U prošlom tekstu rekao sam nekoliko različitih Ideja, ili stvari povezanih sa Unutrašnjim Putem ka Sebi. Sve one povezane su sa našim Unutrašnjim Svijetom, Unutrašnjom Stvarnošću koju živimo ili bolje je reći, koja nam se dešava, u koju smo gurnuti životom koji vodimo, okruženjem u kojem se nalazimo, sudbinom i proviđenjem, ali i Zakonom Slučajnosti koji postaje sve slabiji kako je čovjek okrenutiji ka Sebi i svojoj Unutrašnjoj Evoluciji.
Ništa Spolja ne može biti povezano sa nama ukoliko isto to ne postoji unutar nas i samim tim spaja nas sa Spoljašnjim i uzrokuje tu uvezanost koja definiše naš život.
Tantra definiše čovjeka kao određeni Spoj Kosmičkih Sila i Zakona koji se manifestuju i u Mikro i u Makrokosmosu na isti način, sem u srazmjeri ispoljenja tih Sila i Zakona. Te Sile i Zakoni simbolično su prikazani simbolima Boginja i Bogova, Demona ili nekim geometrijskim oblicima kao što su Mandale ili Yantre.
Cilj ti Simbola jeste ukazivanje na određene Energije koje se u čovjeku nalaze samim tim jer je on Manifestacija Univerzuma u minijaturi, no isto tako kaže da su to samo pojave na koje trebaju da obraćaju pažnju samo oni koji još nisu zreli da se suoče sa Ultimativnom Stvarnošću koja je izrečena kroz Izreku “Sve je ispoljenje Najviše Svijesti, Stvarnosti ili Brahmana”. Ali ta izreka pogrešno je razumljena od mnogih koji se kite nazivom “Tantrik” i koji je upotrebljavaju kao izgovor i Opravdanje za ludosti koje rade. Ova izreka u sebi sadrži niz nivoa koji djeluje kao Jedan i koji traže jako dobro poznavanje Kosmologije kao i ljudskog Uma i njegovog funkcionisanja.

Rekao sam da se Put može definisati kao najkraća linija koja je moguća za određenog čovjeka od tačke na kojoj se sada nalazi i tačke ka kojoj stremi i koja je njegova Istinska Priroda. Isto tako Puteva ima raznih upravo koliko i naših Motiva i Ciljeva kamo želimo da dođemo i putujemo, ali nije sve tako jednostavno kako se čini na prvi pogled.
Određene zablude koje vladaju čovjekom onemogućuju ga da Uvidi činjenicu šta on to jeste u ovom trenutku, šta ga čini, od čega je građen, šta to znači “biti čovjek”, kamo to vodi, odakle dolazi, koji je Cilj toga i slično.
A jedna od najjačih zabluda jeste zabluda o Slobodnoj Volji i Slobodi Izbora.

U riječi “slobodna volja” ili “sloboda izbora” mislite li da slova i njihov poredak imaju tzv. Slobodnu Volju da budu gdje hoće a da opet ispolje to što znači riječ u kojoj se nalaze?
Mislite li da riječ “dnosboal lojav” znači Slobodna Volja ako slova u toj riječi ne sljede određena pravila?
Naravno da ne. Ona postaje sve samo ne ono što je sada, tj. ono što poznajemo kroz poredak slova u toj riječi i tumačimo na određen način.
Na isti način, mislite li da čovjek može imati Slobodnu Volju ili Slobodu izbora ovakav kakav jeste, nepouzdan, nesvjestan, reaktivan, negativan, posesivan, ponosan, sujetan, itd.?
Vjerujem da mislite da ne može i dobro mislite. Koja bi to Inteligencija dala Uslovljenom Čovjeku Slobodnu Volju koja može da uništi sve oko sebe, koja može da manifestuje određene Zakone u ovoj ravni, koja može da u skladu sa njim nanese više štete nego koristi?

Slobodna Volja, taj ugodni san robova okolnosti, moguća je samo kod čovjeka koji je u punom smislu te riječi ČOVJEK. A i tamo nije takva kakvom si je inače predstavljamo.

