“Mantra je ono što oslobađa Um koji se usredsređuje na njeno značenje.” – Madhyamachara Tantra.

Mnogo je toga rečeno o Mantrama i Vještini ili Znanju Mantri. Postoji niz tekstova, knjiga, prepričavanja Majstora i Učenika, ali uvijek ostaje nešto nedorečeno, nejasno ili nepotpuno rečeno i ja sam nemam namjeru da do kraja otkrivam Tajnost tog Znanja o Mantrama.
No, iako je to tako i iako se to Znanje ne može i ne smije davati javno, možemo ponešto reći o tom Znanju unutar Tantričkog Učenja.
Mantre imaju svoju dimenziju i veoma veliko značenje unutar Tantre na sličan način kao i Molitva unutar nekih drugih sistema.
Sama Izvorna Tantrička Učenja, tj. Ezoterična Tantrička Učenja ne koriste Molitvu, jer upravo koriste mnogo jače sredstvo od Molitve, a to je Mantra. Molitva ima svoju snagu, potpuno istu kao i Mantra, ako se ipravno koristi i ako se zna na KOJI NAČIN se ona radi. Današnje Religije i Spiritualnosti ne koriste Molitvu koja se koristi u Ezoteričnim Učenjima, tipa Ezoteričnog Hrišćanstva ili Islama.

Postoji niz načina izvođenja Mantre, kao i Molitve u Ezoteričnom Hrišćanstvu, i ako obratimo pažnju na to kako se u Spiritualno-Religioznom načinu izvode Mantre i Molitve postaje nam jasno da Uspavan Čovjek ne može izvesti niti Mantru niti Molitvu na Ispravan Način, čak i onda kada mu se daju Ispravni način izvođenje Mantri i Molitvi. On nije spreman da to Znanje prihvati na ispravan način jer u njemu ne postoji ništa što je izuzeto od Laži, jer i sama njegova Ličnost i ono sa čim je Vezan ne dozvoljava mu ispravno izvođenje ili poznavanje ovog Znanja.

Mantra je “ono što vodi, kada se na nju kontemplira, u Slobodu ili Oslobođenje od Okova ili Ograničenja.”

Sve u Univerzumu manifestovano je Zvukom i Vibracijom. Cijela Kreacija je Vibracija. Prva i najsuptilnija ekspresija u Univerzumu je Vibracija koja se u Tantri naziva Shabda ili Zvuk. Početna tačka Shabde ili Zvuka ili Vibracije jeste ono što u Tantri nazivamo Parashakti. Parashakti postoji i u ispoljenom Univerzumu i u svakom Biću ponaosob. “Para” je maternica svih zvukova. Shakti je Energija ili Val, u ovom slučaju, koji nosi Vibraciju, ili ono putem čega se početna Vibracija ispoljava i kreće.
Samim tim Mantra je zbir, ili kolekcija različitih Shabdi koje vode ka Oslobođenju. Svaka Mantra se samim tim sastoji od zvučnih ili vibratornih vibracija koje postoje istovremeno u Kosmičkom Sistemu kao i u određenom tijelu nekog Bića ili Čovjeka. Kada se Čovjek putem Znanja o Mantri ustabili unutar iste Razine Kosmičke Vibracije tada taj Čovjek zadobija Znanja Mantri ili Mantra Siddhi.

