„Nikada nećete otkriti sebe ako se ne budete željeli suočiti s istinom.“

Samo-opservacija pomaže čovjeku da shvati kako je potrebno da se mijenja. Kada ljudsko biće opservira samo sebe tada će samo-opservacija dovesti do sigurnih promjena u unutrašnjem procesuiranju. Ljudsko biće tada počinje razumijevati kako je samo-opservacija instrument samo-promjene, točnije način buđenja.” – Mr. G.

„Informacija nije znanje.“

Sem kada citiramo da bi smo bili mudri ili kada citiramo kako bi pokazali određenu Sliku o sebi koju imamo, citati mogu da pokažu i usmjerenja, ali i istine o čovjeku i svijetu u kojem živi, naročito o onom što se nalazi duboko u svakom biću, zakopano, skriveno ili namjerno potisnuto jer ne odgovara Slici koju imamo o sebi i svijetu ili ne odgovara Slici koju ima određeno Društvo, Socijalno uređenje u kojem se nalazimo.
Svrha Citata nije mentalno masturbiranje kako nam to pokazuju mnogi oko nas, niti je samozaštita, niti ima ikakvu drugu svrhu sem podsjećanja na ljudsku Mudrost koja leži skrivena, zatrpana slojevima ličnosti duboko unutar nas, ali i kao podsticaj da svaki čovjek probudi tu Mudrost u sebi koja će mu omogućiti promjenu u skladu sa njegovom Prirodom.
Dharma svakog čovjeka jeste da živi svoju Prirodu i da je Manifestuje unutar ovog Svijeta u kojem je ispoljen kao ljudsko biće. No, da li čovjek koji ne poznaje svoju Prirodu može ispoljiti Dharmu koje je uvijek u skladu sa Unutrašnjom Prirodom?
On može da imitira ispoljenje Dharme, ili da sljedi određena upustva onih koji znaju šta je to, i često puta ta uputstva daju se u vidu određenih Citata, ali Citat bez Razumijevanja je isto kao pripremanje kruha bez vatre. U ovom slučaju Vatra je Svijest Istinskog u nama.

Svako Učenje govori o Istinskom u čovjeku, o potrebi da čovjek osvijesti Istinsku Prirodu koja je njegovo nasljedstvo, koja je sam odraz Najviše Svijesti. I obično imamo mnoštvo Učenja koja upravo to i rade, čiji je cilj osveštavanje ljudske Prirode i Manifestacija iste.
S druge strane volimo izreke o Istinama, Saosjećanju, Mudrosti a životi koje vodimo pokazuju koliko smo lažni, ali i koliko je u nama smijelosti suočiti se sa Lažnim i osvijestiti to kao Lažno, a ne prekrivati to definicijama i Učenjima koja imaju za cilj nešto sasvim drugo do Lažno.
Kada Lažno radi Istinito, to Istinito postaje Lažno. Kada Istinito radi Lažno, onda Lažno postaje Istinito.

Kvalitet onog koji učestvuje u određenom Činu definiše Čin. A ne obrnuto kako se inače misli. Upravo zbog toga naša Spiritualnost puca od Lažnosti i to pucanje svakim danom je sve očitije, upravo kao i stanje čovjeka u svakodnevnici.

