Čovjek se sastoji od niza Vibracija koje nastaju sjecištem viših i nižih Vibracija, ili drugim riječima, on se sastoji od sjecišta Vibracija Višeg Svijeta od njega i Nižeg Svijeta. Čovjekovo Tijelo sastoji se od Ćelija. Ćelije čine Tijelo, a to često ni ne primjećujemo kada pogledamo sebe. Mi vidimo cijelinu Tijela. Isto tako kako ne percepiramo Ćelije i ne shvaćamo da je naše Tijelo skup raznih Ćelija koje se međusobno sastoje od Svijetova unutar Svijeta Ćelija, na isti način ne primjećujemo da je ono što nastanjuje ovo Tijelo i koje nazivamo “sobom” isto tako Svijet za sebe, ali u odnosu na Svijet Ćelije ovaj Svijet je Viši Svijet. Svaki Svijet u sebi nosi određenu Vibraciju koja sa dodirom nekog drugog Svijeta stvara specifičnu Cjelinu kao što je i ljudsko Tijelo ili Tijelo bilo kojeg drugog Bića.
Svaka Vibracija farba naš Um određenom bojom te Vibracije
. Naravno, kao i u svakodnevnom životu određena međudjelovanja dviju ili više boja daju različite kombinacije, tako da kombinacije 4 osnovne boje u štampi ili 3 osnovne boje u svakom ekranu vašeg kompjutera mogu da stvore 16 ili 32 miliona različitih nijansi, tj. različitih boja. Na isti način kombinacija dva Svijeta od koji svaki ima niz kombinacija unutar sebe koje nastaju djelovanjem Triju Sila i njihovim množenjem sa viših razina manifestirajući se na nižim, stvaraju različita Tijela, različite Umove koji krase sva živa bića.


Sve oko nas je Vibracija koja se tumači Nervnim Sistemom koji je kalibrisan upravo kombinacijom koju donosimo sa sobom. Vibracijom koja je unutar nas stvorena prošloživotnim djelovanjem, akcijama i reakcijama, Vibracijama koje su ostale Neosveštene i unutar nas Djeluju na način da nas nagone na određen život. Sve što Percepiramo je Vibracija. Naše oko ne vidi sliku, tj. Mozak dobija samo električni Impuls koji dolazi iz kamere oka, na isti način svako čulo funkcioniše.
Često puta čujete kako kažem da je cijela Istina o Čovjeku ispoljena u svijetu u kojem on živi i da je razlika samo u Relativnosti i Razmjeru u odnosu na Više ili Niže Svijetove. Kompletno Tantričko Učenje dato je u Prirodi oko vas, u Svijetu oko vas u kojem se nalazite. Onaj koji je Zreo to počinje sam uviđati i nalaziti potvrdu Učenja u svijetu oko sebe, te na taj način postaje mu jasno zašto je učenje Jednostavno, zašto je Direktno a najjasnije mu postaje način ispoljenja Kosmosa, jer nema razlike u ispoljenju Kosmosa na našem nivou ili svijetu u kojem živimo i ispoljenju Kosmosa u Višem Svijetu ili sam Univerzum.
Kao što mi napravimo određeni predmet koji odslikava našu Unutrašnju Stvarnost i taj predmet prolazi niz obrada kako bi postao ono što imamo na umu, te njegovom prodajom on spada pod razne zakone zemlje, vlada, monetarne zakone, na isti način ide ispoljenje i Univerzuma. Nema bitne razlike, sem u razmjeri.

