Svijet se ogleda kroz Spoljašnju Neravnotežu, manifestaciju Unutrašnje Neravnoteže. Neravnoteža unutar Čovjeka govori o Stadijima njegovog Unutrašnjeg Razvoja. Spoljašnjost je Ogedalo Unutrašnjeg, kao što je Unutrašnjost Ogledalo Spoljašnjeg.
Unutrašnji razvoj podjeljen je upravo kao i Spoljašnji. U staro vrijeme postojale su Kaste kao simbol određenog Stadija razvoja koji je vremenom i pod uticajem same Boginje Vremena, pogrešno shvaćen i izobličen. Jer kada nema Šta da se održi u pozadini Kreacije Vremena unutar nas koju nazivamo “sobom”, zaborav je ono što ostaje kao trag prolaska Kočija Boginje sa Sedam konja.

Janmaná jáyate shúdrah saḿskárát dvija ucyate;
Veda pát́hát bhavet viprah Brahma jánáti bráhmańah.

“Rođenjem svi su Shudre, tj. sa mentalitetom koji liči na životinje. Kroz samoobnovu osoba postaje Dvija, tj. ispoljava želju da postane Čovjek. Proučavajući Skripte i Učenja osoba postaje Vipra, tj. intelektualan, inteligentniji. Na kraju, kada osoba realizuje Brahmana (kroz psiho-spiritualnu Inicijaciju), on ili ona postaju Brahmane.”

 Upravo, Kraljica sa Sedam konja ima moć održavanja Univerzuma, ali i njegovog razaranja. U Čovjeku razaranje postaje očigledno njegovom Ljenošću, Nemoći, Strahu, Tuposti i sklonosti koja dolazi iz Tame njegove Psihe (Tamas). Takav Čovjek ne može napredovati Stazom uspinjanja, jer  ne može sjediti na dvije stolice. Ili ne može se kretati u Dva Smijera. Ili Silazi niz stepenice ili se Uspinje. Silazak uslovno zovemo Evolucija, a Uspinjanje Involucija. Upravo zbog Zablude omađijani smo sa Sedam konja misleći da oni rade u našu korist.
Sadhana ima moć da nam da ono za čim Žudimo, no Žudnja Čovjekova nije dovoljna da ga dovede na Put Uspinjanja, jer sama Žudnja pripada Putu Silaska. Otuda je Budni rekao da Monah treba da kontroliše svoje Želje. No, Monah je to krivo shvatio, misleći da će bjekstvom od Želje doći do Probuđenja.
Probuđenje je Želja, nije li? Ima li moć ono što je Silazno da kroz Želju i njeno robstvo Kraljici sa Sedam konja, dovede ga do trenutka Stapanja sa Jednim? Nije li upravo to Želja koja je Žudnja i pripada upravo moći same Kraljice?
Kako može kreacija, koja je sama njena Priroda, glumeći “mudrost” da se izvuče od onog što je njen Gospodar?
No, svaki Gospodar, koliko god mudar bio, pod kontrolom je Svetog Trojstva (Triniti). I upravo tu se nalazi njegov poraz. Kraljica je samo Ispoljenje Prirode Svetog Trojstva. I svaki od njih ima svoju Kraljicu koja odgovara Prirodi Trojstva.
No, što je to Mudrost koju svi traže? Odakle ona potiče i kamo ona vodi? Kako da Čovjek koji je Kreacija Kraljice sa Sedam konja može da privuče Mudrost sebi i bude iskorišten od iste kako bi prevazišao svog Kreatora?

Razumijeti da je Kraljica samo ispoljenje Trinitija početak je Mudrosti koja Oslobađa. Razumijevanje Oslobođenja dovodi Čovjeka pred Kapije koje su okružene Ambisom i čuvane Čuvarom Vremena i Prostora. Pitanje koje Čuvar postavlja pitanje je na kojem sve Sadhake uvijek padnu, sem onih koji Razumiju Što je to Čuvar!
Čuvar je upravo sam Kreator Kraljice čija je svrha da nespremne i neupućene vrati pod kontrolu Vremena ispoljenog kroz Sedam konja. Ukoliko svaki konj vuče na svoju stranu do Čuvara ne možeš doći. Stoga, prvo što je bitno jeste kontrolisati Žudnju u vidu Želje. Kraljica poštuje Viire jer njihova Neustrašivost izražena kroz Sadhanu koja znači Neprekidnost ili Kontinuitet, dovodi ih do vrata Trojstva na kojima stoji Čuvar.
Budni je rekao da konji ovise o Žudnjama ispoljenim u Željama. Kontrolom Želja kontrolišeš Žudnju koja daje Hrabrost. Iako je Hrabrost zamka za Neznalicu. Ukoliko je Čovjek shvatio što je Hrabrost i kolika je njena zamka on razvija Volju. Volja je neumorivo kretanje ka Cilju, koja isključuje Hrabrost jer svaka Hrabrost ima i svoju Suprotnost. Suprotnost je Kukavičluk. Razumijevanjem Čovjek shvata da je i Hrabrost i Kukavičluk jedno te isto, ali da je Volja ono što vodi Čovjeka pred kapije Čuvara. Volja ima Moć Čekanja ali i Usmjerenja. Volju nemaju ni Shudra, ni Dvija, ni Vipra, već samo Brahmana. Stoga što je odlika Brahmane? Što je to što Brahmana ima, ili u čijem zagrljaju se on nalazi?

