Kada pričamo o Putu, zapamtite, uvijek pričamo o nečemu što ima određeno Kretanje od jedne do druge tačke. U tu svrhu moramo znati da određeno kretanje pada pod Zakone Vremena koji određuju način na koji se stvari u Prostoru kreću ka određenoj razini pokrenuti sa nižih ili viših Razina na kojima su svojevremeno bile. Vrijeme je materijalno kao i sve ostalo i može da se mjeri na svim Razinama. Određene zablude vladaju Principom Vremena i pogrešno su tumačene sa stanovišta Ograničenog Uma ili Uslovljenosti kojoj robujemo. Ne postoji nešto kao Vječnost. Jer bi to značilo odsustvo Vremena. A sve ISPOLJENO mora imati svoj Prostor i Vrijeme koji nisu razdvojeni. No, postoji određena razlika u razinama ispoljenja Vremena. Tako da Vrijeme na razini Astrala ili Planeta ima svoj način ispoljenja koji je isti kao i za nas, ali u odnosu Razmjere tj. mjesta sa kojeg posmatramo Vrijeme na nekom drugom višem ili nižem mjestu, postoji razlika. Kada idemo dalje od Astrala, preko Mentala pa do Kauzala mi kažemo da je Vrijeme na Kauzalu Vječno Sada.
Da li je, ili samo mislite da jeste?
Svaki dio Univerzuma ograničen je Prostorom i Vremenom, stoga ono što osjećamo kao Vječno Sada, samo je pomicanje Vremena koje je jako sporo sa naše Razine gledišta.

Isti je slučaj pogrešnog razumijevanja Spiritualnosti. Mislimo da Duh ne možemo izmjeriti, da on nema težinu, mjeru, način kretanja, gustoću. No, ne postoji takvo što kao nematerijalnost, ali postoji vibratorno viša ili gustoćom suptilnija razina materije koja je temelj određene niže gustoće ili vibracije. U našem Univerzumu, Ispoljenom Univerzumu, sve je Materijalno i ograničeno Vremenom. Energija je samo naziv za vibratorno bržu ili gustoćom suptilniju materijalnost. Stoga, Unutrašnja Nauka mora da ima odgovore na većinu pitanja koja većinu drugih u Religiji i Spiritualnosti ostavlja sa “metalno-mističnim ukusom u ustima”. Ezoterično je Nauka kao i bilo šta drugo. Druga je stvar što je veoma malo ljudi Razumije. Ali to nema veze sa Ezoteričnim.

Put je kretanje određenog Objekta sa određene Tačke u Prostoru i Vremenu do druge Tačke koja može biti u istom Prostoru i Vremenu, ali i ne mora biti – opet sa različitih tačaka gledanja na Stvarnost. Ne smijete zaboraviti Relativnost Doživljenog. No, tu se ne zaustavlja misterija Puta ka Sebi. Uopšte što to znači Put ka Sebi?
Znači li to da ste nekada bili udaljeni od Sebe ili ima neko drugo značenje? Što je to uopšte Sebe, koje Sebe, gdje se to Sebe nalazi?
Mnogo pitanja i mnogo mistično-infantilnih odgovora tzv. gurua i majstora.

Prije svega problematika Puta, da tako kažem, leži upravo u tome što je ogromna manipulacija Znanjem, koje bih prije svega nazvao Neznanje i “lovljenje u mutnom”, pa čak i onih koji sebe nazivaju vrhunskim majstorima. No, sada to nije tema.
Kamo to Putujemo, odakle, kamo idemo, što smo to mi, što je Svijest, što je Ograničeno Sopstvo (Jiva), što su Zakoni i slično, pitanja su koja morate znati i morate znati odgovore na njih. Mistično je zato što niko ni  ne proučava to sa stanovišta Ezoterične Nauke, već sa Spiritualne pretpostavke i Ubjeđenja. Čak i sam Put je samo Ubjeđenje, Ideja.
Jer Čovjek je u isto vrijeme ispoljen na nekoliko razina Postojanja, ali ih nije svijestan, već je tačkom presjeka u Razini koju mora da riješi za daljnje kretanje ka Cilju kojem svijesno ili nesvijesno teži. Isto tako, ideja da neko ili nešto želi da se vi Probudite je samo fina, sentimentalna ideja koja nema nikakve osnove. Ona postoji jer ste zagledani u površinu onih koji vam govore o Putu, Spiritualnosti, Religiji ili čemu već.
Ako vi sami ne znate zašto želite da se Probudite i što to uopšte može da znači, onda ni oni koji vas vode nisu dužni da vam daju odgovore. Previše ste “mlaki”. Vi u stvari ne želite igdje da stignete sem da se prilagodite izazovima koji su vam prejaki i ne znate neki drugi način njihovog riješenja. A takvih je, čak i u Ezoteričnom, previše. Jedan ili dva od stotine ljudi u Ezoteričnom ide dalje, jer samo taj jedan ili dva su jasni. Ostali su zalutali. Ali i oni imaju svoju svrhu ali i mogućnost da nakon nekoliko ponovljenih, vremenom i prostorom ograničenih pokušaja, dođu do onog što sada imaju samo jedno ili dvoje.

