Svaki čovjek naučen je da Svrhu života traži u ograničenom, u ispoljenom koje je prolazno i nema neki čvrst temelj. Kada čovjek krene na Put on upravo radi istu tu grešku, temeljeći svoj Put na prolaznom, na ograničenom, na svakodnevnom, pokušavajući svoj svakodnevni život i svoje svakodnevne projekcije da unese u nešto što ne može sadržavati te projekcije i ograničeno, nešto što mora biti toga oslobođeno.
Oslanjajući se na pogrešene temelje, ne mjenjajući svoj pristup njemu samom kao i Putu, čovjek očekuje da dostigne Cilj koji je i sam Projekcija očekivanja, nadanja, strahova, ograničenog Uma. Teško je dostići Cilj i onom koji je ovo shvatio, a nemoguće je onom koji projektuje Put na osnovu svakodnevnog života.
Temelj Unutrašnjeg Rada mora biti nešto sasvim drugo. Nešto što nije ograničeno, nešto što nema promjene, niti je dostupno promjeni ili djelovanju Prakrti. Sasvim je normalno da čovjek ne može da potpuno odbaci sve manifestacije Prakrti u svom životu koje se ispoljavaju Impresijama koje prenosimo, koje određuju način na koji živimo spoljašnji život.
Čovjek je ubjeđen da su te Impresije upravo on sam, da je to njegovo, i samim tim onemogućen je da bilo šta postigne. Otuda ako Učenje nema odgovarajuću Filozofiju koja može da se protumači na Teoretski način koji će omogućiti Praktičnu Primjenu, nije moguće postići bilo šta od Ciljeva koje stavljate ispred sebe.

I Filozofija, i Teorija i Praksa moraju jedno drugo da podržavaju. Bez toga nema kretanja, bez toga nema bilo kakvog Postignuća.
Često puta čujem kod različitih ljudi omalovažavanje jednog od tog troga. Tzv. Praktičari omalovažavaju Filozofiju, Filozofi Teoriju, Teoretičari Praksu i Filozofiju i ko zna koja još kombinacija. Upravo to je Um koji je ograničen Impresijom ili Vasanom, Vritijem (različite sklonosti, fizičko-psihičke sklonosti) i našom Identifikacijom, Vezanošću za manifestaciju Energije (njeno kretanje).
Na sličan način ljudi su skloni razdvajanju (Ispravnije rečeno oni nisu skloni, već je to djelovanje Uspavane Svijesti ili Haotične Energije unutar njih s kojom su poistovjećeni) različitih grana pristupa Sebi. Prije svega mi nismo samo Svijest, jer se ona ispoljava u mnogim aspektima u nama. Kroz fizičko, kroz psihičko i spiritualno (svijest kao svjedok). Stoga moramo sebi prići na kompletan način ukoliko želimo da izmjenimo bilo šta ili da postignemo određene Ciljeve koje smo stavili ispred sebe.
Kao što znate, ukoliko se svakodnevno ne sjetite Cilja koji želite postići, ukoliko svakodnevno ne radite svoju Praksu (Sadhanu), ukoliko to nije dovedeno pod Svijesnu Intenciju i pojačano Emocijom ili drugim riječima ukoliko u nama nema onog što nazivamo Devocijom, Bhaktijem (ali ispravno razumljeno ne onako kako se inače to predstavlja) nema kretanja ka Cilju, a samim tim ni Dostignuća.