Mudrost govori da ukoliko želiš da te Gospodar voli neka te zavoli njegova žena. Žena je ta koja kontroliše Gospodara. Žena Istinskog Gospodara Kapije je upravo Kraljica sa Sedam konja. Ona je Njegova Snaga, Moć i Volja. Drugim riječima, Ona je ispoljenje Kvalitete u svojoj Srži. Kada Sadhaka shvati da je sva Kreacija Njena Moć i da je ona Ona koja drži ključeve Oslobođenja on shvata da mora postane Ljubavnik same Kraljice sa Sedam konja. Ali kako postati Ljubavnik pored svih Ljubavnika koje će Kraljica izabrati? Ona ima sve, stoga što Njoj još treba a da ti imaš?
Da bi znao Odgovor koji će spasiti tvoju Dušu, moraš znati ko je Njen Ljubavnik. Znajući Njenog Ljubavnika znaćeš Odgovor koji će ti omogućiti prolazak Čuvareve Kapije okružene Ambisom.
Mudrost zna Odgovor, jer ga je dobila upravo druženjem sa Kraljicom. Odgovor leži u saznanju što je to što Kraljica u Čovjeku kontroliše? Što je to s čim je Čovjek opsjednut a da je Kreacija same Kraljice?
Ko-Ham, So-Ham, A-ham – Triniti ljudskog Oslobođenja. Razumijevanjem ovog Sadhaka stiče naklonost Kraljice, Oslobađa se dejstva Sedam konja koji su ispoljenje Kreacije Kraljice. Dovodi ih pod kontrolu i dobija Usmjerenje koje mora da ima kako bi došao do Kapije Trinitija i odgovorio na Pitanja Čuvara.
Kada se zna Odgovor na Zagonetku Čuvara i na nju odgovori ispravno Kapije nestaju pokazujući mu da ih nikada nije ni bilo. Da je Kraljica upravo sama Priroda Kretanja ispoljenog Prostora i da bi bio Ljubavnik Kraljice on mora postati Prostor u kojem se Kraljica kreće, u kojem se Sedam konja kreću ali koji ne mogu da se kreću i postoje ukoliko ne postoji Prostor u kojem se oni kreću.
Tada Kraljica postaje Ljubavnica u stalnom kretanju oko svog Ljubavnika. Ljubavnik postaje Prostor u kojem Ljubavnica igra igru zavođenja. Poznata u Učenju Sjedinjenja kao igra Shive i Shaktii.
Kada se Ljubavnica i Ljubavnik spoje u Vječnom Sjedinjenju Oboje bivaju Oslobođeni igre na koju su prinuđeni.

Upravo to je Sadhana Sjedinjenja koja započinje na dnu Kastnog sistema i napreduje na Unutrašnjem Polju ka Stazi Brahmane kroz Unutrašnju Samoinicijaciju. Spoljašnja Inicijacija samo je pokretanje Unutrašnje Samoinicijacije. Na isti način, Spoljašnjost je Unutrašnja Samoinicijacija, vječno Ogledalo Unutrašnjeg, Evolucije i Involucije.

Duboki osjećaj Kraljice Vremena ne može biti odvojen od dubokog Osjećaja Brahmane, Čovjeka na Putu Sjedinjenja. Stoga, koji je to Osjećaj isti za Oboje? Što je to u Čovjeku što je isto u Kraljici Vremena?

Pronalazak Osjećaja koji je isti u Oboma vodič je koji vodi Čuvaru Trojstva. No, ono što Sadhake ne znaju jeste da Trojstvo postoji na nekoliko razina Samoinicijacije. Dolaskom do Jednog, sagledavanjem Trinitija, otvara Kapije Višeg na čijem Putu pravila su ista, ali uloge su zamjenjene u Igri na Pozornici. Svaki nivo ima svoje Trojstvo koje kontroliše Čuvar sa Zagonetkom. No, Odgovor je isti iako je Različit. Kraljica se mjenja shodno nivou Samoinicijacije. I svaki nivo traži Sjedinjenje Ljubavnika i Ljubavnice na isti način kao i prethodni, s tom razlikom da na svakom nivou Ljubavnik i Ljubavnica imaju različite Igre oko Uloga koje igraju. Mjenjanje je uvijek u skladu sa nivoom Ljubavnika i Ljubavnice i Cilj je uvijek Sjedinjenje u Vječnosti Ljubavnika i Ljubavnice.
Igra traje sve dok oboje ne shvate da nisu ni Ljubavnik ni Ljubavnica već su sam Brahman u vječnoj igri sa samim sobom.
Otuda Rituali, Učenja, Načini, Nauke. Sve to srazmjerno je Kasti unutar Čovjeka. Kada Sadhaka shvati da je sve samo ispoljenje Brahmana on postaje Brahmana, Čovjek na Putu Sjedinjenja, Čovjek na Putu Samorođenja. Jer na kraju, cijeli Univerzum sam je sebe Rodio.
Zašto onda misliš da tebe neko treba da Rodi?
Kažeš da shvataš igru, da razumiješ da je On sam sebe rodio ispoljenjem Univerzuma a i dalje igraš igru Ljubavnika i Ljubavnice. Da li stvarno to Razumiješ ili si pod zamkom iluzije Kraljice sa Sedam konja koja igra pod Gospodarstvom samog Trinitija?
Triniti, Kraljica, Ljubavnik, Ljubavnica sve je to ista Iluzija kojoj daješ snagu Udahom i Izdahom i osnažuješ se sa Osjećajem Ja koje nije Svijesno Sebe, koje Sebe nije rodilo iz samog Sebe. Samoinicijacija je upravo Rađanje Sebe iz sebe na različitim nivoima Svijesti.