Spomenuh ovo sa Slobodnom Voljom sa određenim Ciljem koji sada mogu jasnije predstaviti a da ga razumijete u određenoj mjeri a tiče se Unutrašnjeg Puta.
Ako možemo shvatiti ovo što je rečeno o Slobodnoj Volji onda vjerujem da se u vama rađa jedno pitanje koje je vezano za ovu temu: Možemo li mi onda izabrati Put kojim ćemo se kretati? Ako nemamo Slobodu izbora i Slobodnu Volju da li je onda Put kojim se krećem moj izbor ili mi je i on nametnut?

Uvidjeti odgovore na ova pitanja znači direktno istraživanje Stvarnosti koju živimo i koja nam se dešava. Ne mogu vam reći sve odgovore jer to neće biti vaš Uvid. Stoga ih sami morate naći.
Put je određena Manifestacija Sila i Zakona koji su povezani sa određenim Razinama Energija i Svijesti koje djeluju kroz čovjeka ili prirodne Zakone na ovoj razini i koji ispoljavaju svoju Volju u skladu sa Univerzalnim Zakonima sa kojima se mi možemo uskladiti u nekoj mjeri i sprovesti ih kroz sebe. Na taj način mi kažemo da smo na nekom Putu, dok u stvari mi samo sprovodimo Sile i Zakone Višeg Reda u ovoj manifestaciji. Kretanje Putem znači kretanje u skladu sa tim Zakonima i Silama Višeg Reda i njihova Manifestacija kroz ovo Tijelo i Um. Ovo je Ograničena Istina kada je riječ o Manifestaciji Puta ili kretanje Putem ka Sebi. U prošlom tekstu napisao sam neka pitanja na koja mi tražimo Odgovore i koji nas usmjeravaju na to što nazivamo Putem, odgovor na njih daje odgovor i na ovo što sam ovdje rekao. Znati što to jesmo u svojoj prirodi, znati odakle dolazimo, kamo idemo i što je to što smo mi daje odgovore na pitanja o Putu, Slobodnoj Volji, Slobodi Izbora koja ovdje u ovom tekstu pominjemo. Ti Odgovori daju mnoštvo drugih Odgovora, ali sada nam oni nisu bitni.

Svaki dio unutar nas dolazi sa određene Razine Zakona i Sila i manifestuje se kroz nas, tj. mi smo sama ta manifestacija. Put ka Sebi je izražen u mnogim Svetim Spisima, tako u bibliji on je izražen jednim stihom koji kaže da moramo da sprovedemo Njegovu Volju, da se s njom uskladimo. Upravo taj Stih govori o ovom što sam ovdje napisao. Mi uvijek sprovodimo Sile i Zakone, znali to ili ne. Samim tim Put je samo određeno sprovođenje Sila na ovoj razini kroz sljeđenje samog Puta i Rada na Sebi koji nas vodi u dublje dijelove nas kojih smo sada nesvijesni. Sam Posmatrač ili Svijedok je ispoljenje određenih Sila i tačno se zna kojih i kojoj razini te Sile pripadaju.
Idilični prikaz toga kako se inače prikazuje unutar Spiritualnosti je samo idilični prikaz i ništa više. On nema nikakve veze sa stvarnošću. Rečeno je mnogo puta da način na koji sebi predstavljamo Svijet, Svijest, Univerzum, Boga i slično, nema nikakve veze sa stvarnošću toga i da je to sama Iluzija, Maya.
Kada Tantra kaže da je nešto iluzija u skladu sa određenom razinom samog Učenja onda ona upravo priča o tome. Svijet koji vidimo i doživljavamo iluzija je i iza njega postoji Objektivna Stvarnost, ali ona je skrivena velom koji onemogućava Ne-Iniciranim ili Nezrelim (bolja riječ) da ga vide. Kada bi Nezreo Čovjek vidio Objektivni Svijet, Razumio ga, doživio bi najblaže slom živaca. Jer to ni u kom slučaju ne odgovara predstavi koju on ima o tome. Stoga, taj Svijet skriven je od pogleda Nezrelih.
Čak i oni koji su Zreli imaju velikih problema sa prihvatanjem i suočavanjem sa Objektivnim Svijetom i to suočavanje traje nekoliko godina kako bi se sistem Uma i Tijela pripremio za to.

