“Sadhana je Napor koji čovjek ulaže s Ciljem oslobađanja od unutrašnjih distorzija – ili da tako kažemo, nastojanje, Napor da se Zlato izvuče iz neke druge legure – s Ciljem usebljenja ili utvrđivanja u  svom Istinskom Stanju, Stanju Sjedinjenja sa Najvišom Sviješću.” – Madhyamachara Tantra

Proces Sadhane naziva se Pratilom Vyavastha – obrnuti proces Evolucije ili rastući, uzlazni proces Evolucije. Tokom Sadhane Učenik obrće proces Evolucije te transformacijom i transcedencijom, grubog u suptilnije, psihičkog u spiritualno, od Mentalne sfere do izvan osjetilne razine Svjesnosti – probajte ovdje ne davati neke karakteristike na koje ste navikli, naročito na riječ “mentalne sfere” koja ne označava Intelekt u smislu na koji povezujemo riječi “mental” i “intelekt” ili “misli” – on se Sjedinjuje sa Izvornim Stanjem koja je njegova Istinska Priroda.
Kroz svoju ličnu Sadhanu Učenik biva podizan ili, mogu to tako reći, prevazilazi ograničenost svoje ljudske Prirode koja je povezana sa njegovim Impresijama koje se ispoljavaju njegovim životom, tj. koje su sam on, ka dubljim nivoima Razumijevanja u kojima se pojavljuje Saznanje da je Svijet koji on živi ili u kojem on živi Mentalna Projekcija njegove Unutrašnje Stvarnosti koju on projektuje unutrašnjom Vezanošću ili Identifikacijom za Procese unutar Svijesti, tj. kojom je Istinsko Ja ili Osjećaj Ja Jesam vezan za Unutrašnju Realnost manifestvovanu Trima Gunama od kojih je temeljna ona koja je dovela Čovjeka u rađanje koje sada ima, sa karakteristikama koje sada živi. Osvešćivanjem Unutrašnjeg svijeta ili Psihološke mašine ili robota ili programa, on uviđa da su sve karakteristike svijeta kojim je okružen ovisne o krakteristikama njegovog Uma koji je Djelovanje same Prakrti ili samih Triju Guna, a ne njega kao Bića.

Odvajanjem iz Spoljašnjeg Svijeta osvešćivanjem Fundamentalnih Faktora koji kreiraju Svijet, kako Spoljašnji tako i Unutrašnji, jer su ti Faktori isti, on počinje sagledavati Prirodu Svijesti koja je IZVAN Karakteristika, tj. izvan Kvaliteta Guna, koja je Svjedok u njemu, te fokusiranjem na Svjedoka ili Svijest izvan određenih atributa ili karakteristika za nju se vezuje. Kada je Um u potpunosti odvojen od Spoljnjeg Svijeta, kada Razumije Zakone Unutrašnjeg Svijeta, kažemo da je dostignuta Istinska Priroda.
Čovjek se posmatra kao Zlato određene Kvalitete koje mora biti pročišćeno Unutrašnjom Sadhanom. Kroz sam proces pročišćenja, koji je sama Sadhana ili Rad na Sebi, čovjek dostiže odvajanje od tzv. “niže” prirode, ili drugim riječima od grubljih elemenata u njemu pročišćujući ih u sve suptilnije i suptilnije Elemente kroz koje Uviđa da je njegova Istinska Priroda suptilna, bez grubih Identifikacija, bez Identifikacije sa Osjećajem Ja koji je osnova Identifikacije Prirode Svijesti ispoljene kroz tijelo i um, kroz pet Elemenata, kroz Djelovanje Triju Guna i Samskare koju one manifestuju svojim Djelovanjem. Tim Razumijevanjem počinje shvatanje da su tzv. mala “ja” ili osobine Ličnosti, ili dijelovi Uma prosta manifestacija Triju Sila, manifestacija Elemenata koje karakterišu svaki taj dio Uma ili “ja” u njemu Kvalitetom koju sami ti Elementi imaju, ili mogu reći i na dubljem nivou u kojem se svako “ja” ili dio Uma u njemu oslobađa vezujućih Elemenata “niže” prirode i postižu svoju pročišćenost ka suptilnijim Elementima, a opet i dalje povezane sa prvobitnom Manifestacijom Triju Guna unutar tzv. individualnog Ja Jesam ili Istinskog Ja – koje je samo Djelovanje Triju Guna + Samskare – te sa tim Razumijevanjem Čovjek počinje primjenjivati Praksu koju ima na mnogo cjelovitiji način ne izbjegavajući tzv. dobre – ugodne ili loše – neugodne manifestacije s ciljem Transformacije grubljih Elemenata svoje Prirode u Suptilnije Elemente svoje Prirode sve dok se ne desi Sjedinjenje sa Prvobitnom Sviješću koja je Najsuptilniji dio njega samog.
Kada ga uporedimo sa Zlatom čovjek mora da se, na sličan način, oslobodi Mentalne ili Psihičke nečistoće (ponosa, sujete, pogrešne motivacije, sebičnosti, negativih emocija.. itd.) uz pomoć Sadhane koja u njemu stvara Vatru (Svjesnost) koja topi, zagrijava njegovu Unutrašnjost, te da je “opere” sa svetom vodom Yame i Niyame, prvim korakom Astaunga Yoge.
Distorzija Prvobitnog Stanja javlja se Djelovanjem Prakrti ili Shakti koja svojom Manifestacijom ispoljenom kroz ljudski život i njegov Um stvara dodatno Djelovanje koje nastaje kao ogledanje slike unutar niza ogledala te na taj način stvara dodatne kreacije ili slike koje su nepostojeće, ali Identifikovana Svijest to ne razlikuje ukoliko nije shvaćeno da Čovjek nije ono što Posmatra, da on nije Djelovanje ili Kretanje Prakrti.