Svaka Vibracija ima i svoju Boju i svoj Oblik. Boja, Oblik i Vibracija ne mogu biti razdvojeni jedno od drugog, i cijeli Univerzum se ispoljava na taj način. Isto tako unutar nas postoji niz Vibracija koje se ispoljavaju načinom mišljenja, emocijama koje osjećamo, radom tijela i njegovog nervnog sistema, itd. Um koji imamo, Ličnost koja ispunjava taj Um upravo ispunjava ga Vibracijama koje ona prima kako sa višeg svijeta, Svijeta Uzroka, tako i sa nižeg svijeta kojeg je ona dio. Sjecišta tih Vibracija ispunjavaju naš svakodnevni život i mi ga bojamo bojama Uma koji imamo.
Svaka Guna je Vibracija, stoga svaka Guna ima i Oblik i Boju koja odgovara Vibracijama koje ona stvara. Ništa što je Stvoreno ne može biti Stvoreno bez Vibracije, ali ono Nestvoreno, Neispoljeno, sama Srž, je ono što nema nikakvu Vibraciju, nema nikakvo Svojstvo, nikakav Kvalitet, ni Boju, ni Oblik. TO je Bezoblično, Bezbojno, bez Kvaliteta, nije nikada Stvoreno i nikada ne može biti Uništeno, upravo suprotno od Stvorenog koje se oslanja na svoj Temelj.

Svaka Misao, svaka Emocija, svaki pokret, tj. svaka Funkcija koju kao ljudi imate jeste prosto Vibracija. To morate naučiti kako bi mogli dalje da napredujete unutar sebe. Onaj koji to zna, zna kako da unutar određenih riječi, misli, emocija ubaci različite Vibracije koje djeluju na njega ili na svijet oko njega, i to je najčešće način pomoću kojeg određene škole ili pojedinci djeluju na ljude i svijet oko sebe u skladu sa svojim ličnim ciljevima koji često puta samo liče na želju da druge probude. Takva Učenja i ljude u Tantričkom Učenju nazivamo Avidya-ma (neznanje – najbanalnije prevedeno ili oni u skladu sa ograničenim ispoljenjem protiv Unutrašnje Evolucije ili ono što je u skladu sa Mehaničkim ispoljenjem OD Izvora ka proširenju Kreacije ili najprostije Crno Učenje ili Crni Gurui. Ovaj Svijet je ispunjen Crnim Guruima).
No, isto tako onaj koji počinje da percepira ovu Istinu uskoro osvanjuje u Višem Svijetu koji graniči sa Uzročnim Svijetom jer počinje da shvaća način na koji djeluje ova Kreacija i samim tim omogućava mu se određeni način Rada na Sebi koji više nije u ponavljanju ili sljeđenju određenih principa, zakona i slično, već u direktnom uticanju na njih i samim tim direktnom mjenjaju tih zakona koji vladaju čovjekom.
Rekao sam da je svaka misao, emocija, pokret upravo niz Vibracija koje iz nas izlaze ili u nas ulaze putem čula. Samim tim rekao sam da promjenom određene kvalitete Vibracija čovjek mjenja Unutrašnji Svijet, što je direktno ili indirektno u zavisnosti od određene Svijesti koja stoji iza toga, mjenja Spoljašnji Svijet, ili drugim riječima uzrokuje poravnavanje Spoljašnjeg Svijeta u odnosu na onog koji ga Percepira.
To ste svi doživjeli. Recimo, kada ste promjenili neke stvari kod sebe, kada se promjenilo vaše lično Razumijevanje, primjetili ste da neki ljudi nestaju iz vašeg života a neki drugi ulaze, ili se mjenja kvalitet vašeg života, odnosi, mišljenja i stavovi i slično. Upravo, Unutrašnjom promjenom dešava se i Spoljašnja Promjena u nekoj određenoj mjeri.
Cijeli Univerzum djeluje na nas putem Vibracija. Zakoni i Sile koje Kreiraju Univerzum Djeluju putem Vibracija, sve što je Stvoreno prima te Vibracije i odašilja ih dalje.
Na isti način kada se u određena Djela unesu Vibracije drugačijeg tipa od onog na koji ste navikli ta Djela u vama pobuđuju ono što je s tim Vibracijama uneseno. U Tantri to je poznato kao Zakon Vibracije.
Svaki dio Tantričkog Učenja upravo je određeno Djelovanje Vibracija s jasnim i preciznim Ciljem, Sjedinjenja Čovjekove Prirode sa Najvišom Prirodom. Preciznije rečeno, Razotkrivanjem Izvorne Vibracije ili Koda unutar Čovjeka te premještanjem Svijesti iz ograničenog polja Vibracije u neograničeno polje.