Previše je ograničenja za ono što želite da postignete da bi ste sebi dopustili mistično-infantilna ispoljenja neke spiritualnosti ili čak i Ezoterične Nauke. Put nije u tome. Put je Jasan, Direktan, zna se kamo on vodi, zna se šta on traži od vas, zna se cijena Puta, zna se Cilj Puta, način na koji se na njemu kreće ili napreduje. Ako to ne znate to je vaš problem, ali upravo i usmjerenje da saznate.

Tantra isto kao i sva druga Učenja u zavisnosti da li pripada Religioznom, Spiritualnom ili Ezoteričnom karakteru nudi niz odgovora. I sve je manje mistična kako ste na višem nivou.
Tantra je zbir određenih simbola, savjeta, načina koji dolaze sa određene Razine i čiji je Cilj omogućavanje razvoja unutar jako ograničenog vremena i prostora i samim tim ona nudi niz Praktičnih načina koje trebaju čovjeku omogućiti njegov Unutrašnji Razvoj. Mene sada ne zanimaju Ritualno-Tehnički načini Tantre kao Nauke, niti Religiozno-Spiritualni načini ispoljenja ovog Učenja.
Samaya Tantra je potpuno UNUTRAŠNJI ili EZOTERIČNI PRISTUP Tantričkom Učenju koje pojašnjava Unutrašnje Zakone i Sile koji su povezani sa DIREKTNIM Putem ka Samom Sebi sa najkraćom Putanjom Puta unutar Prostora i Vremena. Ona radi sa ljudima koji su već Razumijeli skoro cijeli Put i jasno znaju kamo idu, koji je Cilj Unutrašnjeg Razvoja. Ali najveći naglasak je upravo na tome da oni idu KA UZROKU svog Ispoljenja koje imaju ili u kojem se nalaze. Otuda i ovaj naziv Bloga.
Riječ “Samaya” ima nekoliko prevoda, ali najdirektniji prevod jeste: “Ja Sam sa Tobom”. Drugi prevodi te riječi idu od “središte samog središta”, “cijelost ili potpunost”, “vrijeme”, “ugovor”, “doktrina”, “dolazak do uzročnog razumijevanja”, “posmatranje, svjedočenje”, itd.
Meditacija i Rad Samaya Škola fokusiran je na Agja Chakru i orijentisan je ka Razvoju Nadija (Brahma Nadi) koji vode ka Sahasrari. Praksa je suptilna i vodi samoj Uzročnosti i Cijelovitom Razvoju Čovjeka do samog Oslobođenja od Zakona i Sila koje vladaju ovim Prostorom i Vremenom pa čak i onim iznad ovog. Oslobođenje ili Rad od Agje do Sahasrare sastoji se od pročišćenja Samskara i Vasana sa Razumijevanjem i unošenjem Istinskog Znanja i Direktnog Uvida u ljudsku Prirodu i Prirodu Univerzuma kroz Praktičnu Primjenu određenih dijelova Učenja.

Put je, dakle, Direktni Smijer Unutrašnjeg Razvoja Potencijala Čovjeka ka njegovim Višim Potencijalima i Mogućnostima koje on ima u svom Unutrašnjem Nasljeđu. Drugim riječima, Put je način kretanja, staza kretanja koja vodi od određene tačke u kojoj smo zarobljeni ili u kojoj smo Vezani, koja je vibratorno sporija, ka Razini samog Uzroka, koja je vibratorno najbrža, i njom vlada manji broj Zakona i Sila. Ili još jednostavnije, Put je Direktno Kretanje ka samom izvorištu Osjećaja Postojanja koje svaki Čovjek (ali i svako biće u univerzumu) osjeća u sebi, te mjenjanje Ograničene ili Uslovljene Percepcije Percepcijom koja je Oslobođena Ograničenja Uslovljenog i Ograničenog Sopstva, tzv. Individualnosti.

