Kada govorimo o Tri Sile Stvaranja ili kada želimo da primjenimo znanje o Prakrti – ispoljenoj prirodi Stvaranja u grubom prevodu ili o Sili Kreiranja ili preciznije o Kosmičkoj Operativnoj Sili – moramo poznavati Djelovanje ili Atribute Sile Kreiranja. Nedavno sam pisao nešto o Tri Sile ili Sili Akcije ili Sili Otpora ili Sili Ravnoteže (Neutralnoj Sili) sa jednog određenog aspekta koji možemo primjetiti u našem slučaju, svakodnevnom životu. No, Tri Sile djeluju na svakom Svijetu na svoj određen način, u određenim kombinacijama sa Svijetom iznad njih, što u Kreaciji Univerzuma znači da su Sile te koje kreiraju cijeli univerzum i da Sile koje su bliže Apsolutu nisu toliko ograničavajuće kao u našem slučaju, na našoj Planeti ili dijelu Univerzuma u kojem se nalazimo.
Shodno tome, ako se sada na trenutak ograničimo na naše Mjesto i Vrijeme, možemo reći da je Čovjek i Priroda oko njega – biljke, životinje, minerali, kamenje, itd. – pod kontrolom Triju Sila koja se u Tantri nazivaju Gune. Gune označavaju Atribut, Funkciju, Osobinu, ali svi ovi prijevodi nisu do kraja ispravni, no bolje nemamo. U Tantri su poznate kao Sattva: Ravnoteža, Rajah (Rajas): Akcija i Tamah (Tamas): Statičnost, Otpor, Pasivnost.
Prakrti ili kako to neko prevodi Priroda (Energija, Zakon) – što je jako loš prevod, jer ona predstavlja Kosmičku Operativnu Silu –  je sastavljena upravo od Tri Sile, ili Sattve, Rajah i Tamah Gune. Cijeli Univerzum ispoljen je uz pomoć ovih Triju Sila, ili Prakrti. Svaki aspekt Ispoljenja Univerzuma je pod kontrolom Triju Guna (Sila). Svaki aspekt koji nastaje u daljnjem Kreiranju ili tzv. Evoluciji Univerzuma ograničen je dodatnim Silama, tj. Tri Sile iz Svijeta koji je iznad plus Tri Sile iz Kreiranog Svijeta, i tako dalje.
U našem slučaju, u skladu sa Zrakom Kreiranja, nad nama vlada 48 Sila ili kako se to predstavlja 48 Zakona koji se ispoljavaju na ovom dijelu Univerzuma ili Svijeta 48.

Purusa ili Svijest u sebi ne sadrži ispoljenje Triju Sila, samim tim Ona nema Manifestacije. Ispoljeni Univerzum ili Saguna Brahman je ispoljenje Triju Guna. Unutar same Svijesti Tri Sile su u potpunoj Ravnoteži stoga i nema Stvaranja. Da bi postojalo Stvaranje Tri Sile moraju izaći iz Ravnoteže što rezultira Stvaranjem Univerzuma. Znači, nije Svijest Kreator Univerzuma već je Kreator Operativni Princip Svijesti ili Prakrti. Svijest uvijek ostaje kao Svjedok, kao Temelj unutar kojeg se dešava određena Kreacija Univerzuma (ovdje čak možemo pričati o milionima Univerzuma – nešto slično o čemu govori Kvantna Fizika).
Kada je Svijest dominantna, tj. kada je Svijest potpuno osviještena – da to kažem uslovno govoreći – tada nema ispoljenja Triju Sila, one su u potpunoj Ravnoteži što znači da one ne mogu da Kreiraju.