Oni koji rade sa Bojama mogu lako da ovo potvrde, kao i oni koji rade sa zvukovima, tj. muzikom ili tome slično. Odvajajući svakodnevni Um od svakodnevnih Vibracija te unošenjem Nepristrasne Svijesnosti u kontakt sa Bojom ili Zvukom uskoro počinju da percepiraju određeno Vibriranje u Sebi koje je uvijek u skladu sa Kvalitetom Boje ili Zvuka i njihovim Vibracijama koje one odašilju od sebe. Kada naučite da primate određene Vibracije sa Sviješću tada ćete znati kako da procjenite kada neko govori istinu, kada laž, kada se to dvoje mješaju i u stvari je neznanje, koje riječi da upotrebite sa kojom Vibracijom koju proizvodite u sebi te na koji način da je odašiljate ka spoljašnjem, kako da u čovjeku proizvedete određena Stanja pomoću tih Vibracija unutar sebe i slično. Naravno, za sve postoje određena ograničenja ukoliko Svijest nije do kraja razvijena ili ukoliko nije nešto u skladu sa njom. To će biti  vama na korist ili štetu.
Isto tako kao što Boja i Zvuk imaju svoju Vibraciju tako i Oblik ili Forma ima svoju Vibraciju, što je bilo poznato starim Majstorima Arhitekture te danas tim čudima svjedočimo.

Kada unutar nas djeluju Funkcije koje su orijentisane na percepiranje Spoljašnjeg Svijeta putem čula u nama se stvaraju određene Vibracije koje su zbir svih Funkcija koje imamo. Tj. Misao o nečemu biva obojana Emocijom koja se javlja u skladu sa Mišlju ili Stavom, zatim podržana Pokretom ili Stavom Tijela, također može biti podržana Instinktom ili Seksualnošću. To sve zajedno daje određenu Vibraciju određene Kvalitete koju iz sebe ispoljavamo u Spoljašnji Svijet. Generalno, to stvara Kvalitet neke Osobe koji ljudi nesvjesno percepiraju ALI UVIJEK u skladu sa svojim Kvalitetom, tj. zbirom Vibracija unutar sebe. Drugim riječima, mi odašiljamo određeni Kvalitet Vibracije koju neko prima upravo kroz filter Vibracija koje imaju određeni Kvalitet unutar njega. Na isti način djeluje i percepcija Svijeta oko nas, odnosa, ideja i slično.
Cijelo vrijeme mi primamo i odašiljamo Vibracije određene Kvalitete. Upravo to  je jedna od istinskih funkcija čovječanstva, primanje i odašiljanje Kosmičkih Vibracija.
Iako je njegova sudbina skoro pa određena moguće je Oslobađanje određenog broja ljudi iz ove igre u koju su stavljeni.