Ovaj Citat je odličan: „Nikada nećete otkriti sebe ako se ne budete željeli suočiti s istinom.“ Ali može biti, i najčešće jeste upravo primljeno sa Lažnim unutar nas. Ono lažno unutar nas je Ličnost koja je nastala kao Trenje između Bića (Svijesti) i Svijeta oko nas. Kroz to Trenje i autoritete koji nas uče a sami nisu učeni, čovjek stječe jedan organ koji zamjenjuje njega samog, ali koji nije negativan kako se inače to tumači unutar određenih Učenja, već koji je upravo takav kakav treba da bude, koji odslikava stanje naše Svijesti (nekim čudom prosvijetljena, ali ispoljena kao idiot) koje je daleko od Istinskog, koja je Nesvjesna.
Rekao sam da ovaj Citat odiše određenom Vibracijom koja će u nama pobuditi trenutnu Impresiju koja upravo služi da nikada o sebi ništa ni ne otkrijemo, jer njenim pobuđivanjem Um koji se ovom izrekom bavi tri minute (u najboljem slučaju) veoma brzo se vraća u svakodnevnicu brbljanja i reakcije unutar koje ovaj citat nema nikakvu šansu da preživi a kamoli da bude primljen na određen način unutar Uma koji će obezbjediti primjenu Citata ili rad na manifestaciji onog što on govori. Sa određenom istinitošću nekog citata Um upravo štiti sam sebe, tako da je citiranje, ponavljanje, intelektualno masturbiranje više štetno nego korisno za nečiji ISTINSKI Rad na Sebi. Ovdje ne mislim na one koji ispunjavaju Spiritualnu Scenu kojom smo okruženi, pošto je to samo Ličnost koja je izgrađena na određen način i ona dalje ne može ništa da napravi, niti postoji ikakva mogućnost daljnjeg Rada. “Suočiti se sa Istinom” – ovo u čovjeku budi određenu rezonanciju ili Vibraciju koja ima više poveznice sa njegovom Lažnošću nego sa Istinitošću ili Autentičnošću. Prije svega, da se takav čovjek suočio sa Istinom, to bi značilo da on poznaje Istinu i da ju je prihvatio kao Istinu. No, pitanje je da li bi takav čovjek se suočavao sa Istinom? Jer Istina je on sam, onda odakle potreba da se Suočava sa Istinom???? On treba da se suoči sa Lažnim, ne sa Istinskim. Suočiti se sa Lažnim je osnova Otkrivanja Sebe. Kada bi znali Istinu onda ne bi bilo potrebe otkrivati nikakvo Sebe, jer Sebe je sama Istina. Mi se ne suočavamo sa Istinom, niti možemo razotkriti sebe putem suočavanja sa Istinom. Otkrivanje sebe počinje suočavanjem sa Lažima koje jesmo, Lažima koje živimo, Lažima koje želimo i ka kojima težimo. Tada ono što ostane, ono što nikada nije ni bilo dio Laži ostaje kao Istina a samim tim to što ostane smo mi sami. Tada ovaj Citat dobija sasvim drugačije značenje, ali i Rezonanciju unutar nas. Kod Lažnog on će izazvati patetičan osmijeh, infatilne emocije koje će trajati neko određeno vrijeme dok ih svakodnevna Ličnost ne uguši u daljnjem ispoljenju same sebe. Kod Istinskog ili Autentičnog Čovjeka ovo će izazvati mučninu jer vidi manipulaciju u ovom Citatu. Naravno, nebitno je kakva je Manipulacija, svijesna ili nesvjesna. Manipulacija je uvijek Manipulacija. 
„Nikada nećete otkriti sebe ako se ne budete željeli suočiti s istinom.“
– Čovjek koji ovo prihvata već pretpostavlja da zna što je to Istinsko Sebe, kao i da zna što je to Istina. Unutar nas ono što pretpostavlja, ono što ima Sliku jeste Ličnost koja je izgrađena u skladu sa Impresijama koje donosi sa sobom, tj. koje su ugrađene u viša Tijela koja se inkarniraju u ovom Fizičkom Tijelu. Te Impresije su, mogu tako reći, određena Da i Ne, određene Krajnosti koje se ispoljavaju, tj. koje grade nas same, s kojima smo Identifikovani.
S druge strane ovaj Citat se može razumijeti i na drugi način. “Nikad nećete otkriti sebe..” – što samim tim pretpostavlja da mi ne poznajemo Sebe, pa čak ni ne poznajemo ono s čim smo sada Identifikovani, poistovjećeni. “… ako se ne budete željeli suočiti sa istinom.” – koja nam govori što smo u ovom trenutku, s čim smo identifikovani, šta mislimo da jesmo, šta mislimo da je svijet, šta mislimo da je naše Istinsko Sebe ali i da to nećemo moći uraditi ukoliko ne BUDEMO IMALI ŽELJU ili CILJ da se SUOČIMO SA ISTINOM o nama samima kao ograničenim Bićima, Nesvjesnim Bićima, ljudskim bićem koje ne poznaje ni ono što je svaki dan, a kamoli ono što je samo njegovo Izvorište. Ali da bi ste to i na ovaj način shvatili potrebno je drugačije mišljenje, mišljenje koje nije automatsko, koje se ne bazira na asocijacijama koje dolaze iz Mehaničkog Dijela Uma kao reakcije na određenu Stvarnost. To je jedan od način posmatranja određenih Citata.
A drugi je mnogo komplikovaniji ali i mnogo jači jer nam razotkriva određene dijelove i načine Rada na Sebi koje obična svijest koja se inače kiti citatima ne može sama za sebe da razotkrije. Svaki Citat ili Izreka nudi i način na koji se ona Razotkriva u svakodnevnom Radu na Sebi. (Barem oni bitni Citati i Izreke.)

