Kad je Atman slobodan od svih objekata, tj. slobodan od unutrašnje identifikacije, tada ga zovemo Paramatman. Sve dok Sadhaka održava dualistične misli, on će govoriti da je Sadhana proces u kojem Atman postaje Paramatman.
Ali da li su oni dva odvojena entiteta? Naravno da nisu. Jiivatman, koji je sputan Samskarama, kreće se univerzalnim valom kao subjekt od rođenja do smrti. I ne postiže najviše probuđenje i njegovu izvornu formu. Međutim on postaje Paramatman u momentu eliminacije svih Samskara kroz svoju Sadhanu i napora kao Individue. Nijedna razlika ne ostaje između Atmana i Paramatmana osim onih koji su uzrokovane Samskarama.

***

Svaki ograničeni objekt je preobražen (transformisan) uticajem, vremena, prostora i bića, tj. pati zbog posljedica, ali Satya nije pod promjenama  koje nastaju u vremenu, prostoru i biću. (Satya je ekvivalent riječi Paramatman. Satya znači ono što ostaje nepromjenjivo).

***

U odnosu da se bude Slobodan od bilo kakvih objekata čovjek mora proći specijalan proces. Tamo gdje je objekt ne postoji osjećaj Brahman. Čovječanstvo u cijelosti mora doći pod uticaj određene Discipline u odnosu na Slobodu od objekata (unutrašnjih ili spoljašnjih). Ta Disciplina zove se Sadhana.

***

“Um sam po sebi uzrok je svih ograničenja ali i oslobođenja samog Čovjeka.” – Shastra
Otuda, Um je iza svih aktivnosti, bilo da ih usmjeravamo prema svijetu ili prema Brahmanu. Nijedna akcija nije moguca bez Uma. Um ima bezgranični potencijal i ono što kontroliše te neograničene sposobnosti je sama Sadhana.

***

Ne možemo simultano biti aktivni u Svijetu (biti usmjereni na postizanje ciljeva u svijetu) i meditirati na Brahaman. Nemoguće je da jedna strana čovjeka ostaje ograničena sa strašću, bijesom, pohlepom, itd. i sa druge strane radimo Sadhanu za Sjedinjenje sa Brahmanom. Um mora biti žrtvovan zbog Sadhane Sjedinjenja sa Brahmanom.

***

Možemo praktikovati Sadhanu praktikovanjem Strogosti (obuzdavanja) u bilo kojoj situaciji da se nađemo. Jedina stvar koja je potrebna za praktikovanje Sadhane je žudnja za njom.

***

“Sam Atman je mjesto prosvijetljenja. On je sredstvo ukoliko ga slušamo, mislimo na njega i meditiramo na to. Svu Unutrašnju svijetlost ćete dobiti meditacijom na to. Nakon što neko Spozna Atmana, ništa ne ostaje što bi trebalo biti postignuto.” – Yajinavalkya

***

Čvor u Srcu Čovjeka biva uništen jednom kada se Čovjek ujedini sa Brahmanom, uzrokom svih uzroka. Sve reakcije prošlih akcija bivaju uništene.

***

Sadhana se može praktikovati kod kuće, unutar porodice, od porodičnih ljudi i nije neophodno da neko uzme Sannyasu. Istinsko značenje riječi Sannyasa je “predan (predodređen) Istini”.

***

Ostaće samo jedan, Univerzalni “vi”, koji će zaboraviti samog sebe u miru spokojstva, miran i spokojan, u zanosu Svijesnosti i u svetom dodiru Najvišeg Blaženstva.