Ovdje ste jer su vaše Impresije koje ste skupili življenjem ili životima prije ili ponavljanjem ovog života upravo takve kakav sada život vodite. Ovo nije kruženje Svijesti, kako se inače to pojašnjava, koja ima ko zna kakve Ciljeve. Ovo je zarobljena Svijest koja je Vezana Manifestacijom Prakrti, koja je Identifikovana sa formom i oblikom Uma (ispoljenja impresija na tzv. svijesnoj bazi). Otuda potreba za Oslobođenjem. No, isto tako ukoliko unutar čovjeka nema jasnoće što je to što mu se desilo, na koji način ga to zarobljava, zašto tome robuje i slično, on ne može da se Oslobodi jer neće vidjeti a ni upoznati “svoje neprijatelje”.
Nekoliko puta do sada sam se upoznao sa dosta naprednim individuama koje pripadaju određenim Stazama i koji su zanemarili neke dijelove sebe, ili nisu u dovoljnoj mjeri osvijestili ono što se u njima nalazi a postigli su neke rezultate unutar svog ličnog Rada. Ono što je bilo evidentno je da je većina imala određene Devijacije koje su nastale od potisnutog ili neosviještenog materijala u njima. Sve tehnike koje se davaju imaju svoju dvostruku namjenu. Jedna od njih je da čovjeka podignu u viša stanja, a druga namjena im je da iz podsvijesti, iz Nesvjesnog u Svijesno, izvuku materijal ili utiske i impresije koji se moraju osvijestiti. Ukoliko nešto unutar nas ostane neosviješteno,  postoji velika mogućnost da će pod djelovanjem Energije koja se podešava po Stanju Svijesti biti ojačano i prosto nećemo imati bilo kakvu mogućnost da održimo Svijest u pozadini tih unutrašnjih zbivanja što će rezultirati i određenim, tzv. djelovanjem, ili akcijom.
To se najčešće dešava pod djelovanjem određenih tehnika tipa Pranayama ili Kriya koje se trenutno daju i koje su popularne u svijetu oko nas. Pranayame u nama pojačavaju sve na što naiđu, ali i izbacuju u svijesni dio uma ono što je duboko potisnuto. Ako nemamo Svijesnog Entiteta u pozadini mi smo Identifikovani sa onim što je prosto samo određena tvar, supstanca, pokretanje Prakrti unutar nas i to postaje naša psihička i fizička akcija.

Tantra, ako je potpuna i Autentična, mora u sebi sadržavati i Filozofiju i Teoriju i Praksu, ali Praksa ne znači samo sjedenje u meditaciji, ili rad sa nekom Pranayamom ili koncentracija ili tome slično. Praksa znači primjena Filozofije koja je pretočena u Teoriju u svakodnevnim okolnostima, ali i ono što omogućuje upotrebu teoretsko-filozofskog znanja ili informacija u našim svakodnevnim životnim okolnostima. Svaka Praksa ili Sadhana je određeni Napor koji se ulaže i koji proizvodi Trenje koje omogućava razvoj Svijesti.

Tantra kaže da Rad na Sebi mora uključivati Jnanu, Bhakti i Karmu. I ovo jako fino zvuči mistično orijentisanim umovima, ali nema nikakve koristi ako ovo nije prevedeno na teoriju koja nam omoguće praktičnu upotrebu.
Jnana označava Intelekt. Bhakti označava Emociju. Karma označava Djelatnost, Djelovanje, Akciju ili Fizičku Manifestaciju
.
Znanje i Informacije koje imamo moraju služiti svrsi Cilja koji smo si postavili u Unutrašnjem Radu. Emocija mora biti usmjerena kao Unutrašnje Gorivo koje nas tjera u određenom smijeru, ili Cilju  koji smo ispred sebe stavili. Fizička Manifestacija mora biti u skladu sa ovo dvoje i moramo ŽIVJETI ono što Znamo i ono što Osjećamo (ka čemu smo Emotivno Usmjereni – Cilj).
Morate biti sposobni ovo troje manifestvovati u svom Životu i tek tada možete postići ono što ste sebi zadali kao Cilj.