Ukoliko u čovjeku postoji dio njegovog Uma koji je ispunjen nezadovoljstvom prema načinu življenja, načinu njegovog iskorištavanja, samoiskorištavanja u čovjeku se budi određena misao o tome koje je njegova svrha, što je cilj njegovog života, koja je namjena svega toga što proživljava? Samim tim u njemu se stvara određena Kritična Masa koja ga usmjerava na Put ka njemu samom. Stupanjem u kontakt sa određenim Učenjima ili Majstorima, koji su u skladu sa Vibracijama koje taj čovjek ima, on počinje da prima informacije koje moraju postati Praktična Primjena i način života. Kroz te Informacije koje dobija njemu se ubacuju druge Vibracije, Vibracije drugačije Kvalitete, ali nemojte sada da pomislite kako ste se napokon oslobodili Nižih Vibracija, jer to niste.
Ne možete primiti Vibracije koje ne postoje. Stoga “vaša čaša već zna vam usta”, “vrh strele već pozna svoj cilj”. Upravo to je temelj nekih zabluda koje vladaju o Slobodnoj Volji i slično. Ne možete imati Slobodnu Volju ukoliko vi niste nešto što je Slobodno od Vibracija. Čim ste sami po sebi Vibracija kako možete biti Slobodni od istih?
Stoga, ono što vam određena Učenja ili Učitelji govore o tzv. Slobodnoj Volji je samo pogrešna interpretacija onih koji vas uče, ili pogrešno shvatanje sa njihove strane. To nije kompletno Učenje.
Ne mogu reći čak ni da je Svijesnost oslobođena Vibracije, tako da ne mogu reći da ste slobodni ni onda kada ste Svijesni Sebe, a pod tim mislim na Budno Stanje ili Treće Stanje Svijesti. Tek razumijevanjem Istinske Prirode ili SamoOslobođenjem bivate Oslobođeni od djelovanja Vibracija, ali i ovo je djelomična istina, jer čim se ispoljite moraćete koristiti Vibraciju, ali to sada nije naša tema, već ovo moramo spustiti na “zemlju”, tj. na mogućnost Razumijevanja te korištenja u Praksi.

Sada, pogledajte oko sebe. Ono što Percepirate je splet Vibracija koje primate Čulima. Svijet koji Percepirate ne mora biti i najčešće nije takvim kakvim ga vidite. Vi vidite svijet koji su vam prenijela Čula i do vas, tj. do određenog Centra u Mozgu, dolazi putem Vibracije Nervnog Sistema. Kada se taj put Vibracija od Spoljašnjeg ka Unutrašnjem presretne Svijesnom Intencijom dobijate mogućnost da promjenite Kvalitet Vibracije ili da putem određenih Vibracija dobijete dovoljno Energije koja će biti iskorištena za Unutrašnji Razvoj ali i kao Hrana Svijesti. Upravo to je takozvana TAJNA Tantričke Sadhane, tj. jedna od njih, ali Tajna koje se mnogi boje jer umanjuje mogućnost djelovanja na vas.
To je i Tajna Transformacije pomoću koje mjenjate Kvalitet Svijesti koju imate u Viši Kvalitet a samim tim i vaš Život se mjenja.
To je ono što Gurđijev naziva Transformacijom Utisaka. A Tantrici Transformacijom Čovjekove ograničene Prirode u Neograničenu Prirodu Apsoluta.

Kada ste pogledali oko sebe vidjeli ste određeni Svijet Vibracija, boja, oblika, ispunjene Forme, zvuka, mirisa, svijet suptilnih Tanmatri, ili ti suptilnu formu Elemenata (Tattvi). Ta suptilna Forma unutar Svijeta su Vibracije koje primate svojim Čulima i Nervnim Sistemom. Ali ako su naočare koje na očima imate narandžaste boje onda je Svijet Narandžast, zar ne?
Drugim riječima, Svijet koji ste upravo Percepirali biće ispunjen vašim Kvalitetom Uma ili Ličnosti, ili Vibracijom koja je unutar vas temeljna.
Svijet Spolja je Svijet koji ne možemo na direktan način mjenjati. Ali mjenjanjem Unutrašnjeg Svijeta ili Vibracija mjenjamo Svijet oko sebe.
Sada, zatvorite na trenutak oči i skoncentrišite se na određenu Tačku unutar Sebe koju osjećate kao Svijesno Prisustvo. Pustite da vas to ispuni. Neka cijelo oblik Tijela bude ispunjen tim Osjećajem. Ako vam je to teško, proizvedite u sebi neki drugi Fin Osjećaj, Osjećaj Radosti, Ljubavi prema nekom i slično i ispunite Tjelesno obličje tim Osjećajem ili Vibracijom.
Sada, otvorite oči. Pogledajte Svijet sa tim Osjećajem i Vibracijom.
Šta se desilo sa Svijetom? Kakve sada Vibracije od Svijeta primate?
Sada, ako možete, uđite u Svijesnost bez da tu Svijesnost vežete za neki Oblik ili Formu. Prosto BUDITE Svijest i posmatrajte Svijet što duže možete bez Unutrašnje Reakcije na njega, bez da dopustite Asocijacijama da vam tumače taj Svijet. Onoliko koliko budete mogli oduprite se tumačenju Svijeta Unutrašnjim Asocijacijama.
Ukoliko budete mogli da pređete Svijesnost prosječnog čovjeka od nekih 40-tak sekundi i dođete barem do dvije minute, koliko toliko, tada ćete vidjeti kako Svijet oko vas ispoljava određene Boje koje zrače iz svakog predmeta ili Objekta s kojim ste okruženi. Primjetićete ljude i njihovo zračenje ili njihove Vibracije. No, nećete dugo moći ostati u tome, ali biće vam dovoljan primjer da znate šta pričam i kako je svijet oko vas i unutar vas ispunjen suptilnim Vibracijama.