U Tantričkom Učenju, unutar knjige Vigjana Bhaerava Tantra u jednom stihu Bhaerava govori o Istinskoj Prirodi Čovjeka iznoseći da “ona nije različita od njegovog najdubljeg osjećaja Ja”.
Naravno, ukoliko to “ja” shvaćamo na Ograničen i Uslovljen način kao što to shvaćamo u svakodnevnom životu onda je stanje Brahme ili Istinske Prirode jako daleko od tog osjećaja. No, ukoliko smo uspjeli da doživimo da je naš najdublji osjećaj nas samih, ili tzv. Istinsko Ja koje uopšte nije nalik na Identifikovanu Svijest sa procesima unutar ličnosti u kojima djelovanjem Triju Guna nastaje manifestacija u Neutralnoj Sili ili Sattva Guni koju nazivamo “ja”, Suptilno osjećanje Postojanja koje se manifestuje početnim “Ja Jesam”, te kroz stalno vraćanje i Razumijevanje da je “Ja Jesam” DIO ili SAMA Najviša Svijest ili Apsolut koji se manifestuje unutar svake jedinke, unutar nas se dešava De-Identifikacija ili Odvezivanje koje se naziva Istinska Vairagya od Spoljašnjeg i Unutrašnjeg Svijeta Sila, Svijeta Manifestacije, Svijeta Fundamentalnih Elemenata. Počinjemo sagledavati Unutrašnji Svijet kao iluziju koju smo osnaživali Identifikacijom i sa njim bili Vezani bez znanja o vlastitoj Prirodi koje doprinosi toj vezanosti.
“Tamo gdje je Prakrti tu je i Puruša. Tamo gdje je Puruša, tu je i Prakrti” – ili malo drugačijim jezikom unutar kasnijih Tantričkih Učenja to bi bilo rečeno; “Tamo gdje je Shaktii (Energija – Tri Gune) tu je i Shiva (Svijest). Tamo gdje je Shiva tu je i Shaktii.”
Ukoliko je Svijest Identifikovana sa pokretima Energije, ili Prakrti ona se kreće zajedno sa njom, vjerujući da je ona odraz koji stvara Mjesec u vodi. Kada Svijest shvati da je ona sama Temelj svekolikog Ispoljenja, samim tim i Prakrti, tada Energija sljedi Svijest i Manifestuje Univerzum u skladu sa Sviješću a ne refleksijom koja se dešava u skladu sa Samskarom.
Drugim riječima, vjerujući da je ono što Percepira, Čovjek omogućuje tome određenu Stvarnost nad njim. To ga definiše samim njegovim vjerovanjem i predajom Obliku i Formi kroz koju on sam gradi osjećaj “ja”. U momentu kada počne Percepirati da je on onaj koji Vidi, a ne da je on ono što vidi kao Oblik i Formu, počinje njegov Unutrašnji Put ka njemu samom, njegovoj Istinskoj Prirodi.
Uz pomoć Učenja on dobija smijernice koje ga usmjeravaju ka njemu na dubljoj razini, ali rijetko ko shvaća šta to znači. Čak i mnogi koji su proveli niz godina u Ezoteričnim Učenjima ne znaju što znači i na koji način Učenje omogućuje Oslobođenje. Oni imaju Koncept u koji vjeruju nimalo različit od Koncepta neke Spiritualno-Religiozne Prakse te su s njim Identifikovani ispunjavajući novu Manifestaciju Sila Kreiranja ili Prakrti ali sada na tzv. “suptilnijem” ali opasnijem području. Ukoliko u Čovjeku, ili da kažem to na drugi način, sve dok u Čovjeku postoji bilo kakvo Vezivanje, pa čak i za Učenje o Oslobođenju, on ne može da se oslobodi, ali može da svoju laž proglasi Oslobođenjem.
To je izraženo u Tantričkim Spisima Aksiomom: “Da Put Oslobođenja može postati Put Robstva ukoliko mu prilazi nezreo Čovjek.”
Iako se unutar Učenja govori da se Čovjek veže za ono što ga Odvezuje to ne znači sljepo Vezivanje kakav je slučaj sa većinom, već znati Inteligentno Vezivanje koje u sebi nosi Učenje, Razumijevanje a ne sujetno, ponosno, zavisno ili ko zna kakvo vezivanje koje nastaje djelovanjem “niže” prirode ili Djelovanjem određene Sile ili Gune u nama te njenom Manifestacijom i stvaranjem nove Trijade Guna koje ćemo nazvati “ja sam u učenju”, ili “moje učenje je najbolje”.