Primjer:
Obratite pažnju na koji način ste hodali danas. Na koji način su se dešavali pokreti tijela. Uvidjećete da su oni uvijek bili u skladu sa određenim Stanjem Svijesti. Stanje Svijesti manifestvovano je mentalno-emotivnom akcijom ili kretanjem Prakrti unutar nas. To znači da je naša Svijest uspavana ako je sve bilo mehaničko i nesvjesno.
Sada napravite suprotno. Unesite Pažnju koja nastaje na Intelektualnom Centru usmjerenjem Mentalne Svijesti na pokrete i Unutrašnjost.
Probajte se kretati sa pažnjom i sviješću da se krećete. Obratite pažnju na krupnije pokrete, pa onda na one suptilnije, ali UVIJEK sa Pažnjom.
Uvidite kakva je razlika, u čemu je razlika, što se zbiva sa pokretima, da li postoji manje pokreta u odrađivanju određene radnje i slično.
Sada, unesite Emociju u to sve.
Emocija se unosi na način da ili OSJETITE EMOTIVNO ŽELJU da budete SVIJESNI svakog pokreta ili drugi način, da OSJETITE DEVOCIJU ili da je sve oko vas ISPUNJENO APSOLUTOM, ali da to ŽIVO osjetite.
Šta se dešava sa pokretom, sa fizičkim?
Sada se u tom Stanju ispoljavajte na ovom planu, u vašem Svakodnevnim Životu. Razgovoru sa ljudima, kretanju, poslu koji radite.
Na taj način trebate prići Unutrašnjem Radu. Svi Centri na kojima se ispoljavamo moraju biti Usklađeni.

Ako vaša Meditacija ili rad sa Pranayamom ili nečim sličnim nije na ovaj način odrađena onda neće ni biti nekog učinka.
Intelekt treba da podržava Emotivno Usmjerenje i tada se dešava Fizička Akcija koje je Ispravna, koja odražava vas same ili vašu Prirodu, ili vašu Svijest.

Kada se usmjerimo na Ideju da je sve oko nas Apsolut, da je sve Manifestacija Apsoluta (a ovo ima tačno svoju svrhu) i OSJETIMO to u sebi naša Akcija će biti primjerena.

[U ovom Stanju (Stanju Sjedinjenja), nema ograničenih objekata koji mogu obojati tvoj Um. Nalaziš se izvan svih formi i boja koje ga mogu obojati. Tada ćeš biti u mogućnosti dati Ispravan odgovor, Ispravno Djelovanje (Akciju), bilo kojem ograničenom biću ili objektu kada dođeš u kontakt sa njima. Dati ispravan odgovor ispoljenju Brahmana u obliku tvog oca služeći mu i davajući mu pažnju radi njegovog ugođaja ili davajući ispravan odgovor ispoljenju Brahmana u obliku Zemlje kultivirajući je i povećavajući njeno bogatstvo. Ako daš takav Ispravan odgovor ili Djelovanje različitim objektima, oni neće biti u mogućnosti da degradiraju tvoj Um. Ovo se naziva Istinsko Odricanje, Istinska Nevezanost.] – Tantrički Spis

Intelekt služi da Ispravne Ideje koje je dobio Filozofijom pretoči u Teoriju koja može da se Praktično Ispolji. Emocija služi da nas Emotivno napuni, omogući Gorivo koje će nas pokretati u Smijeru Ideje koju Intelekt daje. Akcija koja se dešava shodno tome, Manifestacija koja se dešava shodno tome, ispravna je i odražava Stanje Svijesti koje smo dostignuli.
Upravo u tome je “tajna nad tajnama”. Ako na taj način prilazite Unutrašnjem Radu koji mora biti svakodnevan i koji uključuje trenutke Meditacije ili Usmjerenosti na Objekt Meditacije što dovodi do određenog Sjedinjenja u nekoj mjeri i primjene Znanja koje prati Emotivno Usmjerenje (ili Devocija)  ka Cilju svoje potrage uskoro ćete primjetiti Unutrašnji Napredak, jasnoću koja se manifestuje promjenom mjesta Percepcije u vama iz ograničenog Bića u Neograničenu Svijest.

Kroz takvu Svijesnost razvija se Nevezanost, ili De-Identifikacija prema Spoljašnjem, ali to ne znači i Neodgovornost kao što mnogi misle. Kada smo iznutra Odvojeni od igre Sila Prakrti koje su i izvan nas i unutar nas, svako Djelovanje ili Akcija koju preduzimamo ili na koju Odgovaramo u skladu sa Zakonom Karme bivaju prožete Sviješću koja ne stvara nove Akcija-Reakcija odnose, situacije, ograničenja.