Gune možemo još prevesti kao Ograničavajuća svojstva, Ograničavajuće Veze, što znači da je Svijest samim tim ograničena, vezana ispoljenjem i nema riječi o Svijesti koja je u potpunosti Svijesna Sebe, te je ona uvezana u određene forme i objekte Ispoljenja Triju Sila.
Kada je Prakrti u Ravnoteži, tj. kada su Sile u Ravnoteži, ne postoji Osjećaj Ja, ili Znanje o Ja ili Ja Jesam Osjećaj – Individualnoj Svijesti – niti postoji bilo kakva psihička vibracija ili aktivnost
. Kada je Svijest pod ograničavajućim svojstvom Prakrti – preciznije kada u njoj djeluje Sattva Guna – pojavljuje se Osjećaj Ja ili Znanje o sebi. Tako možemo reći da bilo gdje da postoji djelovanje Guna unutar Prakrti pojavljuje se Individualna Svijest ili Osjećaj Ja ili Znanje o sebi. Bez djelovanja Prakrti i Sattva Gune nema ni osjećaja zasebnog sopstva, ili Individualne Svijesti.
Drugim riječima Budno Stanje kao Stanje Svijesti jeste Djelovanje Guna. Objektivna Svijest ili Četvrto Stanje Svijesti – Turiya – označava Ravnotežu Guna i Svijest koja je ponovo Sjedinjena sa Sobom, Purusa.
Djelovanjem Sattva Gune (Neutralne Sile) unutar Prakrti ili Dharmom Sattva Gune Univerzalna Svijest ili Purusa postaje ograničena i pojavljuje se osjećaj Ja Jesam.

Sada ako ovo spustimo na Svijet u kojem mi živimo, i koji je ispoljenje velike gustoće Zakona, ali koji djeluje u skladu sa Tri Gune ili Tri Sile, znajući da je naš osjećaj Ja Jesam ili Osjećaj Ja – Individualnosti – proizvod Neutralne Sile ili Sattva Gune tada možemo da razumijemo zašto je teško ući u Budno Stanje, ili održati Osjećaj Ja Jesam. Razlog tome je što svoj svijet možemo podjeliti u Tri Sile, ali svaka od tih Sila sadrži Sile iz prethodnog Svijeta, što znači da Neutralna Sila unutar sebe posjeduje nekoliko dodatnih Sila gornjih Svijetova i čovjek ne osjeća Sebe ili je to Sebe pod raznim uplivima i Djelovanjima Guna iz gornjih Svijetova, što se manifestuje kao Um koji poznajemo, ograničen, tup, pasivan, u jakom sukobu. Um koji imamo i s kojim smo Identifikovani građen je u skladu sa Svijetom u kojem se nalazimo, tj. to nije naš Um, to je Um koji je ispunjen sa 48 Sila, uslovno govoreći, tj. 48 Zakona koji djeluju u skladu sa Svijetom u kojem se nalazimo.

Nijedna Guna ne djeluje zasebno, već u kombinaciji sa ostalim Gunama. Tako čim se pojavljuje Sattva Guna u tom momentu pojavljuju se i Rajah i Tamah Guna, ako posmatramo sa Gornje Strane Stvaranja. No, ako posmatramo sa našeg stanovišta, što je svojevrsna Manifestacija ili Reakcija Nižeg Svijeta u odnosu na Viši, tada govorimo o dominantnoj Guni koja svojim Djelovanjem Stvara ostale Gune.
Kada Djeluje Tamahguna rezultat je statičnost, pasivnost, tromost, tupost, otpor
i ona u odnosu na sebe kreira ostale Gune. Kada Djeluje Rajahguna rezultat je akcija, reakcija, aktivnost, usmjerenje i ona u odnosu na sebe kreira ostale Gune. Tamah ili Rajah Guna automatski stvaraju svoju suprotnost. Znači Tamah stvara Rajah i Rajah stvara Tamah. U skladu sa tim, ili u skladu sa Ispoljenjem Univerzuma mora postojati i Osjećaj Ja te možemo govoriti i o stvaranju Sattvagune u momentu Djelovanja bilo koje od druge dvije Gune. Sada ne govorimo o Kvaliteti Osjećaja Ja Jesam, ali sasvim je logično, ako čovjek nije Osvješten da ni njegov Osjećaj Ja Jesam ne može biti ispravan ili Istinski ako je pod Djelovanjem jedne od ovih Guna, tj. ako se njegov život upravlja Djelovanjem jedne od druge dvije Gune.

