Današnje predstave o Duhovnosti u većini slučajeva liče na predstave djece o tome što će biti kada porastu, kako će živjeti, šta će raditi. Predstave o Spiritualnosti, koje nisu daleko od Religioznih predstava koje su još obilnije sa “duhovnom” fantazijom ili čak i šizofrenijom, graniče se sa ludošću onih koji ih prihvataju i šire bez dubljeg znanja i Razumijevanja onog što one govore.
U današnje vrijeme crkveno-spiritualne institucije više nisu sposobne sakriti ogromni raskol koji postoji u njihovim prezentacijama Vrhovnih Istina, iako kada kritički to pogledamo uviđamo da je jako mali broj onih koji shvataju temelj religioznosti i spiritualnosti ili onih koji shvataju dubinu koja stoji iza Istina koje ne mogu da se ukinu, ali mogu da budu poluistine ili polulaži, koji god izraz vam se više sviđao.
Staro vrijeme ispunjeno je Vrhovnim Misterijama koje su prenošene sa “koljena na koljeno” što je još jedan izraz koji pogrešno shvaćamo i mislimo da je to bilo rezervisano samo za tzv. odabrane, krvne linije, ili tzv. genetske linije i da se one nisu mogle naći izvan bilo kakve škole ili bratstva, no isto tako sve one su vremenom doživjele razne degradacije u skladu sa linijom koja je Istine davala u izmjenjenom ili iskrivljenom (poluistine) značenju u skladu sa čisto materijalnom motivacijom koja je ličila a i još liči na borbe političkih stranaka. Otuda imamo razna iskrivljenja Ideja Ezoterične nauke koja su već bila iskrivljena u skladu sa linijom i njenim uticajem u “društveno-političkom” okruženju.
Odavno je poznato da tzv. linijska Učenja više nemaju ništa unutar sebe sem ponavljanja i manipulacije sa Idejama Učenja i da upravo inzistiranje na organizacijama ili linijskim prenosima služi samo “političkoj stranci” kako bi se održala njena manipulativna snaga koja djeluje prenošenjem iskrivljenih ideja. Otuda u mnogim tim Učenjima postoji mnoštvo bogova i boginja, mnoštvo bespotrebnog mistificiranja, pogrešnih mantri koje se koriste, molitva koje su date, rituala i slično, što je samo dokaz strahovite degradacije određenih Učenja. Učenja su spuštena na materijalno-fizički nivo, tumačena su sa tim tzv. “razumijevanjem” što je vodilo daljnjoj degradaciji i Učenja i njegovih praktikanata.

S druge strane imamo upravo ta ista “linijska učenja” koja u svojoj manipulativnosti uništavaju sve što nije “njihovo”, sve što je drugačije, ne prezajući od razne vrste napada, počev od astralno-ritualnih napada pa do fizičkih, dok u isto vrijeme pozivaju se na tzv. Toleranciju među religijama, sektama, spiritualnostima; jedinstvo; razumijevanje – tako da su ove riječi već odavno izgubile svoje značenje i ljudi ih ponavljaju kao papige skrivajući se iza Odbojnika koji im ne pokazuje pravo stanje onog koji se kiti tim riječima, i koji pomoću njih samo skriva svoju mržnju, zavist, trulost Suštine.
Kroz našu povjest koja je skoro pa u potpunosti izmjenjena došlo je i do izmjena Učenja koja su data, koja su starija od čovječanstva. Ta izmjena i pogrešno shvaćanje prikazano je simbolikom Babilona i “pobrkanih jezika”, kao i cijelom pričom o Babilonu. A tu priču, vjerujem, znate.
Da bi se učenje moglo razumijeti, da bi ono bilo preneseno kako treba ono mora imati jasne Ideje koje se nisu mjenjale, jezik koji se mora razumijeti u skladu sa Učenjem koje se prenosi. Dodatna mistifikacija koja je primjetna u Učenjima koje liče na bajke za veliku djecu, samo pogoršava stvar.

Upravo na isti takav način degradacijom, pogrešnim prenošenjem, vezivanjem za tzv. linije, dodatnom mistifikacijom i ono što je Istinito kada se razumije na određen način postaje poluistina, degradirano značenje koje ide dotle da se i tehnike, rituali, molitve, mantre i šta sve ne daje na jedan izobličen i pogrešan način.