Vezanošću za Unutrašnji Pokret ili djelovanje Sila unutar nas mi stvaramo stanje Poistovjećivanja koje je uvijek određena Reakcija na sljed Zbivanja ili Akcije koja je povezana sa izvornom Akcijom koja je stvorila Impresije ili uzrokovala Rađanje. Vraćanjem i osveštavanjem unutrašnjeg prostora u kojem se dešava Vezivanje čovjek upotrebom Ideja Učenja postepeno mjenja svoju poziciju, mjenja svoju tačku Percepcije iz ograničenog sagledavanja situacija i sebe samog u Oslobođeno i Nevezano Viđenje Stvarnosti bez daljnjeg ili novog uplitanja. To mora postati kao “navika”, Nov način susretanja sa Unutrašnjom i Spoljašnjom Stvarnošću.
Na taj način Filozofija, Teorija i Praksa dobivaju svoje puno Značenje i Svrhu.

Na kraju sve je pod uticajem Prakrti, čak i bilo koji Rad na Sebi, sem najdubljeg Svjedočenja. Kako u Um ubacujemo Ideje o kojim Tantra priča, Filozofiju o kojoj govori, Teoriju koja nam omogućuje Praktičnu Primjenu mi mjenjamo Impresije, Vasane koje stvaraju nova ograničenja. Iako mogu reći da su i te Impresije svojevrsna Ograničenja, ali Ograničenja koja postepeno Oslobađaju, što im je i Cilj.
Tantra je Nauka koja Oslobađa Um od robovanja, od zatvora, od intercije i tromosti. Ona je nauka koja u sebi sadrži strahovitu lepezu različitog Djelovanja kroz poznavanje Kosmologije ali i samog Čovjeka. Jer Kosmologija i Priroda Čovjeka su u sadejstvu, duboko povezane i samo na taj način možemo da se Oslobodimo Zatvora u kojem se nalazimo.
Um koji je Vezan, Identifikovan sa Procesima koji se u njemu dešavaju, koji nije osviješten i prepoznat kao Um koji nije naš, je Zatvor u kojem se nalazimo. Ako smo njime Identifikovani, Poistovjećeni onda smo upravo to mi.
Nevezivanjem za njega činimo prvi korak u svom Oslobođenju jer više ne uzimamo Utočište ili Temelj na Prakrti već na onom što je prirodno Temelj, Purusi, Svijesti.
Nevezanošću, Ne-identifikacijom se nalazimo u drugim dijelovima sebe, nalazimo utočište na drugom Temelju koji je Temelj svog Ispoljenja, samim tim i Prakrti. Upravo sa ovim počinjemo sagledavati život na drugačiji način, počinjemo u zbivanjima da uviđamo njihov Temelj koji nije od samog zbivanja. Temeljeći se na Svjesnosti počinjemo da prirodno Ispoljavamo Dharmu, da prirodno Ispoljavamo Autentičnu Svijest. Um tada postaje alat koji sprovodi Višu Volju i Namjeru u skladu sa Prirodom Svijesti. Čovjek nije Vezan, već Nevezano posmatra Manifestaciju kakva god da jeste i u njoj uviđa upravo isti Temelj iz kojeg i Djeluje. Na taj način sve što dođe u Svijesno biva Osviješteno i sagledano na Ispravan način.

Tantra kao Učenje ima za Cilj dovesti Čovjeka do tog Temelja, do Istinske Autentičnosti koja je ispoljena kroz njegovu Prirodu, njegovo Izvorište i Manifestvovati to Stanje u ovu ravan omogućavajući drugima da se Oslobode, omogućavajući Evoluciju u skladu sa Najvišom Sviješću, omogućavajući Manifestaciju Više Razine na ovoj.
To postaje Istinski Cilj svakog Čovjeka u Tantričkom Učenju. Tada to postaje Istinski Cilj svake jedinke koja se Budno Ispoljava i Djelujući na druge u skladu sa Dharmom takav Čovjek mjenja Svijet i Svijest Čovječanstva.

Namaskar

Oglasi