Put može biti bilo šta. Ali on je uvijek vezan za Vrijeme i Prostor ali i Cilj koji se želi postići. Stoga postoji niz Puteva koji su prilagođeni različitim Namjerama onih koji Putuju Putem.
Kada kažemo da smo na Stazi ili Putu to može imati nekoliko različitih dimenzija, Razina. Ovdje ne mislim da pokrivam sve te dimenzije i načine, već se ograničavam na Put ka Samom Sebi u srži te riječi, onom što mi stvarno Jesmo. Samim tim ne negiram ostale Puteve, niti mi je namjera, već izražavam određenu Namjeru kako bi se određeni ljudi mogli prepoznati u ovom, specifičnom načinu Rada na Sebi koji ide najdirektnije koliko je to moguće, bez prevelikog skretanja na “stanice” koje nam izgledaju privlačne.

Put ka Sebi znači Direktno kretanje, najkraćom mogućom linijom ka Cilju koji je označen riječju Sobom.
“Sebe” u ovom konceptu označava našu Istinsku Prirodu koja je ispoljena najčistijim i Oslobođenim Osjećajem Ja ili Ja Jesam Osjećajem, ili Osjećajem najdublje Prisutnosti u samom sebi. Ali ne smijemo zaboraviti da je to jedno pojašnjenje i da tu nije kraj Puta. Ja Jesam Osjećaj je samo ona razina koju možemo pojasniti određenim pojmovima koje mogu razumijeti određeni ljudi. Iza tog Osjećaja nastupa određena Prostornost koju nije moguće definisati riječima na taj način da svi imaju iste Asocijacije na njih. Stoga taj dio definišemo kao Objektivno Stanje ili Stanje Sjedinjenja Svijesti sa svojim Izvorištem u kojem nema nikakvog osjećaja Individualnosti kakvog sada osjećamo ili kakvog osjećamo na nivou Budnosti ili Osjećaja Ja Jesam. Najbliže rečeno to je Sjedinjenje Posmatrača, Posmatranog i Procesa Posmatranja, ali to je samo dijelomično tačno, jer tu nema ni Posmatrača, ni Posmatranog, već samo Radnje, Procesa koji se prepoznaje, koji Postoji kao određena Prostornost u kojoj nema središa iz kojeg bi nastala određena Percepcija.
Znači ima nekoliko različitih dimenzija riječi “Sebe”. Tako na najnižoj dimenziji to “sebe” definisano je Procesima u nama, tj. našim Umom, njegovim dijelovima, Osobinama, Funkcijama, onim s čim smo Ograničeni i Uslovljeni, Tjelesnošću, Emocijama, Mislima, Osjetima i slično.
U našem slučaju, ova riječ se definiše shodno različitim potrebama Unutrašnjeg Rada i može imati još poneke dodatke, tipa Sebe kao više Ja, sebe kao proces Uma, sebe kao Posmatrača, Sebe kao Ja Jesam, Sebe kao Biće što znači sebe koje uključuje od malog prsta na nozi pa do samog Kauzalnog Tijela. Ali sve se to definiše shodno Unutrašnjem Radu i pojašnjenjima koja se davaju.

Stoga kada se kaže u Tantri da mi nikada nismo ni odvojeni od Istinskog Sebe, misli se jedno, ali ima niz značenja i pojašnjenja koja se davaju shodno razini na kojoj se radi. Mi nismo nikada bili odvojeni od Sebe, ali smo zaboravili to Sebe, Uspavani smo, nalazimo se na Mjestu u Sebi koji ne uključuje Znanje o Istinskom, Uvid u to, način djelovanja iz Višeg Dijela i slično. S tim u vezi Put je kretanje od Ograničenog Sopstva, ili Uslovljenog Uma i naše Identifikacije sa njim ka Oslobođenoj i Istinskoj Prirodi nas Samih koja nije odvojena od Prirode Univerzuma.

Ovim možete vidjeti koliko je različitih dimenzija tumačenja i sami za sebe vidjeti koliko ste jasni sebi i koliko jasno znate što želite ili kamo želite da stignete. Ovaj dio teksta ima naglasak da vam da određene Informacije o Putu, a ne da ga do kraja izrazi, sem uopštenih ideja i koncepata koji se koriste.