Primjera radi: poznata Mantra koja je popularna među spiritualnim tragaocima, a riječ je o Gayatri Mantri, uopšte nije Gayatri Mantra, već Savitri mantra. Gayatri Mantra ne postoji u javnosti, tj. niko je ne percepira kao Gayatri već kao običan stih koji liči na pjesnički izraz ili pjesnički opis odnosa sa Najvišim. Također, sama Gayatri se ne može izvoditi kako se inače to savjetuje, 108 ponavljanja pa do ko zna koliko ponavljanja u toku dana, jer sama Gayatri ima takvu moć da čovjeka koji ne poštuje njeno tačno izvođenje, tačnu intonaciju, slova i riječi unutar nje, način na koji se ona izvodi, uslove koje traži, prosto može da spali u bukvalnom smislu te riječi.

Ili recimo Mantra koja se koristi za prizivanje Energije ili Sile Kalii uopšte nije Klrm ili u nekim slučajevima Kriim već je jedna sasvim druga Mantra. Ova Mantra nastala je degradacijom Učenja prilikom mješanja Puraničke Tantre sa Budističkom i Hinduističkom Tantrom.
S druge strane imamo popularizaciju Hatha Yoge i njenih dijelova koje počinju da liče na cirkusne vještine, a ne na ono što je njen generalni Cilj, što je njena sama Svrha. Tako da imamo prilike vidjeti mnogo bolje izvođenje određenih Asana pojedinih cikusnih klovnova od većine Starih Majstora, ali bez imalo Unutrašnjeg Razumijevanja i Znanja koje te Asane moraju da prate.
Dok sam učio određene Asane naglasak nikada nije bio na tačnom izvođenju određene Asane, tj. perfekcionizmu Asane, već na Unutrašnjem Stavu, Unutrašnjoj Asani koja mora da prati Spoljašnju, jer Spoljašnja Asana služi buđenju Unutrašnje ili putem Unutrašnje Asane postiže se Djelovanje Spoljašnje Asane koja tada, preko takvog čovjeka, utiče na kompletnu Atmosferu u grupi koja vježba ili radi Asane, dovodeći i njega i ostale u određena Stanja koja omogućuju produbljivanje Unutrašnjih Stanja ali i pročišćenje Psihe (mentala i emocija), kao i Nervnog Sistema i mišićnih blokova koji su prisutni u svakom čovjeku. Ne postoji razdvojenost jednog od drugog, već je sve određena Cjelina koja mora biti prepoznata kroz IndiviDualnost – Indivi (sjedinjenje, cjelovitost) i Dualnost (ispoljenje u obliku i formi) tako da određen Čovjek obuhvaća Duboku Sjedinjenost sa Iskonskim ali i različitost Oblika i Forme.
Tako dolazimo do dijela kada dio sve prakse moraju biti i Pranayame koje imaju određen Cilj koji možemo izreći kao kontrolu Prane unutar nas.
Cijelovita Tantrička Praksa ucjelovljuje nekoliko različitih razina od kojih svaka ima svoju specifičnost čije cjelokupno djelovanje utiče na sva Viša Tijela i dovodi do Oslobađanja ali i njihove ispravne izgradnje te na kraju Djeluje na Kauzalno Tijelo (Besmrtno Tijelo). No, ovo samo za sebe ne znači ništa i nema nikakvo značenje, jer davati Dijelove bez poznavanja Cijeline koje se predstavlja Iskonskim Učenjem koje ne može biti upražnjavano ukoliko nije Cjelina, ukoliko u njemu nije zastupljena svaka razina na način da je Ucjelovljena sa Cjelinom Ispoljenja. No, s druge strane, današnje “prakse” podržavaju rascjepljenost ili bolje reći Rascjeljenost Učenja podržanu od strane onih koji više brinu o genetici ili predodređenosti iz stanja Poluistina koje sami jesu, sa sasvim drugim Ciljem od onog kojim se predstavljaju, što mogu reći da je zastupljeno u skoro svim Praksama koje su nam poznate, jer njihovo iskrivljenje vuče zajedničke korjene i samim tim pogrešno su prezentovane, ali da ne pomislite da je to slučajno jer nije, a sa druge strane prosto nemamo pojedince koji su spremni za Cijelovito Učenje te to je druga strana medalje Spiritualnosti na ovoj planeti, pa mogu reći čak i Ezoteričnog ali u prilagođenom korištenju ove riječi, jer Ezoterično nije uvijek Ezoterično, te je i ono podjeljeno na više i niže stepene.
Čak i ono što bi proglasili Ezoteričnim daleko je od Ezoteričnog, daleko je od Iskonskog Učenja, ali opet vibracija Ezoteričnog mnogo je suptilnija od vibracije Religije i Spiritualnosti. Početni krug Ezoteričnog nije nimalo različit od onoga što nazivamo Spoljašnjim krugom, ili krugom pobrkanih jezika, ili Džunglom, no i to se vremenom i degradacijom promjenilo.
Za Ezoteričnog Praktičara ono što se danas smatra Ezoteričnim (ovdje sada isključujem i spiritualnost i religiju) liči na vrtić po nivou shvatanja i razumijevanja ali i same prakse. Te ono što se na tom stepenu daje kao više Ezoterično Učenje, prepuno je laži i krivog značenja kao i sama spiritualnost i religija.
Tzv. “prosvijetljeni” nisu nimalo prosvjetljeniji od prosječnog duhovnog tragaoca sem u samo prozivanju, samouzdizanju i sebeveličanju. Sve ostalo mogu reći čak i da je niže od prosječnog Tragaoca. Laži koje se serviraju pod krinkom prosvijetljenosti, mistifikacije, višeg ili ezoteričnog nisu nimalo manje od laži koje se serviraju pod spiritualnim ili religioznim.
Praksa je u većini slučajeva odavno izgubljena u Ambisu Generalnog Zakona ili Igri Sila na ovoj vibratornoj ravni.