Posmatranje sebe pomaže čovjeku da shvati kako je potrebno da se mijenja. Kada ljudsko biće posmatra samo sebe tada će samo-posmatranje dovesti do sigurnih promjena u unutrašnjem procesuiranju. Ljudsko biće tada počinje razumijevati kako je samo-posmatranje instrument samo-promjene, točnije način buđenja.” – Mr. G.

Postoje Istine koje su daleko od Razumijevanja čovjeka zainteresovanog za Spiritualnost. A opet postoje Istine koje su daleko i od onog koji je na Ezoteričnom Putu. Na kraju, kako čovjek napreduje počinje da shvata da je sam Ezoterični Rad samo jedna od pripremnih stepenica na Putu Spoznavanja samog Sebe i ispoljenja Istine o Sebi i Univerzumu. Probuđenje nije neki visok spiritualni događaj kako ste inače upoznati sa tim. To je početak Staze, početak Puta čiji je cilj nešto sasvim drugo od onog na početku ispoljenja unutar Spiritualnog ili Ezoteričnog.
A to otkrivaju oni koji su imali Probuđenje i koji su shvatili šta ih je vratilo nazad, koji su osvijestili i drugi dio koji im govori da dok postoji i jedna Impresija unutar koje je Um vezan ili koja čini sam Um s kojim je Svijest vezana, postoji i Vraćanje iz tog Stanja.
Ući u Nirvikalpa Samadhi znači samo da smo dotakli svoju Istinsku Prirodu, ali obično nas iz njega izvlači određena Impresija ili određene Samskare koje nisu osveštene ili koje nisu do kraja iživljene. Ono što neki dožive intenzivnim Radom što liči na prepoznavanje da ne postoji odvojena Svijest, da ne postoji nešto izdvojeno iz okoline ili Univerzuma na kojem se ispoljava možemo nazvati nekim “malim” Probuđenjem, ali to je za mene samo Buđenje i ništa više. Vidjeti da je sve oko nas, zajedno sa nama samima, Jedinstvena Svijest ne znači da ste se Probudili, već da je trenutno dosegnuta određena Razina ispoljenja koja se naziva Savikalpa Samadhi i ništa više. To još nije finalno upoznavanje sa Istinskom Prirodom, jer to je Stanje Ispoljenog Univerzuma, Ispoljene Svijesti. Unutar nje postoje i dalje Impresije s kojima smo Identifikovani, koje živimo ili bolje rečeno koje nas žive.
Spiritualnost je ispunjena jurcanjem za ovim ili višim Stanjem, dok ono što je uteg na nozi svakog od nas ni ne primjećuje, ali ni ne želi da primjeti.
Stalnom Meditacijom i određenim drugim vježbama kao npr. hatha yogom, pranayamom, dharanom i slično, čovjek stanjuje veo kojim je prekriveno Biće, Ličnost koja je omot oko Bića, a koja se gradi od nekoliko razina ili Kosha koji su dio nje, ali samim tim mnoge stvari koje su duboko zakopane bivaju probuđene i traže suočavanje i osveštavanje na jedan Kvalitetan način a ne izbjegavanje tih Impresija unutar nas koje djeluju na Um i njegovo Spoljašnje Ispoljenje. Čovjek mora osvijestiti Funkcije koje ima jer su one dio Ličnosti koja on jeste. Um je taj koji doživljava Savikalpa Samadhi, ali ne i Nirvikalpa Samadhi. Upravo Um je taj koji, ukoliko u sebi ima neosvještene Impresije, čovjeka zarobljava na ovoj razini, od koje ni Probuđeni ne mogu da pobjegnu ukoliko nisu Osvijestili i Neutralisali sve Impresije. Ili ukoliko njihovo Probuđenje nije dovoljno duboko da se Impresije same od sebe Neutrališu, što je jako rijedak slučaj.
Otuda mnogi koji važe za “najduhovnije” – što je relativno – često puta padaju na najobičnijim stvarima, onima koje se lako zanemare i koje ni ne privlače preveliku pažnju u toku Ezoteričnog Rada ili Spiritualnog Rada.
Ukoliko čovjek uporedo ne Radi na “nižim” dijelovima Sebe, tj. svakodnevnom sebe, Ličnosti i Umu nikakvo Probuđenje ga neće izvući iz kruga Rađanja i Smrti i dalje će biti dio ovog Svijeta ili nekog višeg ukoliko Impresije nisu dovoljno jake kako bi ga ovdje ispoljile te samim tim njegov Rad će se morati nastaviti dalje, sa čak otežanim okolnostima od onih koje je ovdje imao.
Otuda potreba da se čovjek ispolji na svim razinama i da radi na svim razinama. Drugi problem je što čovjek ne želi da razmišlja već pušta da bude vođen istim onim koji ne znaju kao ni on sam. Ili biva ponesen iskustvima koja je imao zaboravljajući da je Najveće Iskustvo Neimanje nijednog Iskustva. A ovo je mnogo dublja razina Citata ili Izreke koje ne može da razumije Podjeljen Um.
Imao sam prilike u svom Radu susresti se sa raznim Majstorima. Neki od njih su bili Majstorčine a neki Majstori a većina njih samo imitatori. Obično imitatori su najglasniji u svom Majstorluku, kao što to obično biva u svakodnevnom životu. Majstori su tiši, Majstorčine ni ne primjećujemo.