Druga bitna stvar jeste da Sebe koristimo u veoma ograničenom značenju koje je ograničeno samom razinom s koje tumačimo tu Riječ ili Put kojim idemo.
Osjećaj Sebe koje kao ljudsko biće imate mjenja se shodno Razini Vibracije ili Razini ili Nivou Postojanja. Upravo to je Unutrašnja Evolucija ili preciznije rečeno Involucija – povratak ka Izvoru, suprotan od Evolucije Univerzuma.
Raditi na Sebi otuda ima nekoliko različitih dimenzija tumačenja i načina Rada, ali ćemo to u sljedećim tekstovima malo bolje pojasniti u skladu sa Temom i ovim Blogom.

Tantra daje odgovore i prije nego što ste stigli da ih provjerite svojim ličnim Radom. I meni je lično zanimljivo pisati neke riječi za koje znam kako ćete razumijeti a znam koliko je to razumijevanje ograničeno i pod kojim zakonima se nalazi. Ali trenutno ne postoji drugi način da se to pojasni i samo sljedim sljed Zakona koji moraju da se prate u ovim pojašnjenjima.
Najdirektnije rečeno vi niste vi. Ono što sobom smatrate je skup Energija, Zakona, Sila koje su ispoljene na ovoj razini u skladu sa Vremenom i Prostorom a koje zbog Identifikacije Svijesti smatrate sobom. Ne postoji Sopstvo odvojeno od Istinske Prirode ili Objektivne Svijesti, jer da postoji NIKADA ne bi mogli da do njega dođete. Ne postoji nikakvo Individualno Sopstvo ili Individualnost, to je sve zabuna Osjetila i Čula što Spoljašnjih što Unutrašnjih. Ne postoji nešto što morate postići i negdje gdje morate stići, sem se odvojiti od Identifikacije, Sna u kojem se nalazite. Ne postoji Put ka nečemu jer nema kamo da se Putuje, jer to bi značilo da ne možete stići do Sebe ukoliko ste sada odvojeni od Sebe. Ne postoji Razdvojenost od Stvarnosti sem u vašem ograničenom iskustvu koji je ograničeno vama samima. Nema Drugog Ljudskog Bića ili bilo kakvog Bića koji je odvojen od vas, ali ovo počinjete shvaćati samo onda kada dodirnete ta Stanja i kada shvatite da vi niste Individua, neko Ja, već STANJE SVIJESTI koje se ispoljava na određenoj Razini ograničenoj Vremenom i njegovim ispoljenjem i Prostorom u kojoj se to Vrijeme ispoljava.
Ne postoji neko ko Radi na Sebi, jer nemate na KOME da radite, već postoji Rad koji je ovisan o Razini i Vibraciji u kojem Oslobađate svoju Tačku Percepcije od određene Uslovljenosti ili Ograničenja ili pozicije u kojoj se trenutno nalazi.
Nemate kome da “dođete” jer nikada niste ni bili odvojeni od toga, sem u  Snu u kojem sanjate svoju Odvojenost.
Ne postoji Bog kojem se morate klanjati ili moliti, već postoji Stvarnost koja VI JESTE ali je zaboravila samu Sebe, u dogovorenoj igri sama sa sobom. Postoji duboka Saradnja sa Silama i Zakonima koji se ispoljavaju shodno Razini Svijesti ili Znanju o Sebi koje imate, ili mjestu u  kojem ste zaglavili u Sebi.
Ne postojite vi, do same Stvarnosti koja se ispoljava u ovom Obliku i Formi, ograničenoj Svijesti, Stanju Sna koja nema nikakvu Individualnost sem Identifikacije koja joj daje osjećaj Sopstvenosti, Individue, ograničenog Osjećaja Ja bez obzira koliko to Ja bilo duboko. Ja je samo naziv za skup određenih Osobina koje su povezane sa Zakonima ispoljenja Vremena i Prostora definisanih Silama koje su udaljenjenije ili vibratorno gušće opet shodno Razini Ispoljenja i sa kojima  je Objetivna Svijest Identifikovana.

Postoji samo Stvarnost koja se ispoljava Unutar Same Sebe. Nema nikog ni ničeg odvojenog od Stvarnosti sa individualnošću ili nekog ili nečeg ko je zaseban i izdvojen i nije sama Stvarnost.
Čak i stvari bez Duha su dio same Stvarnosti, ali nemaju mogućnost daljnjeg napretka. A to je već neka druga tema.
To je Vruhunsko Znanje o Prirodi Univerzuma i onog što se naziva imenom Čovjek. I Cilj Tantre je upravo Čovjeka dovesti do tog Znanja najkraćom linijom, koju nazivamo Put.

Namaskar

Oglasi