Mantra Caetanya ili Buđenje putem Mantre je stanje u kojem Čovjek uspostavlja ravnotežu ili paralelno postojanje između njega i njegove Unutrašnje Vibracije sa Vibracijom Kosmičke ektoplazme ili Vibracije koja mu omogućava podizanje njegove Svijesti.
U odnosu na Samskare određeni Čovjek će momentalno reagovati na određenu Shabdu ili Zvuk i biće otvoren prema njoj, dok će prema nekim drugima biti zatvoren ili ravnodušan i one u njemu neće proizvoditi nikakve Vibracije ili neće dati nikakav Unutrašnji napredak.
Primjera radi: određeni zvuk ili Shabda ili Mantra kao naprimjer Bhaktička Maha Mantra Hare Krišna u nekim ljudima će izazvati odbojnost, gađenje, ljutnju, bijes i slično shodno njihovim Samskarama, dok će recimo neka druga mantra u tim istim ljudima, shodno njihovim Samskarama izazivati osjećaj Ugode, Ravnoteže, Predaje i slično.
Vibracija svakog Čovjeka je drugačija stoga ne može svaki čovjek dobiti istu Mantru. No, svaka Vibracija ima određene poveznice i sličnosti te samim tim određena grupa ljudi ili određeno Učenje može da radi sa nekoliko različitih Mantri ili Mantrama koje imaju određeni Cilj unutar kojih će se pojavljivati ljudi koji odgovaraju tom što određeno Učenje Uči ili kamo usmjerava Čovjeka. Tako da se može desiti, kao što i jeste slučaj u većini škola, da svi Učenici imaju određenu istu Mantru koja ima Vibraciju koja odgovara određenom Cilju ili Namjeri ili Učenju kojem škola teži ili uči. Samim tim biće i ista Mantra. No, da bih ovo dalje pojašnjavao čovjek već treba biti Iniciran u Mantrička Učenja i imati sam svoje iskustvo koje će mu dalje dati potrebno Znanje o Mantrama i pojasniti mu zašto je to tako. Prosto to ovdje, sa ovim tekstom, nije cilj.
Radom sa određenim Mantrama kojima je Cilj Oslobođenje Čovjeka, a ne izmoljavanje raznih čuda, ili manipulacija Energijama i tome slično, Čovjek će balansirati svoju Unutrašnju Ritmičku Vibraciju sa Ritmičkom Vibracijom određene Kosmičke Razine i od tog momenta njegov ritam će zavibrirati sa Vibracijom Mantra Caetanye. To je Buđenje ili stavljanje Života unutar određene Mantre. Kako bi Mantra postala “živa” unutar Čovjeka on mora svoj individualni Ritam izbalansirati sa Kosmičkim Ritmom. Stoga postoji nekoliko bitnih faktora unutar Mantra Caetanye.
1) Mantra mora odgovarati Samskarama određenog Čovjeka.
2) Čovjek mora osjećati određenu povezanost sa Spoljašnjim Svijetom – tj. Čovjek ne može samo raditi na svom Oslobođenju, već mora imati određenu unutrašnju vezu sa svim ostalim Bićima oko sebe, pomoći drugim bićima oko sebe, podići i kolektivnu Svijest. To uspostavlja određeni Unutrašnji Ritam Čovjeka sa Ritmom Spoljašnjeg Svijeta kao i Univerzuma. No, ovo je veoma teško pojasniti jer to ne znači da je sada čovjek identifikovan sa materijalnim, već se misli na to da čovjek mora imati određenu Empatiju, određeni osjećaj povezanosti sa cijelim okolnim Svijetom i Univerzumom.
Mikrokosmos Čovjeka je u uspavanom Stanju i mjesto u kojem je Čovjek zatvoren ili zarobljen naziva se Kula. Otuda da oni koji su postigli Unutrašnje Savršenstvo kroz svoju ličnu Sadhanu nazivaju se Kaola – oni koji su sposobni da pokrenu kolektivnu Vibraciju, koji mogu da probude nove snage unutar Shabde putem svoje Vibracije. Oni koji su sposobni da izvedu takav zadatak nazivaju se Mahakaola-ma. Kada takav Majstor (Mahakaola) probudi Vibraciju u unutrašnjem tijelu nekog čovjeka kroz određenu Shabdu, taj zvuk ili Shabda zadobija status Siddha Mantre. I Učenik može da postigne Oslobođenje samo kroz tu određenu Siddha Mantru, a ne kroz neke druge koje samovoljno uzima ili koje su mu date bez da je u njima probuđena određena Vibracija.