Bandhu tomári garave garavinii hám
Rúpasii tomári rúpe.

“Ja sam Ljepota u Tebi. Ta Ljepota koju Radha ima pripada Tebi. To je tvoja Ljepota koja daje ljupokost Radhi. Ne dobijam li ja inspiraciju da djelujem od Tebe? Ti sam si Djelovanje i Ti sam si Uživaoc Djelovanja.”

Ali na svakom nivou Razumijevanje izraženo ovim Mističnim Stihom, koji Radha izgovara, omogućuje Oslobođenje. Na isti način Razumijevanje ovog ukida igru Kraljice sa Sedam konja i dovodi je do njenog Ljubavnika kroz kojeg ona shvaća da je ona sama sam Njen Ljubavnik koji omogućuje Njeno Postojanje upravo ispoljavajući svoju Prirodu Trojstva u stvorenom Univerzumu.
A što li je ovo do li Razumijevanje Brahmane!
Što li je ovo do li Razumijevanje Sadhake da je sve ispoljenje Jednog u svrhu ostvarivanja Volje Jednog!
Što li je ovo do li Razumijevanje da je Osjećaj Ja, najdublji osjećaj Postojanja u Čovjeku sam Osjećaj koji je Put Sjedinjenja Ljubavnika i Ljubavnice u Vječnoj Slavi Jednog!
Što li je ovo do li Razumijevanje da je Triniti sam On Rođen iz samog Sebe!
Što li je ovo do li Razumijevanje da između Prirode Sadhake i Prirode Jednog nema nikakve razlike!

Stoga, Putem Sjedinjenja ne mogu ići oni koji vide Razlike do li oni koji u igri Ljubavnika i Ljubavnice vide Sjedinjenje, Vječnost Ispoljenja Mistične Prirode samog Brahmana.
Stoga, postoji li Put izvan samog Osjećaja koji je ispoljenje Trinitija i usmjeravanje na taj Osjećaj koji je Put ka Jednosti u kojem se Razumije da je sam Put sama Iluzija koja te drži zarobljena Kraljicom sa Sedam konja i njenom igrom u potrazi za Sjedinjenjem sa svojim Ljubavnikom?
Razumijevanje da si ti Ljubavnik i Ljubavnica koji igraju igru sami sa sobom, kroz Zakone Stvaranja ukoliko idu Silaznom Putanjom ili kroz Zakone Jednog ukoliko idu Ulaznom Putanjom, je ono što ukida Raznolikost i Neznanje o Svojoj Prirodi kroz koju Vječno Jedno ispoljava samo sebe Rađanjem Sebe Samog.

Tantra je upravo To.
Ispoljena u Pitanju Ko-Ham (Ko sam ja?)
Odgovoru So – Ham (Ja sam To)
I potpunom Razumijevanju da je samo A – Ham ono što ostaje i koje je ispoljeno kroz Istinsko Ja ili Istinsko To, u zavisnosti od Tradicije kojoj Sadhaka pripada.
To je Zagonetka Čuvara ispred Kapije Trojstva koja je okružena Ambisom koji održava Kraljica sa Sedam konja u vječnoj potrazi sa Svijesnim Ljubavnikom. Odgovor koji otvara Mistične Kapije Neba, Vječnog Sjedinjenja Brahmana i Brahmane u kojoj ovaj drugi shvata da je on sam Kreator koji igra igru sa samim sobom.

Stoga, dragi Prijatelju, misliš li da sam ja pisao ovaj tekst? Misliš li da postoji nešto izvan Tebe? Ili je sve ovo samo igra Jednog sa samim Sobom u Vječnoj igri Samorađanja i Samoinicijacije.
Postoji li direktniji Put od Puta Sjedinjenja?
Odgovor ostavljam Tebi koji Jesi sama Stvarnost koja je Zaboravljena svojom Iluzijom i Ljubavnicom Ispoljenom u Kraljici sa Sedam konja.

Namaskar

Oglasi