Cilj Rada na Sebi je Transformacija i Transcedencija. A da bi se to desilo potrebno je primjeniti Ideje koje Rad nudi u Cilj svog Oslobođenja.
Naš Um je zbir Vibracija. Te Vibracije uređuju Unutrašnji Svijet u skladu sa djelovanjem Triju Sila (sada možete početi povezivati tekstove koje ovdje imate prilike čitati i uviđati povezanost Informacija koje vam se daju). U skladu sa Trima Silama ili Gunama u nama se bude Vibracije koje one proizvode svojim Djelovanjem. Svijesnošću i Radom na Sebi imate mogućnost da se priklonite (najpreciznije rečeno) određenom Djelovanju Guna unutar vas i da promjenite Vibracije koje imate ili koje jeste te samim tim u Svijetu oko vas Svjedočite drugačijim Vibracijama od onih koje ste do sada imali. Svijet će vam se vratiti kao Ogledalo Vibracije koje šaljete i vi ćete u sebi doživjeti isto to Ogledalo samog Svijeta.
Ne mogu vam otkrivati sve Tajne, ali ovo je jedna od suština Ezoteričnih Učenja bilo koje forme, sa bilo kojeg mjesta da ona dolaze.

Kada se vaš Um usmjeri ka Beskonačnom kroz Sadhanu koju radite vi proizvodite određene Vibracije koje su namjenjene postizanju Cilja same Sadhane. Cilj same Sadhane je Sjedinjenje sa Apsolutom, tj. Sjedinjenje sa Istinskom Prirodom.
Tantrička Tehnika Meditacije unutar sebe podrazumijeva nekoliko bitnih dijelova koji imaju za Cilj podešavanje Vibracije vašeg Uma i Ograničene Svijesti sa Vibracijama Najviše Svijesti.
Ali to ću jasnije dotaći u sljedećem tekstu o Meditaciji i Tehnici Meditacije.
Za sada to nije cilj sa ovim tekstom da opišem.
Imajte na Umu da ono s čim se Um poistovjeti to postaje njegova Vibracija, on preuzima taj Oblik ili Formu. Na isti način Poistovjećen Um sa Unutrašnjim Procesima preslikava Oblik i Formu ili Vibraciju na Svijet oko vas. To je Ogledalo Spoljašnje-Unutrašnjeg Svijeta.
Ukoliko ovo imate na Umu, ukoliko se ovog Sjećate moći ćete svjedočiti određenim Promjenama ako pokušate da ovo svakodnevno primjenite u Praksi.
To je ujedno i tzv. Tajna Meditacije i Svijesnosti.
No, najbitnije da ovo sami za sebe potvrdite u svom ličnom iskustvu.
Znači, sve što čitate, čujete ili dobijete kao Informaciju primjenite to i potvrdite u svom Ličnom Iskustvu, tada to postaje vaše lično Znanje i daje vam mogućnost promjene.
Sve je Vibracija. Svi Zakoni su Vibracija. Ako ovo znate i primjenite omogućit ćete si promjenu.

Namaskar

Oglasi