Sa ovim je rečeno da Mantre koje većina ili skoro svi uzimaju odakle stignu nemaju nikakvu snagu niti imaju neku Moć da izmjene Čovjekovo Unutrašnje Stanje. Mantra mora biti osnažena, mora biti probuđena putem Znanja o Mantri čovjeka koji ima to Znanje. Sjedinjenjem sa Najvišom Sviješću, ili Apsolutom takav čovjek osveštava Mantru ili drugim riječima od obične Mantre ili Shabde pravi Siddha Mantru, Mantru koja ima moć da čovjeka dovede do Oslobođenja.
Samim tim Mantra koju Čovjek dobije na Inicijaciji ima tu moć da ga dovede do Oslobođenja, podešavajući njegove Vibracije sa Kosmičkim Vibracijama ili Vibracijom samog Apsoluta. Također ona upravo radi na tome da čovjeka iz njegove unutrašnje identifikacije vodi ka “identifikaciji” sa Višom ili Istinskom Prirodom oslobađajući ga njegove Ličnosti ili vezanosti za mala “ja” ili Mehanizme u njemu premještajući njegovu Percepciju ka njegovoj Istinskoj Prirodi.
Ukratko, da ne dužim, to je “tajna” Znanja o Mantri – iako nije sve rečeno naravno – to je podešavanje sa Najvišom Sviješću putem Znanja o Mantri, putem Znanja o Vibraciji. Bez toga u pozadini kao osnove nijedna Mantra ne funkcioniše i ne može da Čovjeku da Oslobođenje, tj. da se Čovjek putem upotrebe određene Mantre oslobodi.

S druge strane Vibracija unutar Čovjeka je upravo određena Vibracija njegove Psihičke Mašine i Biološke Mašine. Putem Vibracije Mantre on dovodi u ravnotežu ili poravnjanje Psihološku Mašinu ili Um sa Vibracijom Kosmičkog Uma što ga uzdiže iznad Vibracija i Samskara koje ga drže u Okovima i ne dozvoljavaju njegovo Oslobođenje.
Mantra u sebi sadži Idealizaciju na Kosmički Devatu koja ili koji se nalazi unutar same Mantre koja se Čovjeku daje. Tj. on u sebi zadržava Idealizaciju ili Unutrašnje Usmjerenje na Devatu ili Božanstvo koje vlada određenom Mantrom – Božanstvo u smislu Vibracije i Energije i Svijesti – sadrži određeni Ritam koji se koristi unutar Mantre, sadrži određenu povezanost sa Dahom, određenu tačku Koncentracije, tj. mjesto koncentracije na tijelu ili čakru na koju se koncentrišete tokom izvođenja Mantre i slično. Bez toga Mantra nema snagu.
Ono što je isto zanimljivo kada je riječ o Mantrama jeste da bez Emotivne podloge ili devocije nijedna Mantra neće davati rezultat. Čovjek mora znati usmjeriti Emociju ili u nekoj mjeri kontrolisati Emotivni Centar te znati kako ga usmjeriti u skladu sa određenim Znanjem o Mantri kako bi postigao ono ka čemu ga Mantra vodi. Bez tog dijela, Mantre nemaju dovoljnu snagu, jer Intelekt ne može da proizvede određenu snagu ili Energiju koja je potrebna za uspostavljanje Vibracije sa Kosmičkom Vibracijom.

Spomenuo sam gore jednu poznati Mantru, a to je tzv. Maha Mantra: “Hare Krišna”. Jedno od značenja imena Krišna jeste “Privlačenje”. Ono što sve privlači sebi. Kada se na to doda nastavak “na”, Krs+Na dobije se značenje Sveprivlačan, sama Srž Univerzuma koja je Sveprivlačna.
Drugo značenje riječi “Krs” jeste “Biti”. Što bi tada značilo: Krisna = “Ja postojim jer On Postoji”. “Moja egzistencija ovisi o Njegovoj egzistenciji.”

