukciji i Održavanju. TO je Dodir Unutrašnje Misterije sa onim što je vaša Izvorna Priroda. To ste vi sami. Ništa više, ali ni ništa manje.
Ona može biti prenesena tekstom, riječju, mišlju, idejom, snom, dodirom, pogledom, energijom, sviješću. Nebitno je kako. To je spremnost Bića da krene na Put povratka svojoj Izvornosti od koje nikada, ali baš nikada, nije ni bilo odvojeno.
Da li ćete reći da je to uvijek bila vaša Priroda koje se sada trebate sjetiti, ili da morate kristalizovati Svijest, ili da morate steći Besmrtnost, svejedno je. Ista stvar, drugačija pakovanja. Koncept nikada nije Stvarnost.
Sve dok se ta Sila prenosi ovom planetom, ili da kažem Univerzumom, postoji Svrha. Bez nje nastupa Degradacija Čovječanstva. Ukoliko bi ta Sila bila prekinuta, ukoliko bi došlo do njenog izumiranja, to je znak nestanka Čovjeka. Kao i same planete. Sve dok na planeti postoji i jedan čovjek kojem je znana ova Sila, koji zna kako da je Manifestuje, koji zna kako da je prenese, postoji šansa za one Spremne, Zrele.
Ne odabrane u vašem smislu te riječi, već Zrele koji su došli do te mogućnosti da budu Spremni za nju. NIKO na ovoj planeti ne smije da uništi tu Silu. A to znaju svi, čak i oni koji vas porobljavaju. Ukoliko bi se to desilo, to bi značilo i njihov kraj. Zato Škole Misterija, Ezoterične Škole uvijek postoje. Ne smiju biti Uništene. Ali zato postoji dogovor da će biti skrivene od javnog pogleda.

No, Sila ne mora biti prenesena Školom ili Učenjem unutar Tradicije kako to inače mislimo. Ona može biti prenesena i običnom Motikom i Plugom. Nebitno je kako. Obično, današnje Tradicije nemaju nikakav doticaj sa Silom, jer su joj se odavno zatvorile. Postoje samo Imitacije, postoje samo ritualno-tehničke manipulacije, ali ne i Prenos Sile.
Ta Sila Manifestuje se i samim Dahom, svakim Pokretom, oblikom Koncentracije, Usmjerenjem, Predajom, Svjesnošću, ali i na sve druge nesvakidašnje načine. Imao sam prilike vidjeti je na različitim mjestima, kod ljudi koji nikada, ali baš nikada, nisu čuli za nešto kao Duhovnost. To mi je tada bila misterija koju nisam razumio. Sada, sasvim je jasno zašto je Skrivena. Obično je tamo gdje je najmanje očekujete. Možda unutar vašeg susjeda, seljaka kojeg ste upravo nazvali seljačinom, ludaka koji je prošao pored vas, uvaženog doktora koji igra svoju igru.. Može biti bilo gdje. Ali samo onda kada se Njoj otvorite, kada se Otvorite TOME, tada ona dolazi do vas i unosi ono što ste oduvijek tražili u vaš život.
Njeno Djelovanje može biti i neprimjetno. Može dolaziti do vas u vidu Milosti, u vidu Znanja, u vidu Razumijevanja, u vidu “anđela čuvara” (nemojte samo da se istripujete na ovo), u vidu Unutrašnje povezanosti sa nečim Višim od vas i od Svijeta. Može doći u bilo kojem obliku, ali jako rijetko kroz dosadna učenja tradicija koje su umrle sa svojim osnivačem – naravno, uvijek ima izuzetaka od ovog pravila, tako i Tradicija koje prenose Živu Silu. A isto tako može biti prenesena “slučajnim” susretom, pogledom, osmjehom, ali i patnjom i bolom.

Nemojte biti prevareni od onih koji vam govore da je Znanje Tajno. Jer nije. Ono je javno, jer samo javno se može Tajno sakriti. Ali vi ne morate biti otvoreni tome. To je tada Skriveno. Znanje koje dobijete možete prepoznati svuda. U cvijetu, u rukovanju sa prijateljem, u rastu drveta, u sjemenu, u kuhanju kafe, u seksu, u snu, u svemu. Jer ono NIKADA NIJE BILO SKRIVENO, ali su ljudi SKRIVENI ZA NJEGA. To je Vrhunska Misterija Znanja i Prenosa Sile.
Ne vjerujte nikome, do onom što ste sami za sebe provjerili. Istinsko Znanje ne traži vjerovanje u njega. Ono traži Smjelost da se provjeri u Praksi, da se Živi. A ono od vas traži najveću Cijenu koju možete platiti za njega.
Vaš Život.

Toliko, kao reakcija na priče i tekstove koje sam imao prilike ovo jutro da pročitam o Inicijaciji. Od smiješnih konstatacija, pa do ludila skrivenog iza tzv. “inicijacije”.
Sve provjerite u Praksi. Tako ćete se Otvoriti Sili, Svijesti, Svetom Duhu, ili čemu već i znaćete šta je Inicijacija jer ćete je doživjeti. A onda, TO će odlučiti da li ćete biti Prenosnik te Sile ili ne. To ne odlučuje neki bradati, sjedi ili sve-prepodobni lik u nekoj Tradiciji. Već sama Ta Sila koja omogućuje Povezanost ili Prenos Znanja i Probuđenja.

Namaskar
AtmaSambhava

P.S.
Kada je jednom doživite, vidjećete je u svakom oku oko vas. I shvatićete da je to sama Misterija Života.

Oglasi