Karakteristika Sattvagune ili Neutralne Sile je Znanje o Egzistenciji a u sebi nosi sreću i osjećaj olakšanja. Rajahgunu karakteriše djelovanje koje drži Osjećaj “ja” zauzetim a Tamahgunu karakteriše određeni rezultat Djelovanja Akcije ili uživanje u rezultatima Djelovanja Rajahgune.
Treba dodati da Sattvaguna ne donosi inerciju kako to mnogi misle, jer inercija je rezultat Tamahgune. Inercija znači određeni “mir” smrti, ne uravnoteženost Znanja. Svako Djelovanje u sebi sadrži određenu aktivnost Rajahgune i Tamahgune koje su u određenom sadejstvu, možemo reći i u određenom sukobu koji rezultira određenom situacijom.
Sve dok je dominantna Rajahguna postoji određeni prosjaj Sattvagune, tj. određeno postojanje koje osjećamo kao “ja” ili ograničeno “ja”, koje nastaje trenjem Rajah-a i Tamah-a u kojem preovladava Rajah. No kada se desi da prevagne Tamahguna, kada je Rajah istrošen – kada je određena Akcija završena i više nema potencijal Akcije – dešava se određeno stvrdnjavanje i nastupa Otpor ili Smrt.
Recimo sve dok traje određeno Trenje između Akcije i Otpora postoji kretanje u kojem individualno “ja” uživa plodove identifikacije ili kako bi se to reklo laički, uživa plodove svog Djelovanja. Čovjek se rađa i živi određeni život pod jakim djelovanjem Rajahgune i kada to Djelovanje počinje da slabi, on ulazi u tzv. starost. U momentu kada više nema Djelovanja Rajahgune dešava se umiranje, Tamahguna je pojačana. Stalna borba između Rajah-a i Tamah-a unutar određenog života rezultira onim što smatramo “našim životom”, zbog Identifikacije Svijesti sa Prakrti, ili možemo reći da Trenje Rajahgune i Tamahgune drži ograničenu Svijest pod Identifikacijom i osjećanjem da ona živi, da ona postoji. No to Trenje, tj. unutar tog Trenja možemo identifikovati Rajahgunu kao glavnu, kao pokretačku i ona je uvijek u određenom “sukobu”, Trenju sa Tamahgunom. Taj sukob, borba, Trenje između te dvije Gune Identifikuje Čovjekov osjećaj Postojanja izražen kao “ja” te kažemo da se čovjek bori da živi, da djeluje i tome slično. Naš Život od tih nekih, recimo, 80 godina podjeljen je na Tri Perioda u skladu sa Gunama. U Trećem dijelu Života unutar Života počinje preovladavati Tamahguna. I Čovjek ulazi u određeni odmor, olakšanje, inerciju, smanjenu aktivnost. (Ovo sve pričam sa laičkog načina gledanja na Život i Stvaranje). To znači da se u njemu pojačava Tamahguna koja postepeno dovodi do zgušnjavanja, tj. umiranja.
To u Tantri nazivaju Trenjem između Kreatora i Razarača, Kreiranja i Razaranja, Vishnua i Shive.

Um je stvoren uticajem Prakrti nad Purusom. Karakteristika Uma je kretanje, mišljenje, emocija. Kada Um kreće da se ispoljava ka grubljem i biva Identifikovan sa materijalnim objektima, proces se naziva Mentalnim Umanjenjem ili Mentalnim Smanjenjem (Odbijanjem) ili Saincara Kriya. Kada se Um obrne i krene od materijalnog ka Suptilnijem i na kraju se stopi sa Kosmičkim osjećajem Ja taj proces nazivamo Mentalna Atrakcija ili Mentalno Privlačenje ili Pratisaincara.
Saincara je princip vođen Tamahgunom, Pratisaincara je princip vođen Sattvagunom
. Saincara stvara statički osjećaj ili statično “ja”, a Pratisaincara stvara Kosmički Osjećaj ili Kosmičko Ja.

Purusa (Apsolut, Izvorna Svijest) nije dodirnut privlačenjem ili odbijanjem, Purusa je Nirguna Brahman.

“Postoji samo Najviši Brahman i nijedan drugi Entitet. On kontroliše ovaj Svijet putem Njegove Prakrti i u vrijeme Anihilacije Univerzuma (Uništavanja, Poništenja Univerzuma), cijela Kreacija se ponovo stapa s Njim. On uvlači Sam Sebe i Svoj stvoreni Univerzum.”