***

U ovom Stanju (Stanju Sjedinjenja), nema ograničenih objekata koji mogu obojati tvoj Um. Nalaziš se izvan svih formi i boja koje ga mogu obojati. Tada ćeš biti u mogućnosti dati Ispravan odgovor, Ispravno Djelovanje, bilo kojem ograničenom biću ili objektu kada dođeš u kontakt sa njima. Dati ispravan odgovor ispoljenju Brahmana u obliku tvog oca služeći mu i davajući mu pažnju radi njegovog ugođaja ili davajući ispravan odgovor ispoljenju Brahmana u obliku Zemlje kultivirajući je i povećavajući njeno bogatstvo. Ako daš takav Ispravan odgovor ili Djelovanje različitim objektima, oni neće biti u mogućnosti da degradiraju tvoj Um. Ovo se naziva Istinsko Odricanje, Istinska Nevezanost.

***

Činitelj nekog akta je sam Um. Prije nego što učini neko djelo, čovjek misli o njemu i i misli bivaju manifestvovane kao odgovarajuća vibracija ili senzacija u njegovom Umu. Ova Mentalna Vibracija biva transformirana u akciju u spoljašnjem svijetu. Tj. kada nakon razmišljanja o djelovanju, ruke i noge počnu da se kreću, i akcija biva završena i to u Tantri zovemo Djelom ili Kriyom.
Vibracija postoji u Umu ili Suptilnijem nivou i djelo postoji u oboma, na grubom i suptilnom nivou i sve Vibracije koje postoje ne moraju obavezno biti transformisane u djelo. No, gdje god da je određeno djelo također postoji određena misao. Zbog toga kažemo da je Karma psiho-fizička.
Ljudska bića ne mogu da postoje ni jednog trenutka bez da djeluju kroz neko određeno djelovanje. Spasenje znači vječno oslobođenje upravo od Karme. Postoje četri vrste karme. Prve tri vrste pripadaju psiho-fizičkom, tj. fizičkom i mentalnom, ali četvrta vrsta je potpuno unutrašnja. Izvorište prve tri vrste je u mentalnoj vibraciji i one uzimaju oblik u fizičkoj manifestaciji. Izvorište Karme je u prostoru Uma.

***

Četvrta vrsta Karme, Adhyatma Karma, je s druge strane potpuno unutar domena Bića i odnosi se na Biće.

***

Podsticaj Adhyatma Karme dolazi od Bića i taj podsticaj postaje operativan u mentalnom okruženju. Um koji izvodi Sadhanu također uništava Karmu u prostoru Bića. Zbog toga, ultimativni Cilj mentalne Sadhane leži u prostoru Bića.

***

Kada izvodite određeno djelovanje sa ideacijom da služite Najviše (u Tantričkim Učenjima to se predaje Narayani), ne postoji mogućnost arogancije ili strasti ili umišljenosti ili sujete koji mogu nagristi vaš Um.

***

Kada sve što radite predate Narayani (Najvišem), vaše ruke i noge nisu više vaše one su Njegove, i služenjem Njemu sa tim rukama i nogama On se igra sa samim sobom, On služi sam sebi.

***

Radeći sa ideacijom Brahmana (Svijest, Svijesnost) postepeno ćete biti u mogućnosti da percepirate Brahmana u svemu oko sebe.

***

Gdje nema Ljubavi tamo ne može biti potpune predaje sebe Najvišem i stoga Karma uzima svoj udio.

***

Tamo gdje je arogancija osjećaja “ja”, posljedica počinje da postoji sa akcijom. Gdje je “ja” onaj koji čini isto to “ja” je onaj kojem se dešava posljedica. U Odvajanju “ja” od akcije na način da on nije taj koji čini omogućuje se i preskakanje posljedice. U Nevezanoj, Neidentifikovanoj, akciji ne postoji ograničenje na posljedicu jer što god da čovjek čini on to predaje Brahmanu, i stoga, posljedica određene akcije također pripada Brahmanu. Drugim riječima, oboje, i akcija i reakcija pripadaju Paramatmi. Stoga morate sebe predati kao istrument Narayana (Najvišeg) i činiti ono što činite sa unutrašnjim i spoljašnjim Nevezivanjem.

Madhyamachara Tantra

Oglasi