Individualnost se ne može postići ukoliko mislite da je imate. Individualnost ne označava nekog pojedinca koji je eto, jedinstven i autentičan sem u slučaju kada se ta jedinstvenost i autentičnost ne smatra samo materijalnom, kao što je to slučaj oko nas. Indivi i Dualiti imaju sasvim drugačije značenje od onog koje koristimo u svakodnevnom jeziku. To je Cjelovitost samog Dijela, Cjelovito ispoljenje u Podjeljenom, Cjelovitost u Formi i Obliku – što znači Sjedinjenost ljudske prirode manifestvovane u pojedinom dijelu ili određenom Čovjeku ili Biću.
Unutrašnja Unija i Spoljašnja Manifestacija te Sjedinjenosti je ono što krasi samu ovu riječ “Individualnost” – prepoznavanje Unutrašnje Sjedinjenosti sa Prirodom i spoljašnje različitosti u kojoj nema nikakve, a ponajmanje LAŽNE Tolerancije, u kojoj nema nikakvog vjerovanja u posebnost, odabranost, koja se manifestuje Razumijevanjem i Povišenom Sviješću to je Iskonsko ili Istinsko ili Autentično Biće ili Individua – to je Unio Mystica, sjedinjenje Ženskog i Muškog, sjedinjenje Manifestovanog Bića sa njegovom Iskonskom Prirodom koja se očituje i sjedinjenjem Ženskog i Muškog Aspekta i u ljudskoj Psihologiji, kao Sjedinjenje Svijesti i Energije.
Niti je Žena žena, niti je Muškarac muškarac. Kada se Sjedine Manifestacija Energije (Prakrti; Tri Sile ili Gune) koja nam je poznata kao mi sami i Izvorna Svijest (Purusa, Svijest, Shiva) koja je naša Priroda možemo reći da je ostvarena vrhunska Unia. Isto tako možemo reći da kada se Sjedine Individualna priroda i Kosmička Priroda (Izvorište, Najviša Svijest) tada možemo reći da je čovjek ostvario svoju Prirodu i postao Istinski Čovjek.

Praksa mora ispoljavati Vrhovnu Sjedinjenost i ako nije Potpuna ne može biti prepoznata kao sama Izvorna Praksa. No, upravo takva Praksa mora biti data kroz Dijelove jer drugačije ne može biti data na ovom niovu, ali ona cijelo vrijeme mora održavati Uniu, Cjelinu, Sjedinjenje.
Praksa može biti izvedena iz Dijelova i samim tim može sama za sebe postati Cjelina ukoliko se podijeli na određene zasebne Dijelove i čak i kroz takvu Praksu moguće je postići Vrhovno Sjedinjenje, to je nesumljivo, no da li je tada Cjelina zadovoljena?
O ovom ne možemo pričati sve dok čovjek ne spozna Šta on to Jeste, ali ne kroz teoriju i filozofiju, kroz citate i imitaciju, već direktnim saznanjem o Sebi, kroz koje on shvaća da nema šta da bude odvojeno od Cjeline jer on sam je Ispoljenje Cijeline unutar Dijela i samim tim Praksa koju radi samo odražava, zrcali to Saznanje, što možemo vidjeti kroz praksu Ashtaunga Yoge – Osam Udova Yoge, Osam Koraka Yoge. Gdje svaki korak direktno ovisi o prethodnom. Ali isto tako bilo bi glupo shvatiti da su ti koraci nastali od nižeg ka višem. Oni jesu dati na taj način, ali izvorno nisu takvi. Oni kreću od Najvišeg ka nižem, ne obrnuto kako se daje u toj Praksi – no o tome ćemo kada bude rijeći o Ashtaunga Yogi.