Ako ovo možete shvatiti onda možete Razumijeti šta znači koristiti Mantru ili ime Krišna. Kada se zna značenje Mantre, kada se osjeća određena Devocija, kada se Um usmjeri na određen način, sa tačkom Koncentracije, sa Ritmom Mantre, sa Dahom, tada Mantra koja je osveštena Mahakaolom ili Majstorom koji vam daje ovu Mantru na način na koji sam gore pojasnio, tada ona daje određene rezultate tj. usklađuje Unutrašnji Vibratorni Ritam sa Kosmičkim Vibratornim Ritmom i Čovjek se Oslobađa putem ove Mantre.
Naravno, ova Mantra ima još značenja koji se koriste u Tantričkom Radu. Spomenuću samo da je ona vezana i sa Kapalika Meditacijom unutar koje se koristi određena Mantra koju sam već spominjao a koja se isto tako vezuje i za Boginju Kalii, a ona je Klrm. No, način izvođenja i značenja ove Mantre javno neću otkrivati. To je Znanje previše opasno i klisko kako bi se javno davalo.
Mnogi koji koriste ovu Mantru, čak i oni koji misle da znaju njeno ispravno izvođenje, a nemaju Tantričke Inicijacije i Znanje o Mantri često puta privuku sasvim neočekivane rezultate ili posljedice koje nisu nimalo poželjne za većinu sem za one koji se igraju Manipulacije sa Kosmičkim Energijama i ljudima oko sebe.
Kada bi Čovjek znao opasnost Vibracije s kojom se igra a da nema Znanje o Vibracijama ili Mantrama,  ne bi nikada ni probao da se poigra sa nekom Mantrom.
U svom radu sreo sam mnoštvo dobrih ljudi koji su se igrali sa Mantrama a da nisu znali odakle koja Mantra dolazi, što znači, što izaziva, što priziva, kakve Manifestacije Energija donosi. U početku to su fine Manifestacije, ekstatične, čovjek osjeća povezanost sve dok ne dođe Cijena koja se mora platiti i na toj Cijeni većina padne, završi u Mentalnim Ustanovama, ili potpuno razorenog Psihičkog Tijela sa nemogućnošću popravka. To je ujedno i kraj njihove Evolucije i početak strahovite Degradacije sem ukoliko se ta Degradacija ne prekine. A način na koji se prekida nije nimalo ugodan za čovjeka.

Mislio sam još da vam kažem koju o popularnoj Mantri koju nazivaju Gayatri Mantrom a koja uopšte NIJE Mantra, već nešto sasvim drugo, o Božanstvu te Mantre, kao i određenom značenju. Inače to je Savitri Mantra, a ne Gayatri “Mantra” i u Vedskoj Znanosti ili Tantričkim Učenjima uopšte nije povezana sa Mantrama već sa nečim sasvim drugim.
Ali ako budem imao vremena kasnije probaću vam dati neka pojašnjenja. Cilj toga je da uvidite koliko je Znanje o Mantrama kompleksno, koliko je pogrešnog znanja i informacija o Mantrama.
Mantra ne može da bude izvođena na Nesvjestan način. To je još jedna zamka unutar Tantričkog Učenja. I danas imamo mnoštvo Tantričkih Učenja koje Mantre ponavljaju potpuno Nesvjesno, bez Svijesti o Samom Sebi. Neke Mantre ne daju rezultate sve dok čovjek nije u Budnom Stanju. Samim tim one nemaju nikakvu snagu. Isto tako, neke Mantre su samo pripremne Mantre, načini njihovog izvođenja nisu finalni i kasnije se prilagođavaju.
Neke poznate Mantre imaju sasvim drugačiji način izvođenja i izgovora od onog koji je javno dat.
Neke škole daju tzv. “ispravne” Mantre, čak ih u nekim knjižicama šalju na zahtjev, ali te Mantre nisu precizno date. I ukoliko lično ne odete na Inicijaciju i ne platite nekoliko stotina dolara nećete dobiti ispravnu Mantru. Ne moram govoriti koje su to Škole, oni će se sami prepoznati u ovom.