Nedavno sam imao susret sa određenim ljudima, tačnije sa dvojicom ljudi, koje nisam ni percepirao kao Majstore, što je najbolje u tom svemu. Već kao upućenije ljude. Nakon nekog vremena i razgovora ono što sam počeo primjećivati da nijedan od njih dvojice ne može da bude uvređen, tj. nema šta da se u njima uvredi. To je prvo mi uletilo u Svijest. Drugo, da su dobrano Balansirani, da koriste sve Centre, ali ne bivaju iskorišteni od njih. I tada sam već počeo da sumnjam da ispred mene se nalaze Budni Ljudi, ono što bi nazvali Svijesno Čovječanstvo, jedan od najužih krugova Ezoteričnog. Da bi na kraju razgovora shvatio da oni nisu DIO najužeg kruga, već da oni i jesu najuži krug. Ono što me zapanjilo jeste da sam to mogao da otkrijem samo u trenutku kada su mi to dopustili da otkrijem. Jer moja percepcija koliko god se trudila da ih razotkrije dobijala je samo dijeliće koji nisu mogli biti sastavljeni u Cjelinu unutar koje bih bio siguran ko je ispred mene.
Na kraju sam shvatio, iz njihove priče, da oni pripadaju određenoj Tradiciji staroj oko 15 000 godina koja se može nazvati kao Vedska Tradicija koja je bila temelj, na neki način, Tantričkoj Tradiciji ili Shaeva Dharmi (Tantričko Učenje). I da sada ne otkrivam detalje razgovora, mogu samo reći da se oni na neki način skrivaju unutar drugih Tradicija i da ih u svakom trenutku ima 24 Majstora na svijetu. Ono što me zapanjilo nije bilo što ih ima 24 Majstora, niti što su samo dvojica u Evropi, već da su obojica u BOSNI, ispred samog mog nosa, da to tako kažem, jer od jednog sam udaljen samo manje od 10-tak kilometara.
No, ni to nije bitno. Ono što je bitno jeste da smo pričali i doticali Spiritualnost i Ezoterični Rad. Ja sam bio jasan u početku u smislu da Spiritualnost negiram jer je puna rupa koje ne mogu da se začepe sa trenutnim stanjem Svijesti čovjeka, na što su se i sami složili. Na kraju na moje određeno veličanje Rada na Sebi kao Ezoteričnog Učenja, kao i Tantre kao Ezoteričnog Učenja, dato mi je do znanja da ono što smatram Ezoteričnim (a stvarno bi se začudili kada bih vam to rekao, koliko sam oštar u toj definiciji) nije ništa do osnovna škola u Ezoteričnom i da to samo po sebi ne može da vas dovede do kraja, već da je to malo više od Spiritualnosti koja je određeno prilagođavanje Uma ka Ezoteričnoj Praksi pa čak i kada govori najviše dijelove, ili najvišu Filozofiju, te da to nema nikakve veze sa Istinskom Spiritualnošću, kao što i samo Ezoterično Učenje govori.
Tada mi je naznačen određeni poredak za koji znam a koji je stvaran unutar tzv. Ezoterične Prakse i krugove koji u njoj postoje, te da i najviša Učenja u svijetu nisu ništa drugo do prazno naklapanje. Spominjajući određene načine Rada na sebi kao i određene tehnike koje imaju tu svrhu, kao i vježbe unutar Rada, dato mi je na znanje da je to dio Izvorne Prakse, ali daleko od Istine, jer nije Potpuno niti Cjelovito. Na kraju su mi to pojasnili na određenim tehnikama i vježbama koje znam kao i na Mantrama i njihovim značenjima i načinu izvođenja koje znam.
Ne mogu reći da sam imao problem sa uletanjem muha u otvorena usta od čuđenja o čemu se radi.
U tom našem razgovoru shvatio sam da Tantričko Učenje mora u sebi sadržavati u početku Psihološki Rad, što mi je i prije bilo jasno, ali ovaj put jasno i glasno potvrđeno, i da Tantrička Praksa koja je tajnija od najtajnije nije ništa bolja od one javne i da i dalje radi sa priviđenjima, ali da u sebi ima određene dijelove koji pripadaju Starijim Tradicijama, koje ne mogu sada da spominjem, kao ni da spominjem koji su to dijelovi i da tzv. najtajnija Tantrička Tradicija služi pripremi čovjeka za sljedeći krug.
Po tome dolazimo da Tantrička Tradicija može da se primjeni samo na Čovjeka koji je Osvijestio Istinsko Ja, što znači da ga tada uvodi u sljedeća Tri Kruga ispoljenja Ezoterične Prakse. Egzoterični, Mezoterični i Ezoterični Krug.
Kao što bi Mr. G. rekao: Posmatranje sebe pomaže čovjeku da shvati kako je potrebno da se mijenja. Kada ljudsko biće posmatra samo sebe tada će samo-posmatranje dovesti do sigurnih promjena u unutrašnjem procesuiranju. Ljudsko biće tada počinje razumijevati kako je samo-posmatranje instrument samo-promjene, točnije način buđenja.” Rad na onom što mislimo da jesmo dio je višeg Rada na Svijesti jer oslobađa Čovjeka lejera Uma s kojim je Identifikovan te mu omogućuje sagledavanje onog vezivnog “tkiva” ili Svijesti koja povezuje sve to, ali i koja je Temelj svim tim Stanjima i vezana je za njih ukoliko nije do kraja osveštena i na kraju odbačena. A Tantrički Rad koji kaže da je svaki dio od Ashtaunga Yoge dio koji radi na posebnim dijelovima tih “lejera” ili slojeva a ne kako se inače misli, niti kako je to inače objašnjeno. Što omogućuje Cjelovito ispoljenje, ali na način da se ti slojevi očiste i dovedu pod kontrolu Svijesti koja se vraća Istinskom Sjedinjenju unutar Same Sebe i sa Samom Sobom.
Pa čak i poznavanje ovog nije neki spiritualni stadij, već samo početak unutar kojeg počinjemo Isitinski da raspoznajemo šta je to svrha, kako se ispoljavamo, šta znači Ispoljenje, što je to što se u nama Ispoljava, na koji način, itd., itd.