Entitet koji poznajemo kao Brahman naziva se Neuništiva Svijest ili Aksara-Purusa jer on nikada ne degradira iz samog sebe ili iz svog položaja. On je Nedodirnut i nepogrešiv. Tokom Privlačenja ili Odbijanja dio Puruse koji se Manifestuje poznat je pod nazivom Prolazni Entitet, Kratkotrajni Entitet (Ksar Purusa).

Tantra kaže:
“Ovaj Univerzum je forma Devii ili Prakrti. Sve što je ispoljeno ili vidljivo u Univerzumu se sastoji od Devii. Klanjam se ovoj Boginji (Devii) koja preuzima sliku Univerzuma, kao Majci Univerzuma.”

Cijeli Univerzum kreacija je Sila Kreiranja ili Guna unutar Prakrti. Um koji poznajemo je pod Djelovanjem ovih Sila ili Prakrti, no dio u nama koji uvijek Svjedoči poznat kao Svijest ili Atman neuništiv je i on je Nukleus samog Brahmana. Unutar te Svijesti djeluju Tri Gune i jedna od njih, Sattvaguna stvara individualni osjećaj “ja” koji imamo kao ljudska bića, ali ograničeni osjećaj “ja”. Sam Osjećaj “ja” pojavljuje se sa Rođenjem i nestaje Smrću, ono što ostaje jeste Atman, Svijest koja nije uslovljena Stvaranjem i Razaranjem kao Nukleus Apsoluta.
Sve dok je Čovjek Identifikovan sa svojim Umom on ne može da bude Oslobođen
, tj. Svijest koja je Izvorna Priroda Čovjeka, Djelovanjem Prakrti u nama – kao i u slučaju Univerzuma – biva opčinjena sa Kreiranjem ili Djelovanjem Energije i samim tim ne upoznaje sebe, tj. Um se ne vraća u Izvorno Stanje.

Ako sada to stavimo u svakodnevni Rad koji moramo da radimo i koji nas izbavlja iz kruga Samskare ili kruga Vječnog Vraćanja, možemo reći da je Um koji imamo Kreiran djelovanjem Triju Sila koje nisu u Ravnoteži. Svaka naša Akcija u pozadini ima Reakciju, ali i svaka Reakcija u pozadini ima Akciju, s kojima je Individualna Svijest ili Osjećaj Ja Jesam Identifikovan. Osjećaj Ja Jesam koji potiče iz Djelovanja Neutralne Sile biva opčinjen sa Akcijom i Reakcijom, te sa njima Indentifikovan on ne zna za sebe, tj. ne poznaje sam sebe, Ja Jesam.
Svijesnost Situacija, kao i unutrašnjih Reakcija ili Akcija, pojačava svijesnost kroz osjećaj Ja Jesam, koji je Ispoljeni Brahman u Unutrašnjem Univerzumu. Neispoljeni Brahman je Četvrto Stanje Svijesti ili Izvorna Svijest koja je kao Prostor – Univerzum – koji omogućuje Djelovanje i Ispoljenje unutar njega.
Kada Čovjek dostigne Stanje Sjedinjenja kroz svoju Sadhanu (Rad na Sebi) u njemu prestaje Djelovanje Triju Sila, tj. one ulaze u Ravnotežu i samim tim prestaju sva ispoljenja koja poznajemo kao Unutrašnju Akciju i Reakciju, te se čovjek nalazi u Nirvikalpa Samadhiju, Probuđen je. Ili da budem precizan u nepreciznim riječima, Nirvikalpa Samadhi (Samadhi bez kvaliteta – guna) jeste određeno “iskustvo”, ali možemo ga nazvati i Stanjem. Ukoliko Čovjek ostane određeni period u tom Stanju, kako Učenje kaže preko 21 dan neprekidno, on se potpuno stapa sa Nirguna Brahmanom i nastupa smrt tijela i uma.