Razumijevanje Najsuptilnije Prirode Svijesti ne može se desiti umnim Razumijevanjem već Osveštavanjem Svijesti koja posmatra. Mogao bih reći da ukoliko čovjek u dugogodišnjem Radu ne osveštava Posmatrača ili Svjedoka oslobađajući ga suptilnih Identifikacija koje ne vidi kao Identifikacije on će ostati zaglavljen misleći da se Oslobađa. Jer i Posmatrač je kreacija Triju Guna. On je Manifestacija Energije. Naravno mnogo suptilnije od Uma, ali je i to i dalje Djelovanje Guna. Razumijevanjem toga, Čovjek na Putu koji je Spoznao Istinsko Ja, ili kako bi to rekao Mr. G. Čovjek 5,  zadobija mogućnost kretanja dalje i dublje unutar Učenja.
On jeste Probuđen, kako se to smatra, ali to je upravo Prvo, da to tako kažem, Probuđenje u kojem je on shvatio što Jeste i može da to Manifestuje u sebi, odvajajući se od manifestacije Sila Niže Prirode, ali to još nije Oslobođenje. Prije Oslobođenja on mora da se Realizuje, tj. da Oslobodi sebe i zadnjih vezivanja koja ima, da se oslobodi osjećaja Ja – to ne znači da Osjećaj Ja ili Ja Jesam nestane – te da spusti ono što bi tantrici nazvali Kundalinii Shaktii u manifestaciju, ali ovaj put Kundalinii koja je Slobodna, koja je Manifestacija Prirode oslobođena ogledanja ili reflektovanja Samskare te da sve oko i unutar sebe, tj. celokupno svoje Ispoljenje ispuni Istinskom Prirodom. Tada on prelazi sa Čovjeka 6. na Čovjeka 7. ili ti JivanMuktu ili Oslobođenog za Života.

Ovdje sada ne mogu ići u dubinu, govoreći o Manifestaciji tog Stanja unutar pet Elemenata, kroz Djelovanje Guna, ili o pročišćavanju Čula putem Svijesti o Sebi i slično. Ali to sve je sve unutar Tantričkog Rada zastupljeno. Unutar nižih oblika Prakse, kao što je recimo Shaktii Sadhana koja je dio Madhyamachara Tantre, postoje tehnike koje tome služe koje su temelj ili mogu reći i dodatak Unutrašnjem Radu. Ali kasnije to postaje Rad čiste Svijesti, Rad na konačnom Oslobođenju putem Manifestacije Prirode unutar Čovjekovog Života, koja se najčešće radi bez ikakvih tehnika, odbacujući dotadašnje Učenje kao “niže”, ili da to kažem ograničavajuće u daljnjoj Evoluciji Čovjeka.