I sada pred krajem ovog teksta dolazimo do Citata: „Informacija nije znanje.“
Sve ovo što sam vam rekao možete fino pročitati poslje ručka i prije nego što podrignete kako bi proces varenja sam bio olakšan, sve ovo možete baciti u smeće jer nema nikavu vrednost sem kao Informacija. Da ste pročitali bilo koju najtajniju knjigu, spis ili da ste to sve čuli od najviših ili najvećih Majstora koji hodaju ovom planetom, možete opet da to sve bacite u smeće jer nema nikakvu vrijednost. Ako ste shvatili prvi Citat i ono što sam napisao, onda vam je jasno zbog čega to sve možete baciti u smeće. Ako niste, ja vam to više neću ponavljati.
Informacija nije Znanje. Znanje je ono što ste sami doživjeli, ono što ste sami Razumijeli, ono što ste sami probali i na tome Radili. Ostalo služi samo informisanju, kao letak koji dobijete i na kojem piše gdje je koji popust, ali morate tamo otići i morate imati s čim platiti.
Prije svega morate uložiti Napor u sve ovo i Raditi, Raditi, Raditi i NIMALO se ne nabrijati ili ufurati da ste nešto odradili, jer ćete s tim sami sebi zatvoriti vrata. A onda morate imati sa nečim da platite. Obično, plaća je Život koji imate. Ni manje ni više.
A tu cijenu morate platiti sa osmijehom na licu, kako inače i piše na letku koji dobijete o određenom popustu u određenoj trgovini. Tek tada MOŽDA ćete naletjeti na određene Majstore svog zanata koji će vam razrušiti sve što znate i u “tri dana izgraditi crkvu na novim temeljima”.

Zapamtite:
„Informacija nije znanje.“

Samo-opservacija pomaže čovjeku da shvati kako je potrebno da se mijenja. Kada ljudsko biće opservira samo sebe tada će samo-opservacija dovesti do sigurnih promjena u unutrašnjem procesuiranju. Ljudsko biće tada počinje razumijevati kako je samo-opservacija instrument samo-promjene, točnije način buđenja.” – Mr. G.

„Nikada nećete otkriti sebe ako se ne budete željeli suočiti s istinom.“

Namaskar

Oglasi