Tantra kaže da mi nismo odvojeni od Istinskog Sebe, i to isto tako ima određenu razinu Razumijevanja. Istinsko Sebe nema nikakve veze sa predstavom koju imamo o Istinkom Sebi, i tu nema nikakvog “sebe”. Ona odmah nadovezuje da je naša Priroda (Istinsko Sebe) upravo sama Priroda Apsoluta ili Brahmana dajući odgovore onima koji su došli do te razine Razumijevanja i samim tim obezbjeđujući njihov daljnji Rad ali i određenu sigurnost u tom Radu, kako bi se Nervni Sistem prilagodio onom što sljedi iza toga.
Kada čovjek krene Stazom i nazove se Učenikom, tj. Čovjekom koji je krenuo u Potragu za samim sobom, on ima niz predstava o Putu, o Stvarnosti, o Bogu, o svemu i svačemu. Vremenom te predstave moraju da se unište kako bi on bio sposoban da se Kucne sa Stvarnošću, tj. kako bi mogao da se suoči sa Objektivnim Stanjem. Sva ikonografija Tantre i drugih učenja pokazuje tu Stvarnost na niz različitih načina koje mi mistifikujemo i ne razumijemo, ali zato ugrađujemo u sebe i stvaramo određene Utiske ili Impresije koje nas otvaraju određenim Dijelovanjima Viših Razina Zakona i Sila. Na isti način, Ubjeđenje koje nastaje u početku, informacijom da je naša Istinska Priroda Priroda Apsoluta ili Univerzuma, omogućuje nam da primamo određene Impresije koje nas otvaraju Djelovanju Višeg Reda Zakona i Sila te na taj način mi se krećemo Stazom koju nazivamo Naš Put.
Ezoterična Nauka nema idilične predstave o Putu jer ga ona razumije u Cijelosti, stoga ona većinu ljudi ili odbija ili im se ona prezentuje na određen mistično-infantilni način u skladu sa njihovom zrelošću i Nivoom Svijesti.

Um koji definišemo kao “sebe” u sebi sadrži nekoliko različitih Dimenzija ispoljenja Sila koje dolaze sa raznih razina Svijesti  sa kojima smo povezani samim postojanjem. No, ukoliko u nama nema dovoljno Impresija koje omogućuju kontakt sa Višim Redom Zakona ne može doći ni do interesovanja za Unutrašnji napredak ili kretanje ka nekom Putu ka Sebi. Ta ideja izražena je isto tako u S. Spisima. I sada mi na pamet pada jedna izreka Buddhe: “Idite i govorite ljudima o Nirvani (Probuđenju). Jer ako nikada za to ne čuju neće ni imati šansu da krenu tom stazom.” – slobodna interpretacija izreke.

Put ka Sebi sadrži nekoliko razina i oni koji su na Putu te razine ispod mogu da vide svojim ličnim primjerom. Prilazni Put sastoji se od znakova, simbola, priča, ideja, koncepata, interesovanja, djelovanja određenih Uticaja religije i spiritualnosti ili ideja koje pripadaju Višem Redu Zakona ali veoma prilagođenih i ograničenih i koje omogućavaju čovjeku određeno skladištenje, da tako kažem, Supstance koja se Kristališe u njemu i polako ga privlači sve više i više ka Putu. Unutar njega postoji niz interesovanja koje on kao čovjek ima i koji određuju Put kojim će da ide. Put nije naš izbor, jer mi ne možemo naći niti izabrati nešto što ne poznajemo ili što u nekoj mjeri nam nije jasno. On nam se dešava na određen način i svi mogu reći da su Put našli “sasvim slučajno”, izvan svoje volje ili namjere.
Isto tako način Putovanja nije Slobodan Izbor i on je određen, i upravo tu se krije jedna fina zamka kojoj svi podlegnemo ukoliko nema nekog ko Razumije Put i ne usmjeri nas dalje. Otuda potreba za Majstorom.
Čovjek sam za sebe ne može izabrati ISPRAVAN PUT.
To je zabluda, iluzija u koju mnogi vjeruju i misle da sami mogu da idu Putem.
Razumijeti Put znači proći njime.
I sada već možemo Put definisati mnogo ispravnije.
Put je kretanje određenog spleta Zakona i Sila koji su manifestvovani u vidu onog što nazivamo “sobom” i koji nas vodi u skladu sa Manifestacijom izvorištu samog Puta.
Jednostavnije rečeno, Put je u skladu sa onim što mi jesmo kada se sumira kompletno naše Postojanje od najdublje srži Bića pa do Uma i materijalne stvarnosti koju živimo.