Sa ovim vam postaje jasno zašto je nemoguće biti neprekidno u Povišenom Stanju Svijesti ili Budnosti, jer bi to bilo svojevrsno negiranje Guna ili Sila, one ne bi mogle da djeluju, što je nemoguće. No, ukoliko Čovjek putem Svijesnosti – ili Ja Jesam osjećaja na koji se može vezati u Radu kroz vid Svijesti o samom Sebi – prilazi svakodnevnom životu, Unutrašnjim zbivanjima i Spoljašnjim situacijama, on pojačava Sattvagunu koja je svojevrsna Neutralna Sila Akcije i Reakcije, Stvaranja i Destrukcije unutar nas. Samim tim dovođenjem sebe u Ravnotežu on prepoznaje svoju Izvornu Svijest kao Samog Sebe i shvata da je sve što se unutar njega zbiva omogućeno ovom Sviješću, te da je on ta Svijest, sam Nukleus Apsoluta, Njegovo Jezgro.

Mnogi se pitaju zašto je ovo potrebno znati?
Odgovor je jednostavan. Ukoliko ne poznajemo Sebe i Kosmologiju mnogi procesi nam ostaju nepoznati i Sile vladaju nad nama jer ih ne poznajemo. Te Sile smatramo Sobom, tj. Identifikovani smo njima. Ukoliko želimo da se Oslobodimo iz Ograničenja, Ograničenog Sopstva, moramo znati kako ono funkcioniše. Sjetite se, Izvorna Tantrička Praksa podučava da Tantra mora da u sebi ima Tri Kvalitete. Jnanu (Znanje), Bhakti (Predanost) i Karma (Djelovanje), što omogućava Čovjeku da se Oslobodi. Čovjek u Izvornoj Prirodi je sama Svijest unutar koje se dešava Kreiranje u skladu sa Prakrti koja se ispoljava putem Tri Gune ili Tri Sile. Svaka od tih Sila može biti izvorište ograničenog Osjećaja sebe ili “ja” koje svojim Djelovanjem zarobljavaju ili Uspavljuju Svijest, koja biva Uspavana Identifikacijom Ograničenog “ja” sa igrom Energije ili Prakrti. Upoznavanjem počinjemo da shvatamo što ovaj svijet znači i shvatamo što znači kada Tantra kaže da je i Prakrti kreacija Same Svijesti, što nam omogućuje mnogo bolje praktikovanje Sadhane u kojoj prepoznajemo ispoljenje Prakrti kao samu Svijest, što nas gura u Svijesnost samog Sebe.

Tantra je prečica, ali ujedno i Hod po oštrici mača (nekada se kaže “hod po rubu žileta, oštrici žileta). Da bi ste hodali ovim Putem morate ga poznavati, morate znati kako se Ispoljava Svijest, šta znači Zakon ili Sila ili Energija, njihovu uvezanost a to se može spoznati na način poznavanja Kosmologije ili Unutrašnjeg Ispoljenja Sila. No, ne možete znati Sebe ukoliko niste uporedili Dio i Cijelinu. Tantra je Nauka koja omogućuje to Znanje i samim tim omogućuje Oslobođenje.

Naravno, ovo što sam ovdje opisao samo je dio Kompletnog Znanja o Ispoljenju, o Prakrti, Gunama, Kreiranju, Razaranju, Purusi, itd. Ovo nije ni jedan posto Znanja koje Tantrik treba da ima i poznaje, što mu omogućuje Djelovanje ali i Oslobođenje. Tantra govori da čovjek mora biti Cjelovit, a Cjelovit čovjek nema samo jedan Centar ili ne ispoljava se samo putem jedne Sile, već mora kontrolisati i poznavati kompletno Ispoljenje i Sebe. Tantra je Ezoterično Učenje i većina Učenja koju poznajete od yoge pa na dalje, potiče iz ove Nauke. No, ona je sama toliko Široka i Moćna da ne može da stane u te odvojene ogranke Tantre, ali zato oni mogu da stanu u nju.
No, upravo zbog toga što mnoge stvari iz ovog Učenja nisu javne, niti jasno izrečene postoji niz manipulacija, niz prevara pod krinkom Tantre, s kojim su ljudi prevareni i iskorišteni od tzv. “znalaca”. Zbog toga svako ko ide ovim Putem mora da se upozna što je moguće više sa Naukom Tantre, što je i Cilj ovog Bloga.

Namaskar

Oglasi