Svaki Dio Cjelovitog Učenja može biti dato kroz Dio, da bi na kraju Odražavao cijelu Cjelinu. Isto kao što je Čovjek podjeljen unutar sebe na dijelove, Funkcije, Centre, Čakre, Prane, Nadije a opet odražava Cijelinu koja se naziva Čovjekom.
Tako Dio može biti Znanje o Silama, Znanje o Tri Gune ili Tri Sile kao Manifestacija Prakrti u svom inicijalnom Stvaranju i kroz taj dio možemo da dođemo do same Suštine, Izvorišta. Ili može biti data kroz Znanje o Identifikaciji Svijesti i na taj način možemo steći Sjedinjenje. Ili kroz Znanje Pranayame te na taj način steći Sjedinjenje, ili kroz Tantričku Maithunu i na taj način steći Sjedinjenje, ali TO SU DIJELOVI a ne CJELINA. Iako Cjelina može biti postignuta i kroz to, ali Ispoljenje te Cjeline biće ograničeno u svojoj Manifestaciji.
Istinsko Učenje i Oslobođenje može biti dato kroz svaki Djelić ili Dio određene Cjelovite Prakse, kao što se desilo podjelom Prakse i njenim iznošenjem u javnost kako bi se omogućilo djelomično Oslobođenje većeg broja ljudi, ili kao Cilj sačuvanja od degradacije određenih Praksi koje može sjediniti samo Čovjek koji je sam Sjedinjen.
S druge strane Unutrašnja Linija se ne prenosi Spoljašnjim Učenjem, već Unutrašnjim Učenjem. Ona nije u Liniji sljeđenja određenog Učenja jer to je odavno degradiralo i u današnje vrijeme ili skoriju prošlost ona je prenošena isključivo kroz Ezoterične Linije koje nisu materijalne niti više imaju doticaja sa materijalnim, Spoljašnjim. One se prenose određenom Silom koja je Unutrašnja a ne Spoljašnja. Kada se u Ezoteričnom priča o Linijskom prenošenju, priča se o prenošenju Sile, Iskonske Sile koja povezuje određene Spoljašnje Linije, ali nije ovisna o tome. Tako imamo slučaj da ljudi koji nemaju veze sa bilo kakvom Spoljašnjom Linijom bolje i Cjelovitije poznaju Ezoterično Učenje od onih koji dolaze iz Spoljašnjih izvora Linija.
No, ljudski um će više cijeniti podjeljeno znanje sa Kembridž univerziteta jer iza njega stoji određena Diploma koja ne služim ničem drugom do kićenju i uramljivanju, nego Iskonsko Znanje određenih ljudi koji se među nama kreću izvan diplomiranog svijeta. Svi manje više to znamo u praktičnom dijelu života, da onaj sa Diplomom ne mora imati ni znanje ni vještinu, i da često puta ljudi koji nemaju diplome mnogo više znaju i umiju uraditi od onih koji ih imaju.

Cijelina se može Ispoljiti kroz sve, ali sve ne može doći do Cjeline. Dio je ovisan o Cjelini, ali Cjelina o Dijelu ne. Tako da Učenje može sadržavati Cjelinu, Vrhovnu Misteriju ali Dio to ne mora, kao što je i najčešći slučaj. No, Dio ukoliko nije povezan sa Cijelinom Degradira i otuda potreba da se svaki dio Učenja poveže sa Cijelinom odakle i dolazi.
Vrhunska Praksa stoji na temeljima Sjedinjenja ili Cjeline iako može biti data kroz Dualnost ili Djelove. No, oni nikada ne mogu biti Izvorno odvojeni.
Ukoliko čovjek želi Cjelovitost ne može samo razvijati Dio i očekivati Potpunu Cjelovitost.