Realizacijom da je najdublje Sopstvo (Biće) sam Brahma, Učenik Razumije da između njegovog najdubljeg osjećaja njega samog i Brahme nema nikakve razlike. Tada odbacivanje tzv. nečistoća ili vezivanja za Djelovanje Triju Sila koje svojim Djelovanjem stvaraju te “nečistoće” on prestaje bivati Odvojenim od Apsoluta, te time počinju završni koraci u potpunom Oslobođenju.
Sve dok postoji bilo kakav osjećaj Odvojenosti ili tzv. Individualnosti pa čak i onda kada je ta Individualnost povezana sa Istinskim Ja, čovjek je pod Mentalnim Djelovanjem Najviše Realnosti koje je ispoljeno Djelovanjem Guna.
On još uvijek nalazi za shodno da odvaja sebe unutar bilo kojeg tzv. Djelovanja, tj. on još uvijek nalazi da se identifikuje sa Djelovanjem Prakrti koje naziva svojim željama, svojim životom i slično, on ne može da napreduje dalje na Stazi Oštrice Mača, na Unutrašnjoj Stazi.
Gdje god postoji individualnost ili neko Biće koje je Individualno, odvojeno od Stvarnosti, postojaće i odvojenost, privremenost i personalnost ili faktori Robstva. Ono što je izvan tih djelovanja triju faktora Robstva jeste Vječno, Nepromjenjivo, izvan bilo kakvih Kvaliteta a to je Čovjekova Istinska Priroda, izvorište njegovog osjećaja njega samog, Postojanja koje u sebi osjeća, ili kojim se osjeća – da budem precizniji.
Napor kojim se oslobađa odvojena Svijest ili Svjesnost od ograničenog Uma, tj. osnove sve Relativnosti,  naziva se Sadhana. Unutar tog Oslobađanja Čovjek mora osloboditi Sebe od osam Okova (zatvora porijekla ili linije, sujete, lažnog osjeća prestiža, mržnje ili neprijateljstva, sumnje, srama, straha i klevetanja ili ogovaranja) i šest neprijatelja (ljutnje, pohlepe, požude, ponosa, zavisti i opčinjenosti ili hipnotisanosti). Stepen ljudskog robstva direktno je proporcionalan ovim svojstvima, ili osobinama s kojim je Identifikovan, koje postoje u različitim tipovima ili mješavinama u svakom čovjeku. Jedina mogućnost kontrole ovog jeste da je Čovjek na Stepenu Akcije, tj. da ima mogućnost Djelovanja. Ukoliko ovo u NJEMU DJELUJE on ne može da se Oslobodi posljedica ovog Djelovanja. No, ukoliko je on Razumio i Ojačao Svjedočenje kao svoje Temeljno Stanje koje ga vodi ka Istinskoj Prirodi on ima mogućnost da Djeluje bez da je ograničen ovim ograničenjima, te samim tim omogućeno mu je Oslobođenje.

Da bi se Čovjek Oslobodio on mora da bude Uronjen u Kosmički Tok, on mora da Um uroni u tok Svijesti koja je njegovo Izvorište. Ne postoji drugačiji način. Izrečeno Tantričkim Učenjem to je: “Onaj koji poznaje Brahmu postaje sam Brahma!”
Prevedeno na naš jezik to bi bilo: Da onaj koji je Spoznao izvornu Svijest iza sve Manifestacije unutar sebe i svijeta postaje sama ta Izvorna Svijest ili Svjesnost. Moramo znati da iako koristimo riječ Svjesnost u ovom smislu ona označava Biti Svjestan Sebe kao Svjesnosti ili Svijesti u kojem se gubi svaka razlika između onog koji je svjestan i onog čega je svjestan. Ne postoji nikakva konstatacija, mišljenje, ideja da je neko nečeg Svjestan. On je sam tok kada je Svjesnost ili odustvo toka kada je Svijest. No, u ovom našem slučaja sada smatramo to jednim te istim.