Rekao sam, da još kažem prije nego završim, da su Mantre određene Vibracije koje imaju Temelj u Kosmičkim Vibracijama. Recimo, za Om Mantru kažu da je Kosmička Vibracija stvaranja Univerzuma, što nije istina. No, sada to nije bitno. Ono što je bitno jeste da Mantra ima svoju najjaču snagu onog trenutka kada osjetite tu Vibraciju u Sebi, kada VI ZAVIBRIRATE tom Mantrom, što više nije nikakav Mentalni ili fizički Zvuk. To je bukvalno OSJEĆANJE Vibracije, Bivanje tom Vibracijom. Na isti način djeluje i Molitva. Ukoliko znate kako da prepoznate Vibraciju Molitve, kako da proizvedete određeno Emotivno Stanje, kao i Svjesnost koja je potrebna, uskoro ćete osjetiti Vibraciju Molitve i samo putem izazivanja te Vibracije moći ćete doći u kontakt sa Višim Razinama Postojanja ili Uskladiti se sa Kosmičkom Vibracijom Molitve ili Mantre.

Biija Mantre, recimo, najjače su kada su sama Vibracija, a ne ponavljanje određene Mantre tipa Mantre Vishude – HAM. Morate proći u SRŽ Vibracije i samo proizvođenjem te Vibracije uz pomoć Mentalnog ponavljanja u početku morate izazvati Vibraciju Vishude sa Kosmičkom Vibracijom Elementa koji njome vlada ili Devate koja njome vlada.

Znanje o Mantri i Molitvi je Ezoterično Znanje i  ono nije dato javno. Ovo što sam ovdje objasnio jeste ono što se može iznjeti van a da ne bude neke greške a da opet čovjeku da određeno usmjerenje u moru tekstova o Mantrama koji se mogu naći na netu, od običnih Manipulatora pa do pojašnjenja tzv. majstora.
Znanje o Molitvi i Mantri nije za svakodnevnog Čovjeka. Nije riječ o nekoj Odabranosti ili VIP-u već o Zrelosti i spremnosti za to Znanje. Kao što u rukama laika Atomska Energija postaje razorna kao što je slučaj danas kod tzv. naučnika, na isti način Znanje o Mantrama i Molitvi postaje razorno u rukama laika unutar Spiritualnosti ili Religije. Otuda i razlog za tajnovitost Ezoteričnih Učenja. Iako se neke stvari daju javno, kao pomoć Čovjeku, neke ne smiju.
Postoje Ezoterične Molitve i Mantre koje se daju Iniciranima a koje isto tako su daleko od Ispravnog Znanja koliko i Mantre koje dobijate gdje god da se okrenete od tih Znanja i Mantri koje dobijaju učenici u Ezoteričnim Učenjima.
Postoji niz Razina i one traže zadovoljenje Unutrašnje Zrelosti kako bi se Znanje dobilo i prenijelo dalje.
Ono što je bitno jeste da se ne igrate Mantrama jer ćete više štete napraviti nego koristi. Iako puko ponavljanje riječi Mantri ili njenih slova neće nimalo naškoditi u većini slučajeva jer je jako malo onih koji su Zreli i Razumiju način Rada sa njima. Ono što će se kod većine desiti jeste prosto gubljenje vremena i Fantaziranje koje je mnogo opasnije od toga da ništa ne rade. Barem neće ništa unutar sebe pokvariti.
Kao što koriste riječi bez razumijevanja i ne shvataju Slova koja ih čine, a i unutar Tantre upravo postoji način koji radi sa Vibracijom Slova koji kasnije osnažuje Rad sa Mantričkom Vještinom ili Znanjem o Mantrama, tako isto ponavljanje Mantri neće dati nikakav rezultat.

Toliko za sada o Mantrama. Molitve nisam previše pominjao, jer prvo ne radim ih i drugo, nekim čudom zaglavih u Mantrama više nego u Molitvama a ovo je već previše dug tekst. Stoga nekom drugom prilikom ću nešto reći i o njima.

Namaskar

Oglasi