Sada u tom svijetlu, da spomenem ponovo dio Tantričkog Učenja da mi nismo nikada odvojeni od Istinskog Sebe – što znači da iako imamo ovakav Um i Tijelo koje imamo, stvarnost koju živimo na ovoj razini je upravo ispoljenje onog što u sebi krijemo i ne vidimo a povezano je sa najdubljim ispoljenjem Individualnosti koju mislimo da imamo.
Nama se ne može desiti nikakva druga Stvarnost od one koju već u sebi imamo i koja se ispoljava. Stoga, odkuda Slobodna Volja ili Sloboda Izbora?

Kako hodamo Stazom tako se naš osjećaj nas samih ili Postojanje prosuptiljuje i mjenja tačku Percepcije iz koje dolazi i mi kažemo da se mijenja naše Stanje Svijesti. U Stvarnosti ne mjenja se Stanje Svijesti, već naša Percepcija. Tačka iz koje Percepiramo mjenja svoju poziciju te to mi percepiramo kao Unutrašnji Napredak, Kretanje Putem, povišenje Razine Svijesti ili tome slično.
Imamo niz pozicija koje možemo da zauzmemo u skladu sa Manifestacijom Impresija koje živimo i nazivamo sobom. Kada Učenje daje određena Usmjerenja ili Ideje, Koncepte ono u stvari pokušava da nam da određeni način pogleda na stvari koji je perceptivno drugačiji od dotadašnjeg. Što skupljanjem novih Impresija omogućava nam drugačije shvatanje i Razumijevanje i samim tim Kretanje Stazom ili Putem ka Sebi.

Upravo zadnji dio prošlog teksta daje određene Odgovore u skladu sa našim Razumijevanjem koje je kod svakog drugačije i svako će to razumijeti na svoj način, tj. u skladu sa Razinom Svijesti koju ima ili tačnije rečeno tačkom Percepcije u razini Svijesti koja se u njemu manifestuje.
Otuda da nešto takvo kao Put ne postoji i da nema gdje da se Putuje, kao i ostali dijelovi tog teksta. Sa naše razine, Umne ograničenosti i Uslovljenosti postoji Put i Putovanje, ali sa Razine Sveukupnosti ili Cjelovitosti gdje to možemo da Putujemo? Kamo to možemo da se krećemo sem u samom sebi? Ko ili Šta se kreće ili Ko ili Šta jesmo?

Postoji samo Stvarnost koja se ispoljava u samoj Sebi i ta Stvarnost smo mi sami. Mjenjanje Stvarnosti ili mjenjanje položaja iz koje je percepiramo nazivamo Putem. Put stoga uvijek je Ispoljenje nas Samih u našoj Cjelovitosti koja sada može biti ograničena i uslovljena ali upravo tim Putem ona sama sebe razograničava, oduslovljuje, oslobađa.

Stoga mogu za kraj ovog dijela reći ponovo definiciju Tantre koja bi sada mogla biti mnogo Razumljivija: Tantra je način ili metod koji oslobađa Uslovljenu Svijest ili Um od stanja Tuposti, Inertnosti, Ljenosti i čovjeka vraća u njegovo Izvorno Stanje koje je sam Apsolut ili Brahman.
Mi nismo ništa manje do ispoljenje same Vrhunske Stvarnosti i samim tim nikada nismo od nje ni odvojeni. No, Razumijevanje toga i Unutrašnji Put ka tome nazivamo Putem ka Sebi.
Put ka Sebi nije ništa drugo do oslobađanje od svega onog što nas drži Uspavanima, Uslovljenima, Ograničenima, Tromima, Intertnima, Nesvjesnima. Put je Oslobađanje Izvorne Svijesti koja je Neograničena, Slobodna, Neizreciva od zatvora u kojem se nalazimo a koji je opet upravo ta Neograničena, Slobodna i Neizreciva Svijest koja mi Jesmo.

Namaskar

Oglasi