Kažu da je Mahaprabhu Caetanya pjevao jednu pjesmu:
“Nedodirljivi (kasta u Indiji) nije Nedodirljiv ukoliko uzme ime Krišne. A Brahman nije Brahman ako sljedi put Laži (Nepoštenosti, Nečasnosti).”
Unutar nje izraženi su temelji Sadhane, temelji Oslobođenja od Ograničenog i Uslovljenog Uma.
Ono što je u Čovjeku Stvarno izvan je Triju Ograničenja Prakrti, iza Akcije, Otpora i Očuvanja ili Neutralnosti, ili iza Rajaha, Tamaha i Sattve te to mora biti njegova Istinska Težnja, njegov temelj Sadhane.

Onaj koji se ustabili u Sebi, ili Svijesti o Sebi, sa jasnim znanjem da ono što percepira nije on, da on Sam ne može da Djeluje doli da bude Temelj Djelovanja, ili onaj koji se ustabili u Apsolutu, ne može biti omeđen robstvom. Znati to, i dostići to Esencija je Oslobođenja.

Svjesnost ili Posmatranje prvi su koraci koji vode ka ovom Cilju. Posmatranjem Uma, Ispoljenja, Reakcija, ideja koje imamo, unutrašnjih Procesa te odvajanjem od njih čovjek počinje svoju Shaktii Sadhanu koja ga vodi predaji Unutrašnjoj Svijesti ili Vaeshnava Sadhani koja se završava Transcedencijom ili Shaeva Sadhanom. To su Tri Stepena Unutrašnje Sadhane koju čovjek na Putu Oslobođenja prolazi.

Često čujem ljude kako me pitaju nakon nekoliko godina Prakse kako to da ne mogu da se odvoje, kako ne mogu da prevaziđu ograničenja koja imaju, kako ne mogu da se oslobode Djelovanja Biološke i Psihološke Mašine? Kako da im Svjesnost toga pomogne u Transformaciji i Transcedenciji?

Naravno, ova mi pitanja postavljaju ljudi koji se stvarno trude da nešto od sebe naprave, a ne oni koji se samo tako predstavljaju.
Obično pokušam da nađem primjer zašto im se to ne događa, a koji je obično Nerazumijevanje osnove Unutrašnje Prakse, osnove onog što Učenje govori, bilo to Učenje koje definišemo Radom na Sebi ili Učenje Tantre – za mene lično između toga nema razlike.
Mnogo je onog što čovjeka sprečava u ovom. Ali prije svega to što još uvijek vjeruje da je on “neko i nešto”, da ima mogućnost da nešto napravi, da je on Ispoljenje a ne ono što doživljava to Ispoljenje, da on može da Djeluje – ili ukratko, još uvijek je jaka identifikacija sa dijelovima Uma ili kompletnim Umom.
Stvar nije u tome da li je neko Identifikovan ili ne, već je u tome da ste Identifikovani kako god da se okrenete. Ali osnovno je da ne shvatate da je Svjesnost koju Radite, upravo OSNOVA deidentifikacije, osnova na kojoj se primjenjuje Učenje, tj. ona je upravo Manifestacija vaše Prirode na ovom nivou. Ali ni ona ne može nešto previše da učini ukoliko vi nju doživljavate kao “tamo neko je svjestan kada mu se prohtje”. Morate vidjeti SVE.
Ukoliko u vama ima išta što je izuzeto od Viđenja to će biti uzrok Robstva ali i djelovanje Sile ka stvaranju novog Robstva.
Kroz ovaj tekst sam vam pokušao približiti na što bi to trebala ličiti Tantrička Sadhana, bila ona tehnička, ritualna ili Ezoterična. Sve dok ne shvatite da Svijest je sama po sebi Cilj i da je Svjesnost ispoljenje Svijesti na ovoj razini i vaša jedina tačka ili Hodočašće koje morate napraviti, imaćete mnoštvo prepreka.
Morate raditi na ovom Razumijevanju. Niz je načina za to. Ali svi oni mogu da se opišu kao Biti Svjesnost, Vidjeti Svjesnost, Čuti Svjesnost, Dodirivati Svjesnost, Osjećati Svjesnost… itd., tj. znati da si ti Sam Svjesnost koja je Ispoljenje Svijesti ispoljeno Djelovanjem Prakrti i čistiti tu Svjesnost od ograničenog i Uslovljenog Uma u svakom momentu.

Ne zaboravite, čak i Put Oslobođenja može postati Put Robstva. I to se jako često dešava kod mnogih ljudi na Putu ka Sebi.
Nemojte i vi biti jedni od njih.

Namaskar
AtmaSambhava

Oglasi