Spomenuo sam određenu Odabranost ili Predodređenost i mogu reći da je to jedna tako fina zabluda i manipulacija jer mi to ne razumijemo na temeljnoj razini i često puta nastaje problem oko toga, često puta nastaju manipulacije oko toga.
Odabranost postoji, Predodređenost postoji ali to ne znači ništa, to nije spoljašnje a ni tzv. “unutrašnje” kako se inače prezentuje.
Odabranosti, Izabranost, Predodređenost označava određenu skupinu Kvaliteta koje pripadaju određenoj Sili koja se manifestuje iz Cijeline
. To znači da neki Čovjek može biti odabran za određeno Učenje koje pripada određenoj Sili Ispoljenja Iskonskog Učenja i koja ne znači nikakvu pripadnost nekim tajnim učenjima, redovima, ili čemu već. Čovjek može biti Odabran kao Manifestacija određene Sile Znanja ili Sile Sjedinjenja a da nema nikakve veze sa nijednim Učenjem koje nam je poznato.
I to je Istinska Odabranost, a ne pripadnost određenoj grupaciji koja se tim “odabiranjem” predstavlja kao čuvarima znanja, ili prenosnicima određene Linije Učenja i slično.

Sva Učenja koja poznajemo nastala su iz Cijeline i sva odražavaju Cjelinu, sem kada do kraja ne Degradiraju kao što je danas slučaj sa većinom, zaboravljajući Cjelinu iz koje su proistekla, odvajajući se od Cijeline djelovanjem Zakona. Svako Učenje može izroditi visoko Budna Bića ukoliko je to Biće u sebi Sjedinjeno i ono može da da samo Učenje kao Dio na jedan Cjelovit način, pa bilo to i tzv. najniže učenje.
Drugim riječima, iako je Hatha Yoga u današnje vrijeme samo fizički aspekt Yoge, Asana, ona može postati vrhunska praksa ukoliko onaj koji je daje poznaje način na koji se ona Transformiše u Vrhunsku Praksu, ukoliko zna kako da sjedini dijelove koji su zaboravljeni ili pogrešno shvaćeni i objedini ih u Cjelinu iz koje potiču. Tako da praksa koja služi Sjedinjenju ili Uravnoteženju Sunca i Mjeseca, Energije i Svijesti, Ide i Pingale može postati praksa Sjedinjenja, ili Prosvjetljenja ili Probuđenja ukoliko se zna na koji način se ona Sjedinjuje i samim tim predaje određenom broju ljudi koji su spremni za takvu praksu. Što opet, naglašavam, nema nikakve veze sa Odabranošću na naš ljudski način shvatanja, već na određenu Silu koja se Manifestuje kroz određeno Biće, ili Čovjeka ili kroz njegovu Zrelost za takvo specifično Znanje.

Sjedinjenje se može postići na svim razinama ispoljenja unutar našeg života, ali ono traži Unutrašnje Sjedinjenje. Čin ne smije definisati Činioca, već Činioc svojim Stanjem Svijesti mora definisati Čin. Tako da svaki Čin može postati prosvijetljujući, probuđujući ukoliko iza njega stoji takav Čovjek. To je Iskonska Odabranost. Biti TO Stanje koje se ispoljava kroz Čin, biti to Biće, Jedno jedino Biće u cijelom Univerzumu koje se ispoljava kroz tu Formu, kroz taj Oblik, kroz određeni Čin.
Razumijeti što znače dijelovi Ezoteričnog Učenja, što znači Činiti, što znači imati Volju, što znači imati Kreativnost koja je Čin Cjelovite IndiviDue, znači Ispoljiti Vrhunsku Misteriju Iskonskog na ovom prolaznom univerzumu, i to treba biti Generalni Cilj svakog Čovjeka u Ezoteričnom. Tek tada mu se otvaraju Vrata koja nikada nisu ni bila zatvorena i koja nikada nisu ni tražila od nekog da ih traži, jer ona se ispred njega stvaraju u momentu takvog Ispoljenja. To je Odabranost, dragi prijatelji. To je Predodređenost. To je Ezoterična Genetika. U svakom trenutku Manifestovati Najvišu Sjedinjenost kroz Dualnu Formu i Oblik, to je IndiviDualnost, to je Unio Mystica najviše Razine Svijesti.
Sve ostalo je samo njena Manifestacija i imitacija u Spoljašnjem. Kada se to Stanje ispoljava Odozgo ka Dole u skladu sa Zakonom “Volja Tvoja”, tada ona Prosvijetljuje sve Dijelove Cjeline, tada ona postaje Probuđujuća Sila koja se Manifestuje kroz Individue koje su u skladu sa njom. A ona Prosvijetljuje i najčistije zlo, najdublji mrak. To je Istinska Težnja kojoj svaki čovjek u Ezoteričnom mora da teži. To je Vrhovno Sjedinjenje i Manifestacija Sjedinjenja u Djelu.

Namaskar

Oglasi